Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Vylúčenie ponuky z verejného obstarávania, lehota na podanie námietok, hmotnoprávny charakter lehoty na podanie námietok

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Rozhodujúcou skutočnosťou pre ustanovenie a počítanie lehoty na podanie námietok [§ 138 ods. 5 písm. d) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov] je deň doručenia Oznámenia o vylúčení ponuky z verejného obstarávania dotknutému subjektu. Lehota na podanie námietok má hmotnoprávny charakter. Námietky sú podané včas len v prípade, ak sú v zákonom ustanovenej lehote doručené Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Úrad") a kontrolovanému, nestačí ich v zákonom ustanovenej lehote podať len na poštovú prepravu. Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. septembra 2018, sp. zn. 8 Sžfk 9/2016

 

Vylúčenie ponuky z verejného obstarávania, lehota na podanie námietok, hmotnoprávny charakter lehoty na podanie námietok
JUDr.
Jana
Zemková
PhD.
predsedníčka senátu na Najvyššom súde Slovenskej republiky, ktorá je sudkyňou s viac ako 22-ročnou praxou. Pôsobila na všetkých stupňoch všeobecných súdov v Slovenskej republike. Od roku 2007 je členkou Správneho kolégia Najvyššieho súdu Slovenskej republiky. Špecializuje sa na finančné právo, právo hospodárskej súťaže, verejné obstarávanie a mediálne právo. Externe prednášala ako lektorka pre Európsku komisiu, Justiční akadémii Českej republiky a Justičnú akadémiu Slovenskej republiky, ktorá je zriadená pre vzdelávanie sudcov, prokurátorov a justičných úradníkov. Autorsky sa podieľala na viacerých odborných článkoch a publikáciách. Zastáva funkciu sudcu
ad hoc
na Európskom súde pre ľudské práva v Štrasburgu. Vo svojom odbore patrí k uznávaným a vyhľadávaným osobnostiam.
Z odôvodnenia
Krajský súd napadnutým rozsudkom podľa § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej aj "SSP") zamietol žalobu žalobcu, ktorou sa domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia žalovaného (t.j. Úradu) z 5. novembra 2014, ktorým žalovaný zastavil podľa § 139 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení zákona č. 34/2014 Z.z. (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní") konanie o námietkach žalobcu. Rozsudok nadobudol právoplatnosť 31. augusta 2016. Prvostupňový súd v odôvodnení napadnutého rozsudku uviedol, že medzi účastníkmi konania neboli sporné skutkové okolnosti prejednávanej veci - deň prevzatia rozhodnutia verejného obstarávateľa vo veci konajúceho v zastúpení T., a.s. o vylúčení žalobcu z verejného obstarávania osobne žalobcom 8. augusta 2014, taktiež nebolo sporné, že žalobca námietky proti svojmu vylúčeniu z verejnej súťaže podal na poštovú prepravu adresátom - Úradu, ako aj verejnému obstarávateľovi 18. augusta 2014 a námietky boli obom doručené 19. augusta 2014, a účastníci konania sa zhodli aj na posúdení začiatku plynutia zákonnej 10-dňovej lehoty na podanie námietok, ktorá začala žalobcovi plynúť nasledujúci deň po prevzatí oznámenia o jeho vylúčení z verejnej súťaže, čo bolo 9. augusta 2014. Za spornú otázku medzi účastníkmi konania považoval posúdenie zachovania zákonnej 10-dňovej lehoty podania námietok žalobcom ustanovenej v § 138 ods. 5 písm. d) ZVO, či námietky v danej lehot
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.