Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Vymedzenie pojmu "závažné odborné pochybenie" hospodárskeho subjektu podľa smernice 2004/18/ES

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Článok 45 ods. 2 prvý pododsek písm. d) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (ďalej aj "smernica 2004/18/ES") sa má vykladať v tom zmysle, že bráni vnútroštátnej právnej úprave, o akú ide vo veci samej, ktorá sa vykladá tak, že z rozsahu pojmu "závažné odborné pochybenie" hospodárskeho subjektu vylučuje správanie, spočívajúce v porušení hospodárskej súťaže, ktoré prostredníctvom súdom potvrdeného rozhodnutia zistil a sankcionoval príslušný vnútroštátny orgán na ochranu hospodárskej súťaže, čím bráni verejným obstarávateľom, aby takéto porušenie samostatne posúdili na účely prípadného vylúčenia dotknutého hospodárskeho subjektu z postupu zadávania verejnej zákazky. Uznesenie Súdneho dvora EÚ zo 4. júna 2019 vo veci C-425/18, Consorzio Nazionale Servizi, (prejudikatúra: C-226/04, C-465/11, C-358/12, C-470/13, C-171/15)

 

Vymedzenie pojmu "závažné odborné pochybenie" hospodárskeho subjektu podľa smernice 2004/18/ES
Mgr.
Samuel
Rybnikár
PhD.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu čl. 53 ods. 3 a čl. 54 ods. 4 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (ďalej aj "smernica 2004/17/ES"), ako aj čl. 45 ods. 2 prvého pododseku písm. d) smernice 2004/18/ES.
Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi družstvom Consorzio Nazionale Servizi Societa Cooperativa (ďalej aj "CNS") a spoločnosťou Gruppo Torinese Trasporti GTT SpA (ďalej aj "GTT"), ktorý sa, okrem iného, týkal zrušenia rozhodnutia spoločnosti GTT o tom, že sa ruší zadanie zákazky družstvu CNS.
Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka
Spoločnosť GTT je prevádzkovateľom mestskej železničnej, električkovej, trolejbusovej a autobusovej dopravy.
Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania, ktoré bolo zaslané na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie 30. júla 2015, a výzvou na predkladanie ponúk z 27. novembra 2015 vyhlásila spoločnosť GTT na základe smernice 2004/17/ES užšiu súťaž na účely zadania zákazky na upratovacie služby vo vozidlách, vnútorných a vonkajších priestoroch, manipulačné služby a tankovanie vozidiel, ako aj vedľajšie služby v priestoroch verejného obstarávateľa.
Spoločnosť GTT uviedla, že celková hodnota tejto zákazky, ktorá zahŕňala šesť častí, je 29 434 319,39 eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom hodnota každej časti sa pohybuje od 4 249 999,10 eur do 6 278 734,70 eur.
Spoločnosť GTT po tom, ako tri z týchto zákaziek zadala družstvu CNS, rozhodnutím zo 14. júla 2017 (ďalej aj "sporné rozhodnutie") toto zadanie zákaziek v prospech družstva CNS zrušila. Na tieto účely vychádzala z rozhodnutia Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato [Úrad pre ochranu hospodárskej súťaže a trhu, Taliansko (ďalej aj "AGCM")] z 22. decembra 2015 (ďalej aj "rozhodnutie AGCM"), ktorým bola družstvu CNS uložená pokuta vo výške 56 190 090 eur za účasť na horizontálnej kartelovej dohode obmedzujúcej hospodársku súťaž s cieľom ovplyvniť výsledok postupu verejného obstarávania, ktoré vyhlásil iný správny orgán.
V spornom rozhodnutí sa tiež konštatovalo, že rozhodnutie AGCM už bolo potvrdené právoplatným rozhodnutím súdu. Sporné rozhodnutie sa, okrem iného, opiera o dva rozsudky, a to z 29. marca 2017 a 3. apríla 2017, v ktorých vnútroštátny súd predkladajúci návrh na začatie prejudiciálneho konania rozhodol, že kartel obmedzujúci hospodársku súťaž, ktorý zriadil dotknutý hospodársky subjekt v inom postupe verejného obstarávania a bol zistený v rámci správneho konania, predstavuje závažné odborné pochybenie v zmysle čl. 38 ods. 1 písm. f) talianskeho zákona o verejnom obstarávaní a čl. 45 ods. 2 prvého pododseku
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.