Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej časti (2. časť)

Dátum: Rubrika: Články Zo seriálu: Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi

V tomto príspevku rozoberáme druhú časť zoznamu kritérií zeleného verejného obstarávania pre dátové centrá, serverovne a cloudové služby. Podrobne vám predstavíme kritériá výberu, doložku o plnení zmluvy a náklady počas životného cyklu a pod. Produktová skupina Dátové centrá, serverovne a cloudové služby je v poradí už 20. produktovou skupinou medzi environmentálnymi charakteristikami, ktorú Európska komisia vydala verejným obstarávateľom a obstarávateľom na uľahčenie procesu zeleného verejného obstarávania.

A.3 Kritériá na vyhodnotenie ponúk
-
Nákup IT vybavenia so zníženým vplyvom na životné prostredie
Základné kritériá
 
 
AC1 Server v pohotovostnom stave – Toto kritérium by sa malo používať iba v kombinácii s TS1. Servery, ktoré vyhovujú požiadavkám TS1, môžu potom získať ďalšie body za výkonnosť v nečinnosti. Kritérium sa uplatňuje iba v prípade, že typ produktu (napr. stojanové alebo vežové servery, 1-soketové alebo 2-soketové servery) a systémové charakteristiky ovplyvňujúce spotrebu energie (napr. výkon CPU, server s redundanciou alebo bez nej, pamäť, jednotky, ďalšie zariadenia) sú opísané v technickej špecifikácii. S výnimkou odolných serverov môže byť serverom HPC (high performance computing) a serverom s integrovanými APA (pomocné urýchľovače výkonu) udelených maximálne X bodov. Body sa udeľujú serverovým modelom na základe úrovne zlepšenia minimálnych výkonnostných prahov vypočítaných pre typ servera v súlade s nariadením.
 

Komisie (EÚ) 2019/424, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ekodizajn serverov a produktov na ukladanie údajov.

Odkaz na environmnentálnu charakteristiku pre Dátové centrá, serverovne a cloudové služby

Overenie – uchádzač musí podrobne uviesť výpočet voľnobežného výkonu jednotlivých serverov na základe testovania EN 303470 a v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2019/424 (pozri vysvetlivku). Ak sa na použitie navrhujú rôzne konfigurácie serverových modelov, potom sa musí uviesť deklarovaný výkon vysokokvalitnej a nízkej koncovej konfigurácie. Uchádzač môže alternatívne preukázať súlad poskytnutím skúšobnej správy pre podobne nakonfigurovaný server rovnakého modelu.

Vysvetlivka: výpočet výkonu vo voľnobežnom stave podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2019/424. EN 303 470 je založená na metodike skúšania SERT verzie 2 a zahŕňa špecifickú skúšku voľnobehu, výpočet činného výkonu a metriku aktívnej účinnosti.

Podľa požiadaviek na ekodizajn musia výrobcovia tieto informácie zverejňovať. Aby sa mohli použiť základné kritériá, minimálny prah pre každý typ servera sa musí vypočítať na základe dodatočných komponentov servera, ktoré sa majú zahrnúť do ponuky a zahrnúť do verejnej súťaže. Metóda ekodizajnu je podrobne opísaná v dodatku III týchto kritérií v závere článku nariadenia o ekodizajne (EÚ) 2019/424. Každá prahová hodnota sa musí určiť podľa nasledujúcej rovnice:

kde Pbase je základný príkon napájania v stave nečinnosti v tabuľke 3, Padd_i je súčet povolených napájacích zdrojov v kľudovom stave pre uplatniteľné ďalšie komponenty, ako je určené v tabuľke 4. V prípade blade serverov sa Pidle počíta ako celková nameraná hodnota vydeleného výkonu podľa počtu nainštalovaných blade serverov v testovanom podvozku blade.

-
Nákup služieb konsolidácie alebo virtualizácie IT
 

Uvádza sa, keď je dátové centrum prevádzkované treťou stranou. Používa sa v spojení s CPC 4.2 (rovnaké pre základné a komplexné kritériá)

AC3 Využitie servera – body sa budú udeľovať na základe predpokladanej priemernej ročnej úrovne využitia servera na základe požiadaviek na spracovanie a spracovanie údajov obstarávateľov. Body sa budú udeľovať v súlade s nasledujúcimi hodnotami:

> 70 %: [určené] body

40 – 70 %: 0,8 x [špecifikované] body

25 – 40 %: 0,5 x [určené] body

Odkaz na environmnentálnu charakteristiku pre Dátové centrá, serverovne a cloudové služby.

Overenie: Uchádzač musí poskytnúť modelovanie, výpočty alebo odhady predpokladaného využitia na základe nástrojov opísaných v SC1.

-
Nákup doživotného servisu serverov

AC4 Správa serverov po dobe životnosti – používa sa v spojení s kritériom TS4. Body sa budú udeľovať poskytovateľom služieb opätovného použitia a recyklácie, ktorí zabezpečia, aby sa dosky s plošnými spojmi a externé káble, ktoré nie sú vhodné na opätovné použitie, oddelili a recyklovali.

Odkaz na environmnentálnu charakteristiku pre Dátové centrá, serverovne a cloudové služby.

Overenie: Uchádzač musí poskytnúť osvedčenie, že identifikované komponenty boli recyklované.

-
Výstavba/dodatočná montáž nového/existujúceho dátového centra
AC5 Účinnosť využitia energie (PUE) – navrhnuté PUE – uplatňuje sa v prípade výstavby/dodatočného vybavenia nového/existujúceho dátového centra, keď už je možné určiť využitie energie IT. Body sa budú udeľovať za najlepšiu ponuku Designed PUE (dPUE) (plný počet určených bodov) pri danom IT zaťažení (napr. 50 % dizajnu) a špecifických podmienkach prostredia. Hodnota PUE sa musí určiť podľa normy ISO/IEC 30134: 2016 časť 2, EN 50600-4-2: 2016 alebo jej ekvivalentu.
Overenie: Uchádzač musí poskytnúť konštrukčné výpočty, ktoré ukazujú, ako sa vypočítal PUE po­dľa normy ISO/IEC 30134: 2016 časť 2, EN 50600-4-2: 2016 alebo rovnocennej normy.
-
Nákup služieb prevádzky a údržby pre miestnosti podnikových dátových centier/serverov

AC6 Účinnosť využitia energie (PUE) – potenciál vylepšenia PUE – uplatňuje sa v prípade prevádzky a údržby existujúceho dátového centra, kde je známy historický PUE. Môže sa vzťahovať aj na serverové miestnosti, ak majú vyhradenú chladiacu infraštruktúru.

Body sa budú udeľovať na základe odhadovaného potenciálu uchádzača na zlepšenie v porovnaní s historickým základným údajom pre PUE [poskytne obstarávateľ]. Odhady cenových ponúk sa musia robiť na základe historického zaťaženia IT a podmienok prostredia špecifikovaných kontraktačným orgánom. Hodnota PUE sa musí určiť podľa normy ISO/IEC 30134: 2016 časť 2, EN 50600-4-2: 2016 alebo jej ekvivalentu.
Overenie: Uchádzači musia poskytnúť výpočty, ktoré preukazujú, ako sa odhadovala PUE podľa ISO/IEC 30134: 2016 časť 2, EN 50600-4-2: 2016 alebo rovnocennej normy.
-
Prevádzka a údržba miestnosti podnikového dátového centra / servera

AC10 Faktor obnoviteľnej energie (REF) – uvádza sa, keď je dátové centrum prevádzkované treťou stranou. Body sa udeľujú iba uchádzačom, ktorí spĺňajú minimálne požiadavky na výkonnosť systémov IT a M&E. Pre cloudové služby sa môže REF požadovať ako priemerná hodnota pre stránky poskytujúce službu. Body sa udeľujú úmerne tomu uchádzačovi, ktorý ponúka najvyššiu REF pre ich spotrebu elektriny. REF pre energiu dodanú a spotrebovanú v dátovom centre sa musí vypočítať podľa EN 50600-4-38. Elektrina prispievajúca do REF musí pochádzať z obnoviteľných zdrojov energie, ako sú vymedzené v smernici 2009/28/ES9.

Odkaz na environmnentálnu charakteristiku pre Dátové centrá, serverovne a cloudové služby.

Overenie: Musia sa uviesť údaje REF a údaje o dodávke a použití elektrickej energie, na ktorých sú založené výpočty. Ako dôkaz možno akceptovať overenie REF treťou stranou. Ako dôkaz možno akceptovať aj systémy energetického manažmentu overené treťou stranou (ISO 50001) alebo systém environmentálneho manažérstva (EMAS alebo ISO 14001) vykazujúce vypočítaný REF.

Vysvetlivka: Záruka pôvodu

Všetky krajiny EÚ sú podľa smerníc 2009/28/ES a 2004/8/ES zo zákona povinné zaviesť systémy záruk pôvodu pre elektrinu z obnoviteľných zdrojov energie. Poskytujú dobrý právny základ na overenie. Upozorňujeme, že súčasný stav povinného uplatňovania systémov záruky pôvodu sa môže medzi členskými štátmi líšiť. Inou možnosťou by bolo, keby dodávateľ poskytol nezávislý dôkaz o tom, že zodpovedajúce množstvo elektriny bolo vyrobené zo zdrojov definovaných ako obnoviteľné zdroje (napr. obchodovateľné osvedčenie nezávislého vydávajúceho orgánu, ktoré schválila vláda). Ďalšou alternatívou by bolo, keby dodávaná elektrina mala environmentálnu značku typu 1 s definíciou aspoň takou prísnou, ako je definícia uvedená v smernici 2009/28/ES.

AC11 Potenciál globálneho otepľovania zmesi chladív (Zahrnutie, keď je dátové centrum prevádzkované treťou stranou. Pozri tiež TS10.)

Body sa uchádzačovi pridelia podľa váženého priemeru potenciálu globálneho otepľovania (GWP) za zmes chladív, ktoré sa použijú v chladiacom systéme dátového centra. Musí sa to vypočítať v súlade s prílohou IV k nariadeniu (EÚ) č. 517/2014 (pozri vysvetlivky). Body budú udelené podľa nasledujúcich výsledných vážených priemerných intervalov GWP. Môže sa udeliť najviac x bodov [upresniť

  • x ukazuje na výsledné vážené priemery GWP v rozsahu 0 až 10;
  • 0,6 x bodov na výsledné vážené priemery GWP v rozmedzí od 11 do 150;
  • 0,2 x bodov na výsledné vážené priemery GWP v rozmedzí 151 až 750.

Odkaz na environmnentálnu charakteristiku pre Dátové centrá, serverovne a cloudové služby.

Overenie: Uchádzači musia predložiť správu o výpočte váženého priemeru potenciálu globálneho otepľovania vrátane súpisu chladív používaných v prevádzkach alebo pri poskytovaní služieb a preukázať súlad s metódou opísanou v prílohe IV k nariadeniu (EÚ) č. 517/2014. Uchádzač musí poskytnúť dôkaz o použití chladív uvedených vo výpočte. Ako dôkaz možno akceptovať systém energetického manažmentu overený treťou stranou (ISO 50001) alebo systém environmentálneho manažérstva (EMAS alebo ISO 14001), ktorý uvádza používanie chladív.

Vysvetlivka: Metóda výpočtu celkového GWP zmesi chladív podľa prílohy IV k nariadeniu (EÚ) č. 517/2014

GWP zmesi sa vypočíta ako vážený priemer odvodený zo súčtu hmotnostných frakcií jednotlivých látok vynásobených ich GWP, pokiaľ nie je uvedené inak, vrátane látok, ktoré nie sú fluórované skleníkové plyny:

∑ (substancia X% x GWP) + (substancia Y% x GWP) + (substancia N% x GWP)

kde % je hmotnostný príspevok s toleranciou hmotnosti ± 1 %.

GWP chladív je uvedený v prílohe I k nariadeniu (EÚ) č. 517/2014. Dokumentácia o množstve a type fluórovaného plynu sa už vyžaduje v čl. 6 nariadenia (EÚ) č. 517/2014.

Komplexné kritériá
AC1 Server v pohotovostnom stave – Toto kritérium by sa malo používať iba v kombinácii s TS1. Servery, ktoré vyhovujú požiadavkám TS1, môžu potom získať ďalšie body za výkonnosť v nečinnosti. Kritérium sa uplatňuje iba v prípade, že typ produktu (napr. stojanové alebo vežové servery, 1-soketové alebo 2-soketové servery) a systémové charakteristiky ovplyvňujúce spotrebu energie (napr. výkon CPU, server s redundanciou alebo bez nej, pamäť, jednotky, ďalšie zariadenia) sú opísané v technickej špecifikácii. S výnimkou odolných serverov môže byť serverom HPC (high performance computing) a serverom s integrovanými APA (pomocné urýchľovače výkonu) udelené maximálne X bodov. Body sa udeľujú serverovým modelom na základe úrovne zlepšenia minimálnych výkonnostných prahov vypočítaných pre typ servera v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2019/424, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ekodizajn serverov a produktov na ukladanie údajov.
Overenie – uchádzač musí podrobne uviesť výpočet voľnobežného výkonu jednotlivých serverov na základe testovania EN 303470 a v súlade s nariadením Komisie (EÚ) 2019/424 (pozri vysvetlivku). Ak sa na použitie navrhujú rôzne konfigurácie serverových modelov, potom sa musí uviesť deklarovaný výkon vysokokvalitnej a nízkej koncovej konfigurácie. Uchádzač môže alternatívne preukázať súlad poskytnutím skúšobnej správy pre podobne nakonfigurovaný server rovnakého modelu.

Vysvetlivka: výpočet výkonu vo voľnobežnom stave podľa nariadenia Komisie (EÚ) 2019/424. EN

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.