Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zoradiť podľa:

Zoradiť podľa:

Autor/i Katarína Chebeňová

Počet článkov autora: 8


Spôsob preukazovania podmienok osobného postavenia a dôvodov na vylúčenie účastníkmi verejného obstarávania

Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. ...

Uplatňovanie inštitútu čestného vyhlásenia v zvo vo vzťahu k správnemu poriadku

V tomto príspevku pokračujeme v sérii článkov o čestných vyhláseniach a formálnych náležitostiach tohto úkonu.

Nové finančné limity účinné od 1. Januára 2016

Dňa 24.11.2015 Európska komisia s ohľadom na Zmluvu o fungovaní Európskej komisie, ako aj na - smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, a najmä na jej článok 6, ...

Kedy je možné klasifikovať ponuku ako mimoriadne nízku?

Nasledujúci príspevok sa venuje problematike mimoriadne nízkej ponuky, čo ňou rozumie Úrad pre verejné obstarávanie a ako na ňu hľadí samotná slovenská, ako aj európska judikatúra.

Povinnosti pre zabezpečenie transparentnosti a rovnakého zaobchádzania pri postupe priameho rokovacieho konania

Podľa § 9 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO") je (verejný) obstarávateľ povinný postupovať pri zadávaní zákaziek podľa zákona o verejnom obstarávaní. Ak neexistuje špeciálna úprava kon...

Kedy je partner projektu osobou podľa § 7 (verejným obstarávateľom) obstarávateľom v rámci spolupodieľania sa na realizácii projektu financovaného z eú fondov

Poskytovanie finančného príspevku v programovom období 2014 - 2020 je rovnako ako v predchádzajúcom programovom období 2007 - 2014 riadené na zá­klade záväzne stanovených pravidiel, ktoré platia pre jednotlivé subjekty zapojené v rámci poskytovani...

Spôsoby preukazovania podmienok účasti podľa zákona o verejnom obstarávaní

V zmysle § 33 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO") verejný obstarávateľ posudzuje splnenie podmienok účasti v súlade s oznámením o vyhlásení verejného obstarávania/výzvou na predkladani...

Spôsob identifikácie uchádzača v súťaži

Príspevok sa zaoberá spôsobom identifikácie uchádzača, resp. záujemcu v procese verejného obstarávania. Príspevok tak slúži uchádzačom pre lepšiu prípravu ponuky, ako aj (verejným) obstarávateľom pri posudzovaní ponúk.

Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.