Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Neodkladné opatrenie musí byť zo strany ÚVO riadne odôvodnené a predstavuje len výnimočný prostriedok

Dátum: Rubrika: Články

V súčasnosti žijeme vo verejnom obstarávaní dobu „dodatkovú“. Bezprecedentný nárast cien komodít, ale aj iných vstupov predstavuje extrémny tlak na realizáciu už rozbehnutých projektov. Do finančného tlaku sa však dostávajú aj projekty ešte len zakontrahované, resp. len súťažené.

Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej "ÚVO") na uvedenú situáciu reagoval vydaním Všeobecného metodického usmernenia č. 6/2022 [1], v ktorom ÚVO uviedol nielen možnosti, ale aj mantinely pri uzatváraní dodatkov postupom podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO"), a to kvôli nárastu cien komodít.
UVO v predmetnom Všeobecnom metodickom usmernení upozorňuje taktiež aj na riziko uzavretia neplatného dodatku, ktorým je okrem pokuty možnosť vyslovenia neplatnosti nezákonne uzavretého dodatku.
Z rozhodnutia Krajského súdu Bratislava z 28. apríla 2022, sp. zn. 3 CobVO 2/2022 vyplýva, že v prípade, keď sa ÚVO domnieva, že dodatok je uzavretý v rozpore s § 18 ZVO, neobmedzuje sa len na podanie žaloby, predmetom ktorej je návrh na vyslovenie neplatnosti takéhoto dodatku, avšak ÚVO v predmetnej veci podal aj návrh na vyslovenie neodkladného opatrenia, tak aby sa z predmetného dodatku nemohlo plniť.
Krajský súd Bratislava v kontexte uvedeného návrhu ÚVO uviedol, že neodkladné opatrenie predstavuje len výnimočný prostriedok a ÚVO by k podaniu takéhoto návrhu malo pristúpiť až po tom, čo cieľ ochrany hospodárskej súťaže nie je možné naplniť inými právomocami ÚVO.
Z rozhodnutia Krajského súdu Bratislava z 28. apríla 2022, sp zn. 3 CobVO 2/2022:
"2. Žalobca sa žalobou doručenou Okresnému súdu Malacky dňa 16.12.2020 ako kauzálne príslušnému súdu podľa § 30 zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok (ďalej len "CSP") s poukazom na § 180 zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej v texte "ZVO") domáha určenia neplatnosti Dodatku č. 25 k Vykonávacej zmluve č. 1 zo dňa 4.7.2003 uzatvorenej medzi žalovaným 1/ a žalovaným 2/ na vybudovanie a prevádzkovanie komunikačnej infraštruktúry Ministerstva financií Slovenskej republiky pre potreby riadenia verejných financií, uzatvoreného dňa 17.12.2019, z dôvodu jeho rozporu so zákonom o verejnom obstarávaní.
3.
4. Návrhom doručeným súdu dňa 12.1.2022 sa žalobca domáha nariadenia neodkladného opatrenia, ktorým by súd uložil žalovaným povinnosť zdržať sa výkonu práv a povinností z Dodatku č. 25 do právoplatného skončenia konania spis. zn. 29CbVO/19/2020. Návrh odôvodňuje tým, že dňa 19.2.2021 doručil žalovanému 1/ rozhodnutie č. 6232-6000/2020-OD/11, v ktorom uviedol, že žalovaný 1/ svojím konaním porušil § 10 ods. 1 ZVO, keď dňa 17.12.2019 uzavrel Dodatok č. 25 bez použitia postupov v zmysle ZVO, pričom uvedené porušenie ZVO malo vplyv na výsledok verejného obstarávania. Bezodkladnú potrebu úpravy pomerov žalobca odôvodňuje tým, že podľa § 180 ZVOak úrad pri výkone dohľadu nad verejným obstarávaním zistí, že verejný obstarávateľ, obstarávateľ alebo osoba podľa § 8 v rozpore s týmto zákonom uzavrela zmluvu, koncesnú zmluvu, rámcovú dohodu alebo dodatok k zmluve, koncesnej zmluve alebo rámcovej dohode, v lehote jedného roka odo dňa jej uzavretia podá návrh na určenie jej neplatnosti súdom. Podľa recitálu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ ES, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, je neplatnosť najúčinnejším spôsobom na obnovenie súťaže a vytvorenie nových obchodných príležitostí pre tie hospodárske subjekty, ktorým bola nezákonným spôsobom odobratá možnosť zúčastniť sa súťaže. Z bodu 21 recitálu smernice 2007/66/ESvyplýva, že pri stanovovaní pravidiel, ktorými sa zabezpečuje, že sa zmluva považuje za neplatnú, majú členské štáty za cieľ dosiahnuť, aby zanikla možnosť vynucovať a vykonávať práva a povinnosti zmluvných strán. K obnoveniu súťaže však možno pristúpiť len pokiaľ zákazka nebola ku dňu právoplatnosti rozhodnutia o určenie neplatnosti zmluvy splnená v celom rozsahu, t.j. že stále existuje priestor na zabezpečenie jej dodávateľa legitímnym spôsobom. Tento záver korešponduje so zákonom č. 395/2021 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o verejnom obstarávaní, podľa ktorého od 31.3.2022 bude povinnosťou úradu v prípade zistenia rozporu so zákonom pri uzatvorení alebo zmene zmluvy, koncesnej zmluvy či rámcovej dohody podať návrh na určenie jej neplatnosti len ak predmet zmluvy nebude v celom rozsahu splnený. Vzhľadom na doterajší priebeh konania však existuje dôvodná obava, že do času jeho právoplatného skončenia dôjde k úplnému splneniu Dodatku č. 25, čím de facto dôjde k akceptácii protiprávneho stavu hrubým spôsobom narúšajúceho hospodársku súťaž. Podľa žalobcu je nemysliteľné, aby v právnom štáte bolo akceptované protiprávne nadobudnuté plnenie len z titulu dĺžky súdneho konania. Žalobca zdôrazňuje, že nepoužitie ustanovení ZVO je považované za najzávažnejšie porušenie ZVO, nakoľko v jeho dôsledku bola hospodárska súťaž úplne vylúčená, z pohľadu správneho trestania ide o najprísnejšie trestaný správny delikt podľa § 182 ods. 1 písm. a) ZVO. Z Dodatku č. 25 vyplýva, že sa uzatvára na dobu určitú do 36 mesiacov a plynie od dňa 1. v mesiaci nasledujúcom po jeho účinnosti, resp. niektoré jeho časti na dobu neurčitú s dohodnutou dobou viazanosti 48 mesiacov, ktorá začína plynúť odo dňa podpísania akceptačného protokolu sprevádzania služby. Plnenie z Dodatku č. 25 neustále prebieha. Žalobca nedisponuje iným legálnym oprávnením, ktoré by mu umožňovalo ochrániť hospodársku súťaž a bez nariadenia neodkladného opatrenia dôjde k zmareniu účelu podanej žaloby. Žalobca sa domnieva, že zmarenie účelu návrhu na určenie neplatnosti dodatku podľa § 180 ZVO jeho splnením zhorší jeho postavenie do takej miery, že konečná súdna ochrana stratí zmysel. Podľa jeho názoru nariadenie neodkladného opatrenia nevytvorí nenávratný stav a ani neprimeraným spôsobom nezasiahne do existujúcich právnych vzťahov, len zjedná nápravu existujúceho nezákonného stavu a vytvorí podmienky na zákonný postup do budúcnosti. Žalobca má za to, že zmluva uzatvorená v rozpore ZVO je absolútne neplatným právnym úkonom podľa § 39 Občianskeho zákonníka a poukazuje na § 3 ods. 1 Občianskeho zákonníka, podľa ktorého výkon práv a povinností vyplývajúci z občianskoprávnych vzťahov nesmie byť v rozpore s dobrými mravmi. Pokračovanie výkonu práv a povinností z Dodatku č. 25, pri ktorej úrad konštatoval porušenie ZVO, je dôvodné považovať za konanie odporujúce dobrým mravom. Nariadiť povinnosť zmluvných strán zdržať sa výkonu práv a povinností z Dodatku č. 25 do právoplatného skončenia súdneho konania spis. zn. 29CbVO/19/2020 podľa žalobcu korešponduje s legálnymi očakávaniami danými § 180 ZVO.
4. Súd prvej inštancie v odôvodnení napadnutého uznesenia uviedol, že Neodkladné opatrenie je charakterom výnimočným a mimoriadnym prostriedkom súdnej ochrany smerujúcim k úprave pomerov a ovplyvneniu správania strán, ktorého cieľom je rýchlo a pružne vyriešiť situáciu, keď je potrebný okamžitý zásah súdu, pričom záujem na účinnej a rýchlej dočasnej ochrane práv je vyjadrený aj v menej striktných požiadavkách na formu neodkladného opatrenia. V každom návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia navrhovateľ musí uviesť či v danej veci nie je možné účel dosiahnuť iným postupom, napr. zabezpečovacím opatrením. Žalobca sa síce v návrhu nijako nevysporiadal s tým, či navrhovaným neodkladným opatrením sledovaný účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím opatrením, avšak ako vyplýva z návrhu, žalobca sa vo veci samej domáha určenia neplatnosti Dodatku č. 25 uzatvoreného dňa 17.12.2019 k Vykonávacej zmluve č. 1 zo dňa 24.7.2003 uzatvorenej medzi žalovaným 1/ a žalovaným 2/ na vybudovanie a prevádzkovanie komunikačnej infraštruktúry Ministerstva financií Slovenskej republiky pre potreby riadenia verejných financií zo dňa 24.7.2003, súd aj ex offo posúdil, že pokiaľ sa v konaní vo veci samej žalobca domáha nepeňažného nároku, sledovaný účel nemožno dosiahnuť zabezpečovacím opatrením. Súd nariadi neodkladné opatrenie len ak sú splnené podmienky podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.