Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Ďalšia zelená kategória "Čistiace prostriedky a upratovacie služby" vo verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Články

Ďalšia z environmentálnych kategórií, ktorá sa stane povinnou pre všetky ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy, nesie názov „Čistiace prostriedky a upratovacie služby“.

Nezastupiteľný význam vo verejnom obstarávaní má podpora zodpovedných (environmentálnych) politík. Ak sa už na začiatku pri obstarávaní pre výber tovarov a služieb a stavebných prác, zohľadní aspekt ochrany životného prostredia, možno významným spôsobom prispieť k trvalo udržateľnému rozvoju spoločnosti.
Dopyt po ekologicky efektívnych produktoch motivuje dodávateľov k širšej ponuke tovarov a služieb, ktoré spĺňajú moderné požiadavky na kvalitu a ochranu životného prostredia. Pre firmy a pre orgány verejnej správy sa inovatívne environmentálne obstarávanie môže stať prostriedkom na dosiahnutie vysokého stupňa pokroku. Politika zeleného verejného obstarávania sa zameriava na riešenie viacerých ekologických problémov, ako napríklad klimatické zmeny, nehospodárne využívanie primárnych zdrojov, odlesňovanie, znečisťovanie ovzdušia, vôd, pôd, tvorba odpadov a odpadov z obalov. Environmentálne charakteristiky, ktoré možno začleniť do súťažných podkladov, sú zamerané na znižovanie negatívneho vplyvu produktov na životné prostredie.
V rámci programového vyhlásenia vlády SR na roky 2016 - 2020 bolo cieľom vlády podporovať zameranie na celý životný cyklus tovarov a služieb so zameraním na efektívne a racionálne využívanie zdrojov. Taktiež programové vyhlásenie vlády SR na roky 2020-2024 zakotvuje ambíciu vlády na vytvorenie priaznivých podmienok tvorby "zelených" pracovných miest a investícií, podporu ekoinovácií a aplikovanie zeleného verejného obstarávania.
V rámci uplatňovania cieľov SR pri napĺňaní Národného akčného plánu Slovenskej republiky pre zelené verejné obstarávanie pre roky 2016-2020 bola vypracovaná ďalšia metodika k už trom existujúcim, a to metodika pre produktovú skupinu 
"Čistiace prostriedky a upratovacie služby". 
Táto metodika je s uplatnením environmentálnych charakteristík v rámci zeleného verejného obstarávania vypracovaná na základe uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 478/2019 z 2. októbra 2019 ku Koncepcii rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike, na základe samotnej Koncepcie rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania, na základe materiálu "Návrh "environmentálne vhodnej" produktovej skupiny na kalendárny rok 2020 v rámci rozvoja a realizácie zeleného verejného obstarávania v Slovenskej republike", ktorý vláda SR vzala na vedomie 12. februára 2020, ako aj na základe cieľov stanovených Národným akčným plánom pre zelené verejné obstarávanie v Slovenskej republike na roky 2016 - 2020 (ďalej len "NAP GPP III") prijatým uznesením vlády Slovenskej republiky č. 590/2016. Na základe tohto materiálu sú 
všetky ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy povinné vykonávať nákup v uvedenej produktovej skupine s uplatnením environmentálneho hľadiska k príslušným opisom predmetov obstarávania podľa ich kódov v spoločnom slovníku obstarávania 
(ďalej len "CPV kód") podľa nariadenia (ES) č. 2195/2002 Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) v znení nariadenia Komisie (ES) č. 213/2008 z 28. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupoch verejného obstarávania, pokiaľ ide o revíziu CPV (ďalej len "nariadenie o CPV"). Obciam, mestám a samosprávnym krajom sa na základe tohto materiálu takýto nákup odporúča vykonávať.
Metodika sa vzťahuje na nákup nasledujúcich tovarov a služieb:
-
bežné
1)
profesionálne upratovacie služby šetrné k životnému prostrediu vykonávané vo vnútorných priestoroch, v ktorých sa nachádzajú kancelárie, sanitárne zariadenia (ako sú toalety a výlevky) a iné verejne prístupné priestory,
-
čistenie sklených povrchov, ktoré možno dosiahnuť bez použitia špeciálneho vybavenia alebo strojov,
-
čistiace prostriedky, textilné čistiace príslušenstvo (napr. utierky, prachovky, násady na mop) a iné výrobky často dodávané spoločnosťami poskytujúcimi upratovacie služby (mydlo na umývanie rúk, textilné uteráky a výrobky z tissue papiera
2)
).
Skupina produktov "čistiace prostriedky a upratovacie služby" nezahŕňa:
-
dezinfekčné a sanitárne činnosti, ako aj upratovacie činnosti, ktoré zahŕňajú použitie biocídnych výrobkov spadajúcich do rozsahu pôsobnosti nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na trhu a ich používaní (ďalej len "nariadenie č. 528/2012"),
-
upratovacie (čistiace) činnosti na miestach výroby
Do kategórie "Čistiace prostriedky a upratovacie služby" zaraďujeme nasledovné CPV kódy v rámci predmetu zákazky:

Produkt

CPV kód

Mydlo

33711900-6

Čistiace prostriedky na ruky

33741100-7

Kuchynské utierky

39514200-0

Čistiace a leštiace výrobky

39800000-0

Čistiace výrobky

39830000-9

Saponáty

39831200-8

Saponáty na umývanie riadu

39831210-1

Čistiace prostriedky na podlahu

39831300-9

Čistiace prostriedky na toalety

39831600-2

Čistiace prostriedky na riad

39832000-3

Čistiaci prášok na riad

39832100-4

Čistiace a sanitárne služby*

90900000-6

Upratovacie služby

90910000-9

Čistenie (upratovanie) budov

90911200-8

Umývanie okien

90911300-9

Čistenie (upratovanie) kancelárií

90919200-4

Sanitárne služby v zariadeniach*

90920000-2

Pranie a chemické čistenie

98310000-9

*poznámka: V rámci produktov Čistiace a sanitárne služby (CPV kód 90900000-6) a Sanitárne služby v zariadeniach (CPV kód 90920000-2) budú tieto služby realizované výlučne prostredníctvom čistiacich prostriedkov, nie prostredníctvom dezinfekčných prostriedkov v zmysle nariadenia č. 528/2012.

1. Čistiace prostriedky a upratovacie služby (interiérové upratovacie služby) - najvýznamnejšie vplyvy na životné prostredie

Kľúčové environmentálne vplyvy počas životného cyklu

Environmentálny prístup

 • Receptúra čistiaceho prostriedku a použitie surovín, výroba a koniec životnosti čistiacich prostriedkov a jednorazového čistiaceho príslušenstva.

 • Spotreba energie a vody vo fáze používania čistiacich prostriedkov a elektrických zariadení.

 • Nakladanie s odpadovými vodami v súvislosti s používaním čistiacich  prostriedkov.

 • Vznik odpadu (v tuhom aj kvapalnom stave).

 • Vyžadovať od poskytovateľa služieb kľúčové spôsobilosti a uplatňovanie kľúčových opatrení a postupov

 • Vyžadovať od poskytovateľa služieb kľúčové spôsobilosti a uplatňovanie kľúčových opatrení a postupov environmentálneho manažérstva.

 • Vyžadovať primeranú a častú odbornú prípravu zamestnancov poskytovateľa služieb.

 • Vyžadovať používanie čistiacich prostriedkov so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie.

 • Podporovať nákup koncentrovaných čistiacich prostriedkov.

 • Vyžadovať používanie čistiaceho príslušenstva so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie (vrátane výrobkov z mikrovlákna).

 • Vyžadovať používanie energeticky účinných elektrických čistiacich zariadení.

 • Vyžadovať dodávanie spotrebného tovaru so zníženým negatívnym vplyvomna životné prostredie.

 Poradie jednotlivých vplyvov nemusí nevyhnutne odrážať ich dôležitosť.

2. Prípravná fáza
Skôr, ako sa rozhodnete pre nákup/verejné obstarávanie čistiacich prostriedkov alebo interiérových upratovacích služieb, je vhodné predovšetkým zvážiť reálnu potrebu nákupu danej služby a tovaru, svoje možnosti a príležitosti, ako z nákupu prostredníctvom uplatnených špecifikácií vytvoriť v rámci svojich možností daný nákup čo najviac udržateľný a zároveň eliminovať negatívny vplyv na životné prostredie. Svoju pozornosť môžete zamerať napríklad na nasledujúce body:
a)
Zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie
Zníženie negatívneho vplyvu na životné prostredie možno dosiahnuť výberom takého poskytovateľa služby, ktorý používa čistiace prostriedky so zníženým negatívnym vplyvom na životné prostredie. Dôležitá je identifikácia poskytovateľa služby a čistiacich výrobkov. Treba overiť, či má poskytovateľ odbornú spôsobilosť alebo či uplatňuje opatrenia a postupy environmentálneho manažérstva. Pozornosť by sa mala sústrediť na zloženie čistiacich prostriedkov. Medzi chemické látky, ktorých používanie v čistiacich prostriedkoch je obmedzené alebo zakázané, patrí fosfor, prchavé organické zlúčeniny (VOC, z anglického 
volutile organic compounds
), množstvo vonných prísad, reaktívne zlúčeniny chlóru, alkylfenol etoxyláty (APEO), triklozán, nanostriebro, látky uvoľňujúce formaldehyd, mikroplasty, konzervačné látky, farby a alergénne látky, ktoré sú obzvlášť toxické pre životné prostredie.
b)
Spotreba energie a vody vo fáze používania čistiacich prostriedkov a elektrických zariadení
Je vhodné sa zamerať na používanie energeticky účinných elektrických čistiacich zariadení. Dodržiavaním optimálneho dávkovania podľa priložených pokynov na správne používanie sa dosiahne maximálna účinnosť čistiaceho prostriedku a zníženie spotreby vody a energie. Vo vhodných prípadoch k zníženiu spotreby vody, samotného čistiaceho prostriedku a v konečnej miere aj k rýchlejšiemu a efektívnejšiemu upratov
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.