Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Deliť či nedeliť?

Dátum:

Napriek tomu, že nové pravidlá verejného obstarávania platia už viac ako rok, v obstarávateľskej praxi sa neustále vyskytuje niekoľko nejasných otázok. Jednou z týchto otázok je otázka oprávnenia deliť zákazku alebo zákazu delenia zákazky. Zmätok do tejto úpravy pritom priniesol "nový" § 28 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO"), ktorý realizuje politiku Európskej únie v oblasti sprístupnenia verejných zákaziek malým a stredným podnikom umožňujúc verejnému obstarávateľovi a obstarávateľovi rozdeliť zákazku na viacero častí. Pravidlá pre delenie či nedelenie zákaziek (ale aj koncesií) ustanovujú okrem "nového" § 28 zákona o verejnom obstarávaní najmä explicitne § 1 ods. 13, § 6 ods. 16, § 30, § 31, ako aj implicitne § 10 ods. 2 alebo § 10 ods. 3 ZVO. V tomto článku sa zameriame teda na otázku: "Deliť či nedeliť?" zákazku alebo koncesiu na časti, a to predovšetkým na legislatívne predpoklady, za ktorých je verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ oprávnený deliť zákazku na časti, ako aj predpoklady, za ktorých tak verejný obstarávateľ, resp. obstarávateľ nemôže urobiť.

Deliť či nedeliť?
JUDr.
Marek
Griga
je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, pôsobí v Advokátskej kancelárii REVICKÝ a partneri, s. r. o. Bratislava, spolupracujúcej so spoločnosťou Tatra Tender, s. r. o. Tie zabezpečujú komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania a komplexné poradenské služby v súvislosti so zápisom do registra partnerov verejného sektora vrátane prvozápisu do registra partnerov verejného sektora, s identifikáciou konečných užívateľov výhod, prípravou tzv. verifikačného dokumentu a iné služby spojené s registrom partnerov verejného sektora. Je autorom mnohých odborných článkov a spoluautorom publikácií najmä z oblasti verejného obstarávania.
Prijatím zákona o verejnom obstarávaní, ktorý predstavuje transpozíciu smerníc 2014/23/EÚ o udeľovaní koncesií, 2014/24/EÚ o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES, 2014/25/EÚ o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (ďalej spolu "smernice vo verejnom obstarávaní"), bolo do nášho právneho poriadku, konkrétne do § 28 ZVO zavedené explicitné oprávnenie verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa rozdeliť inak ucelenú (vecne, časovo, priestorovo) zákazku na jednotlivé časti. Týmto oprávnením sa sleduje jeden zo základných cieľov Európskej únie určený v smerniciach, a to uľahčiť účasť malých a stredných podnikov (ďalej aj "MSP") na verejnom obstarávaní. Tieto ciele boli explicitne uvádzané aj v recitáloch 78 a 79 smernice 2014/24/EÚ, resp. 87 a 88 smernice 2014/25/EÚ. Uvedené ustanovenie však tiež prinieslo (aj keď, podľa nášho názoru, celkom neopodstatnene) určitý zmätok do postupov verejného obstarávania, keď sa osoby aplikujúce postupy verejného obstarávania domnievali, že nedeliť či deliť zákazky je ich neobmedzeným oprávnením a opomínali ostatné pravidlá delenia či nedelenia zákaziek alebo koncesií, či už konkrétne (najmä § 6 ods. 16, § 30, § 31 ZVO), alebo tie abstraktnejšie (§ 10 ods. 2 alebo § 10 ods. 3 ZVO).
Právo verejných obstarávateľov a obstarávateľov deliť zákazku alebo koncesiu na časti
V prvom rade si dovoľujeme poukázať na legislatívnu "novinku" v podobe § 28 ZVO. Ako sme už uviedli, jednou zo základných politík Európskej únie, ktorá vyplýva zo smerníc o verejnom obstarávaní, je podporovanie účasti MSP vo verejnom obstarávaní. V prípade veľkých komplexných zákaziek je účasť malého a stredného podniku (ďalej spolu aj "MSP") už len vzhľadom na komplexnosť predmetu zákazky zásadne sťažená. Ak k tomu pristúpi skutočnosť, že od komplexnosti predmetu zákazky sa nevyhnutne odvíja aj určenie podmienok účasti týkajúcich sa finančného a ekonomického postavenia (§ 33), ako aj technickej a odbornej spôsobilosti (§ 34), je pri komplexných zákazkách účasť MSP
de facto
obmedzená len na poskytovanie subdodávok pre úspešného uchádzača, ktoré sú spravidla menej ekonomicky atraktívne ako hlavné plnenie úspešným uchádzačom pre verejného obstarávateľa, resp. obstarávateľa, navyše často pod "cenovým diktátom" úspešného uchádzača. Práve delenie zákaziek na časti by malo podľa smerníc vo verejnom obstarávaní napomôcť účasti MSP vo verejnom obstarávaní.
V súlade so smernicami vo verejnom obstarávaní § 28 ZVO umožňuje verejným obstarávateľom a obstarávateľom a aj ich nabáda na to, aby veľké zákazky rozdeľovali na časti. Takéto delenia sa môžu uskutočňovať najmä na kvantitatívnom základe, v dôsledku čoho by veľkosť jednotlivých zákaziek lepšie zodpovedala kapacite MSP, alebo na kvalitatívnom základe podľa jednotlivých podnikateľských činností a špecializácií s cieľom viac prispôsobiť obsah jednotlivých zákaziek špecializovaným sektorom MSP, alebo podľa jednotlivých nadväzujúcich fáz projektu. Veľ­kosť a predmet jednotlivých častí môžu slobodne určiť verejní obstarávatelia, resp. obstarávatelia.
Delenie ucelených zákaziek na jednotlivé časti podľa § 28 ZVO (nie všeobecne) je za splnenia ostatných podmienok právom, nie povinnosťou verejného obstarávateľa, resp. obstarávate
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.