Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Kasačná sťažnosť a povinnosť sťažovateľa spísať podanie advokátom

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Ak je kasačným sťažovateľom orgán verejnej správy, musí rovnako spĺňať procesnú požiadavku zákonodarcu, aby kasačná sťažnosť bola spísaná advokátom alebo osobou s právnickým vzdelaním. Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 27. júna 2018, sp. zn. 6 Sžfk 7/2018

 

Kasačná sťažnosť a povinnosť sťažovateľa spísať podanie advokátom
JUDr.
Jana
Zemková
PhD.
Krajský súd v Bratislave (ďalej aj "správny súd") rozsudkom z 2. februára 2017, sp. zn. 1 S 138/2014, podľa § 191 ods. 1 písm. c) zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok v znení neskorších predpisov (ďalej aj "SSP") zrušil rozhodnutie Rady Úradu pre verejné obstarávanie z 9. júna 2014 v spojení s prvostupňovým rozhodnutím Úradu pre verejné obstarávanie z 9. apríla 2014 a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie. O trovách konania rozhodol správny súd podľa § 167 ods. 1 SSP tak, že žalobcovi, ktorý bol v konaní úspešný, priznal právo na úplnú náhradu trov konania. Ďalšiemu účastníkovi správny súd právo na náhradu trov konania nepriznal. Správny súd v rozsudku s poukazom na § 449 ods. 1 a 2 SSP poučil účastníkov konania, že v konaní o kasačnej sťažnosti musí byť sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ zastúpený advokátom, že kasačná sťažnosť a iné podania sťažovateľa alebo opomenutého sťažovateľa musia byť spísané advokátom, a že povinné zastúpenie advokátom v kasačnom konaní sa nevyžaduje, ak a) má sťažovateľ alebo opomenutý sťažovateľ, jeho zamestnanec alebo člen, ktorý za neho na kasačnom súde koná alebo ho zastupuje, vysokoškolské právnické vzdelanie druhého stupňa, b) ide o konania o správnej žalobe podľa § 6 ods. 2 písm. c) a d) SSP a c) žalovaným je Centrum právnej pomoci.
Dňa 27. marca 2017 bola správnemu súdu doručená kasačná sťažnosť proti rozsudku správneho súdu, ktorú v mene žalovaného (ďalej aj "sťažovateľ") spísala Ing. Z.
Následne bolo 29. januára 2018 kasačnému súdu doručené poverenie z 29. júla 2016 udelené sťažovateľom jeho zamestnancovi JUDr. M., okrem iného, na konanie pred súdmi všetkých stupňov za sťažovateľa vo všetkých úkonoch. Zároveň bol kasačnému súdu doručený diplom vydaný Právnickou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Mgr. M., ktorý osvedčuje, že menovaný vykonal rigoróznu skúšku v študijnom odbore právo a podľa § 53 ods. 8 písm. d) zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v zn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.