Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Limity dohľadu nad verejným obstarávaním pod prizmou rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-518/17 - Stefan Rudigier

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

V rámci svojej metodickej a rozhodovacej praxe Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej aj "Úrad") často musí poukazovať na limity svojej právomoci v rámci výkonu dohľadu nad verejným obstarávaním. Generálnu klauzulu limitujúcu právomoc Úradu pri výkone dohľadu predstavuje § 167 ods. 1 prvá veta zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní"), podľa ktorej: "Úrad vykonáva dohľad nad dodržiavaním povinností verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 ZVO ustanovených týmto zákonom."

 

Limity dohľadu nad verejným obstarávaním pod prizmou rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie vo veci C-518/17 - Stefan Rudigier
JUDr.
Marek
Griga
je absolventom Právnickej fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave, pôsobí v Advokátskej kancelárii REVICKÝ a partneri, s. r. o. Bratislava, spolupracujúcej so spoločnosťou Tatra Tender, s. r. o. Tie zabezpečujú komplexné poradenské služby v oblasti verejného obstarávania a komplexné poradenské služby v súvislosti so zápisom do registra partnerov verejného sektora vrátane prvozápisu do registra partnerov verejného sektora, s identifikáciou konečných užívateľov výhod, prípravou tzv. verifikačného dokumentu a iné služby spojené s registrom partnerov verejného sektora. Je autorom mnohých odborných článkov a spoluautorom publikácií najmä z oblasti verejného obstarávania.
Uvedené ustanovenie predstavuje národnú transpozíciu čl. 1 ods. 4 štvrtá veta konsolidovaného znenia smernice 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (ďalej aj "dohľadová smernica"), podľa ktorej:
"Pokiaľ ide o zákazky, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti smernice 2014/24/EÚ alebo smernice 2014/23/EÚ, členské štáty prijmú opatrenia potrebné na zabezpečenie toho, aby sa rozhodnutia prijaté verejnými obstarávateľmi mohli účinne a predovšetkým čo najskôr preskúmať v súlade s podmienkami ustanovenými v článkoch 2 až 2f tejto smernice z dôvodu, že týmito rozhodnutiami sa porušilo právo Spoločenstva v oblasti verejného obstarávania alebo vnútroštátne právne predpisy, ktorými sa toto právo transponuje."
Z doslovného znenia citovaného § 167 ods. 1 prvá veta ZVO, ako aj citovaného čl. 1 ods. 4 štvrtá veta dohľadovej smernice jednoznačne vyplýva, že právomoc Úradu v rámci výkonu dohľadu je limitovaná na dohľad nad dodržiavaním pravidiel a postupov verejného obstarávania upravených v zákone o verejnom obstarávaní a jeho vykonávacích vyhláškach, resp. v širšom zmysle smernicami vo verejnom obstarávaní1). V právnej praxi je však pomerne časté, tak na národnej úrovni, ako aj európskej, že právne predpisy upravujúce úplne iný diapazón spoločenských vzťahov rôznymi spôsobmi odkazujú na predpisy a pravidlá verejného obstarávania, ako napríklad zákony v oblasti rozpočtových pravidiel, nakladania s verejným majetkom alebo z oblasti regulovaných či tzv. vybraných odvetví. Žiaľ, časom, najmä v podmienkach Slovenskej republiky, nebývajú tieto predpisy obsahujúce blanketné odkazy na predpisy verejného obstarávania aktualizované o novú právnu úpravu verejného obstarávania, čím sa stávajú zmätočnými, nedostatočnými či nadbytočnými, dokonca, obsolentnými. To však nie je predmetom tohto príspevku ani predkladaného rozhodnutia. Subjekty zúčastnené verejného obstarávania sa často dovolávajú len porušenia týchto osobitne upravených pravidiel a snažia sa zdôvodniť zákonnosť postupu, resp. odôvodniť nezákonnosť postupu subjektu realizujúceho postup verejného obstarávania bez toho, aby preukázali porušenie samotných pravidiel verejného obstarávania. Ako však potvrdzuje predkladané ro­zhodnutie, nie je možné vysloviť nezákonnosť postupu verejného obstarávania len s odkazom na osobitné predpisy neupravujúce oblasť práva verejného obstarávania, rovnako Úrad nie je oprávnený a nemôže skúmať súlad postupu a podmienok verejného obstarávania inak ako pod prizmou pravidiel verejného obstarávania. To znamená, že nemožno vysloviť a, podľa nášho názoru, ani okrajovo konštatovať nezákonnosť postupu verejného obstarávania len s poukázaním na nedodržanie/obídenie pravidiel upravených v inom predpise za predpokladu, že sú zachované princípy ekvivalencie a efektivity tak, ako to uviedol Súdny dvor EÚ v predkladanom rozhodnutí. Inak povedané, ak sa určitý subjekt snaží spochybniť zákonnosť
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.