Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Má cirkulárna ekonomika potenciál využitia vo verejnom obstarávaní?

Dátum: Rubrika: Články

Cirkulárna ekonomika predstavuje súčasť zeleného verejného obstarávania zameranú na využitie už spotrebovaného materiálu, čo môžeme v dnešnej dobe veľmi efektívne využiť a zužitkovaním použitých surovín tak docieliť ochranu životného prostredia, ako aj ekonomickú úsporu.

Cirkulárna ekonomika je relatívne nový pojem. Na rozdiel od lineárnej ekonomiky, keď výrobok kúpime, použijeme a napokon vyhodíme, sa cirkulárna ekonomika snaží znovu využívať zdroje, teda používa princíp: "kúp - použi - znova použi". Prostredníctvom cirkulárnej ekonomiky majú obstarávatelia možnosť spoznať trh (výrobky, dodávateľov, výrobcov, poskytovateľov služieb atď.), lepšie pochopiť súvislosti, čo je už k dispozícii a čo možno vytvoriť. Aplikáciou cirkulárnej ekonomiky vo verejnom obstarávaní možno podporiť prechod k podnikaniu založenému na obehovej ekonomike, v ktorej obchodné vzťahy závisia od dlhodobejšej spolupráce. Angažovanosť trhu umožňuje prieskum a podporu nových obchodných koncepcií. Dialóg s dodávateľmi môže identifikovať potenciál a uskutočniteľnosť nových modelov, možnosti leasingu, buy-per-use, zdieľané použitie, prípadne spätný nákup a predaj. Cirkulárne obstarávanie si často vyžaduje posun od technickej špecifikácie, ktorú stanovuje výlučne obstarávateľ, na proces, v ktorom sú stanovené špecifikácie nasledujúce výmeny medzi potenciálnymi dodávateľmi a obstarávateľmi. Takýto prístup poskytuje príležitosť komunikovať potreby, zhromažďovať informácie o tovare a dostupných službách a testovať životaschopnosť systému možné kritériá pre zadanie zákazky. V širšom meradle môže pomôcť koordinovať "cirkulárne činnosti" s dodávateľmi v príslušných odvetviach. Ak určitý produkt alebo služba momentálne nie sú dostupné na trhu spôsobom, ktorý spĺňa princípy obehového hospodárstva, uzatváranie zmlúv môže vytvoriť "inovačné partnerstvo". Tieto partnerstvá poskytujú rámec pre výskum a vývoj, pilotné projekty a následný nákup nového produktu, služby alebo diela.
Obrázok 1 Obehové hospodárstvo 
(Zdroj: https://epale.ec.europa.eu/sk/blog/vzdelavanie-dospelych-cirkularna-ekonomika)
V roku 2020 bol prijatý
Nový akčný plán EÚ pre obehové hospodárstvo - Za čistejšiu a konkurencieschopnejšiu Európu
prostredníctvom Oznámenia komisie Európskeho parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.
Dokument je odrazom uvedomenia si správania ľudstva voči celej planéte a jeho zásadného obratu, čoho dôkazom je aj úvodný text: 
"Máme len jednu planétu Zem, ale do roku 2050 bude svet spotrebúvať toľko, ako keby sme mali planéty tri."
1) 
Očakáva sa, že celosvetová spotreba materiálov ako biomasa, fosílne palivá, kovy a nerastné suroviny sa v najbližších 40 rokoch zdvojnásobí
2)
, zatiaľ čo sa predpokladá, že ročná produkcia odpadu sa do roku 2050 zvýši o 70 %.
3)
Keďže polovica celkových emisií skleníkových plynov a viac ako 90 % straty biodiverzity a nedostatku vody je spôsobená ťažbou a spracovaním zdrojov, v rámci európskej zelenej dohody sa zaviedla spoločná stratégia pre klimaticky neutrálne a konkurencieschopné hospodárstvo, ktoré efektívne využíva zdroje. Rozšírenie obehového hospodárstva z priekopníkov na hlavné hospodárske subjekty bude rozhodujúcim príspevkom k dosiahnutiu cieľa klimatickej neutrálnosti do roku 2050 a oddeleniu hospodárskeho rastu od využívania zdrojov, pričom sa zabezpečí dlhodobá konkurencieschopnosť EÚ a na nikoho sa nezabudne. Aby EÚ splnila túto ambíciu, musí urýchliť prechod na model regeneračného rastu, ktorý našej planéte vráti viac, ako si berie, pokročiť na ceste k tomu, aby sa jej spotreba zdrojov udržala v rámci možností planéty, a preto sa musí v nadchádzajúcom desaťročí usilovať o zníženie svojej stopy spotreby a zdvojnásobiť mieru využívania obehového materiálu.
4)
V rámci navrhovania udržateľných výrobkov nie je efektívne používanie lineárneho modelu "vyťažiť - vyrobiť - použiť - zahodiť", keďže neposkytuje výrobcom dostatočné stimuly na to, aby ich výrobky mali väčšiu mieru obehovosti.
Aktuálne je definovaných 6 skupín tovarov, v ktorých by sa mala aplikovať cirkulárna ekonomika prostredníctvom nákladov na životný cyklus:
1. Elektronika a IKT
5)
elektrické a elektronické zariadenia
naďalej predstavujú jeden z najrýchlejšie rastúcich tokov odpadu v EÚ, pričom jeho aktuálna ročná miera rastu dosahuje 2 %. Odhaduje sa, že v EÚ sa recykluje menej ako 40 % elektronického odpadu.
6) 
Keď sa plne alebo čiastočne funkčné výrobky vyhadzujú, pretože ich nie je možné opraviť, nie je možná výmena batérie, softvér už nie je podporovaný alebo nemožno obnoviť materiály, z ktorých sú takéto zariadenia vyrobené, ich hodnota sa stráca.
Budú sa presadzovať dlhšie životné cykly výrobkov a okrem iného bude obsahovať tieto opatrenia:
-
regulačné opatrenia pre elektroniku a IKT vrátane mobilných telefónov, tabletov a laptopov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES z 21. októbra 2009 o vytvorení rámca na stanovenie požiadaviek na ekodizajn energeticky významných výrobkov, aby sa pri navrhovaní týchto zariadení brala do úvahy ich energetická účinnosť a trvácnosť, opraviteľnosť, modernizovateľnosť, údržba, opätovné použitie a recyklácia. V pripravovanom Pracovnom pláne v oblasti ekodizajnu budú uvedené ďalšie podrobnosti. Opatrenia sa budú vzťahovať aj na tlačiarne a spotrebný materiál ako náplne do tlačiarní, pokiaľ sa v tomto odvetví v najbližších šiestich mesiacoch neuzavrie ambiciózna dobrovoľná dohoda;
-
zameranie na elektroniku a IKT ako na prioritné odvetvie na uplatňovanie "práva na opravu" vrátane práva na aktualizáciu zastaraného softvéru, regulačné opatrenia týkajúce sa nabíjačiek pre mobilné telefóny a podobné zariadenia vrátane zavedenia univerzálnej nabíjačky, zlepšenie trvanlivosti nabíjacích káblov a stimuly na oddelenie nákupu nabíjačiek od nákupu nových zariadení;
-
zlepšenie zberu a spracovania odpadu z elektrických a elektronických zariadení
7)
vrátane preskúmania možností celoeurópskeho systému vrátenia alebo spätného odpredaja starých mobilných telefónov, tabletov a nabíjačiek;
-
preskúmanie pravidiel EÚ týkajúcich sa obmedzení nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach
8) 
a poskytnutie usmernení na zlepšenie súladu s príslušnými právnymi predpismi vrátane nariadenia REACH
9) 
a právnych predpisov o ekodizajne.
2. Udržateľné batérie a vozidlá
sú základom pre mobilitu budúcnosti. V záujme rýchleho pokroku pri zvyšovaní udržateľnosti vznikajúceho hodnotového reťazca batérií pre elektromobilitu a posilnenia obehového potenciálu všetkých batérií Komisia navrhne nový regulačný rámec pre batérie s prihliadnutím na tieto prvky:
-
pravidlá pre recyklovaný obsah a opatrenia na zlepšenie zberu a miery recyklácie všetkých batérií, zabezpečenie obnovy cenných materiálov a poskytnutie usmernenia spotrebiteľom,
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.