Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Možnosť dodatkovania zmlúv z dôvodu extrémneho nárastu cien

Dátum: Rubrika: Články

Od vypuknutia pandémie ochorenia COVID-19 sa v sektore priemyslu a služieb začali vyskytovať negatívne javy spojené s nárastom cien. Súviseli najmä s celosvetovým obmedzením výroby a obchodu vrátane veľkých problémov s dopravou. Dôsledkom týchto javov v rokoch 2020 – 2022 boli zvýšené ceny nielen v stavebníctve, ale prakticky vo všetkých segmentoch.

Samosprávy aj štátne organizácie dlhodobo žiadali Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ÚVO"), aby umožnil uzatváranie dodatkov na základe extrémneho nárastu cien. ÚVO na tieto žiadosti reagoval negatívne a argumentoval prenosom zodpovednosti na dodávateľov a ich podnikateľské riziko. Neočakávaný extrémny nárast cien ÚVO nepovažoval za situáciu, ktorú verejný obstarávateľ nemohol predvídať. Uvedené ÚVO konštatoval v metodickom usmernení č. 7793-5000/2021 z 25. júna 2021:
"Ide o prípady, ktorých príčinu nie je možné pripísať dotknutému verejnému obstarávateľovi, nakoľko by takýto následok nastal v danom čase a na danom mieste v podstate komukoľvek, pričom nemusí ísť len o situáciu "vis maior". Takáto zmena zmluvy by však mala smerovať výlučne k úkonom nevyhnutne potrebným na dosiahnutie účelu sledovaného pôvodnou zmluvou a nemala by viesť k ďalšiemu rozšíreniu jej rozsahu (nad rámec nevyhnutného). Vo všeobecnosti by pod tento dôvod na zmenu zmluvy nemali byť subsumované také skutočnosti, ako napríklad
subjektívne zavinenia (chyby) projektantov alebo zmeny zákonnej minimálnej mzdy, či cien iných vstupov, nakoľko tieto v zásade možno považovať za súčasť podnikateľského rizika.
 V rámci uvedeného vychádzame zo skutočnosti, že práve uchádzač je zodpovedný za tvorbu svojej ponuky, návrhu na plnenie kritérií (zmluvnej ceny) a v tejto súvislosti vstupuje do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom/obstarávateľom a zaväzuje sa tento svoj záväzok dodržať."
Až keď sa situácia dostala do neúnosnej podoby a ohrozené boli aj veľké infraštruktúrne projekty, vedenie ÚVO zmenilo svoj dlhodobý postoj a ÚVO tak vydal nové všeobecné metodické usmernenie č. 6/2022 (ďalej len "VMU 6/2022"), ktorým umožnil uzatváranie dodatkov a ktoré bolo vydané z dôvodu:
-
situácie vyvolanej ochorením
COVID-19,
-
situácie vyvolanej
vojnovým konfliktom
medzi Ruskou federáciou a Ukrajinou,
-
v nadväznosti na skôr uvedené aj aktuálny (nestabilný/negatívny) cenový vývoj na trhoch s niektorými komoditami.
V tomto článku sa budeme venovať obsahu VMU 6/2022, ako aj súvisiacich metodických usmernení. Tiež si rozoberieme metodické usmernenie Ministerstva dopravy a výstavby SR, ktorým sa stanovuje mechanizmus úpravy ceny v dôsledku zmien nákladov pri projektoch opravy a údržby, výstavby, modernizácie a rekonštrukcie inžinierskych stavieb a budov.
VŠEOBECNÝ POHĽAD ÚVO NA UZATVÁRANIE DODATKOV
Základnou zásadou, podľa ktorej má verejný obstarávateľ pristupovať k zmluvným vzťahom, ktorých predmetom je dodanie tovaru, poskytnutie služieb alebo uskutočnenie stavebných prác, je aby verejný obstarávateľ kládol zvýšený dôraz na prípravu súťažných podkladov a zmluvných podmienok už v prípravnej fáze verejného obstarávania. Je povinnosťou verejného obstarávateľa/obstarávateľa pripraviť sa na možné negatívne vplyvy, a to vrátane tých nepredvídateľných.
Rozhodujúcim faktorom je teda príprava zmluvných podmienok a úprava mechanizmov, podľa ktorých môže dôjsť nielen k zmene zmluvnej ceny, ale aj k jednotlivým zmluvným podmienkam.
Je dôležité zdôrazniť, že akákoľvek úprava zmluvných podmienok alebo rozsahu predmetu zmluvy do určitej miery môže ovplyvňovať pôvodné podmienky, za ktorých bola zmluva uzatvorená. Zodpovednosťou verejného obstarávateľa/obstarávateľa je v procese prípravy a realizácie procesu verejného obstarávania zabezpečiť čestnú hospodársku súťaž pre všetkých potenciálnych záujemcov, ktorí by boli ochotní alebo schopní predložiť ponuku.
Táto zásada však platí aj spätne, keď v prípade zmeny zmluvy počas jej trvania je na každú zmenu nazerať nielen v kontexte zákonných dôvodov, ale aj vo vzťahu k čestnej hospodárskej súťaži. Je na ťarche verejného obstarávateľa/obstarávateľa preukázať, že akákoľvek zmena zmluvy po jej uzatvorení nevyplýva len zo zákonných dôvodov, ale zároveň, že nespôsobuje takú nespravodlivosť voči jednotlivým záujemcom/uchádzačom vo verejnom obstarávaní, ktorá by narušila rovnováhu medzi účastníkmi právneho vzťahu.
Podľa VMU 6/2022 treba k dodatkom zo strany verejných obstarávateľov/obstarávateľov pristupovať nasledovne:
-
Obstarávateľ musí prijať a vykonať opatrenia,
 aby predišiel alebo sa pripravil na vznik situácie, ktorá by mohla vyžadovať zmenu zmluvy.
-
Pravidlo pacta sunt servanda
- základná zásada zmluvného práva, podľa ktorej treba uzavreté zmluvy dodržiavať.
-
Zásada
rebus sic stantibus
- nepredvídateľná zmena okolností, za ktorých bola pôvodná zmluva uzatváraná, ktorá naruší rovnováhu medzi účastníkmi právneho vzťahu v takom rozsahu,
že splnenie zmluvných záväzkov môže viesť k nespravodlivosti.
NEPREDVÍDATEĽNOSŤ
Pre zmenu zmluvy počas jej trvania platí zásada nepredvídateľnosti, bez ktorej v podstate nie je možné dodatok uzatvoriť (mimo situácií, ktoré pôvodná zmluva predpokladala, resp. obsahovala úpravu možnosti uzatvorenia dodatkov).
Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") neumožňuje verejnému obstarávateľovi vykonať zmenu zmluvy, ak sa vyskytnú akékoľvek okolnosti, ale predpokladá, že tieto okolnosti musia byť takej povahy, že ich nemohol ani pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať. Pojem nepredvídateľných okolností sa vzťahuje na také okolnosti, ktoré nebolo možné predvídať napriek primerane dôkladnej príprave pôvodného zadania zákazky verejným obstarávateľom so zreteľom na dostupné prostriedky, povahu a charakteristické znaky konkrétneho predmetu plnenia, osvedčené postupy v danej oblasti a potrebu zabezpečiť zodpovedajúci súlad medzi prostriedkami vynaloženými pri príprave zadávania zákazky a jej predpokladanou hodnotou.
Ide o prípady, ktorých príčinu nie je možné pripísať dotknutému verejnému obstarávateľovi, keďže by takýto následok nastal v danom čase a na danom mieste v podstate komukoľvek, pričom nemusí ísť len o situáciu
"vis maior"
. Takáto zmena zmluvy by však mala smerovať výlučne k úkonom nevyhnutne potrebným na dosiahnutie účelu sledovaného pôvodnou zmluvou a nemala by viesť k ďalšiemu rozšíreniu jej rozsahu (nad rámec nevyhnutného).
Malo by ísť predovšetkým o prípady, ktoré po objektívnej stránke bránia splniť zmluvu (zákazku) v pôvodne dohodnutom rámci.
Vo všeobecnosti by tak pod tento dôvod na zmenu zmluvy nemali byť subsumované napríklad subjektívne zavinenia (chyby) projektantov či iné skutočnosti prameniace v nedostatočnej prípravnej fáze verejného obstarávania. Okolnosti ako zvyšovanie zákonnej minimálnej mzdy či cien iných vstupov, ktoré nastanú počas trvania zmluvného záväzku či lehoty viazanosti ponúk, možno v zásade považovať za súčasť podnikateľského rizika.
V rámci uvedeného vychádzame zo skutočnosti, že práve uchádzač je zodpovedný za tvorbu svojej ponuky, návrhu na plnenie kritérií (zmluvnej ceny) a v tejto súvislosti vstupuje do zmluvného vzťahu s verejným obstarávateľom/obstarávateľom a zaväzuje sa tento svoj záväzok dodržať (metodické usmernenie ÚVO č. 8819-5000/2021 z 28. júla 2021).
Podľa metodických usmernení ÚVO č. 7793-5000/2021 z 25. júna 2021 a č. 8819-5000/2021 z 28. júla 2021 možno v jednoduchosti definovať pojem "nepredvídateľnosť" nasledovne:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.