Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch január - február 2022 nasledujúce návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania.

Dátum podania návrhu

Číslo prípadu

Názov podávateľa návrhu

Téma

17. január 2022

Vec C-631/21

Gerechtshof‘s-Hertogenbosch (Holandsko) 14. októbra 2021 – Taxi Horn Tours BV/Gemeente Weert, Gemeente Nederweert, Touringcars VOF

Ak majú spolupracujúce osoby (fyzické a/alebo právnické osoby) spoločný podnik (v tomto prípade vo forme verejnej obchodnej spoločnosti), musí v takom prípade každá zo spolupracujúcich osôb zvlášť odovzdať jednotný európsky dokument pre obstarávanie alebo musí odovzdať jednotný európsky dokument pre obstarávanie každá zo spolupracujúcich osôb a ich spoločný podnik každý za seba alebo musí jednotný európsky dokument pre obstarávanie odovzdať iba spoločný podnik?

31. január 2022

Vec C-84/21

Consiglio di Stato (Taliansko) 11. februára 2021 – Iveco Orecchia SpA/Brescia Trasporti SpA

Je v súlade s právom Únie – najmä s ustanoveniami smernice 2007/46/ES (1) (uvedenými v článkoch 10, 19 a 28 tejto smernice Spoločenstva), ako aj so zásadami rovnosti zaobchádzania a nestrannosti, plnej konkurencieschopnosti a riadnej správy vecí verejných – postup, v rámci ktorého sa v konkrétnej súvislosti s verejným obstarávaním na dodávku náhradných dielov pre autobusy určené na používanie vo verejnej službe verejnému obstarávateľovi umožňuje akceptovať náhradné diely určené pre konkrétne vozidlo, ktoré vyrobil iný výrobca než výrobca vozidla a ktoré z tohto dôvodu neboli typovo schválené spolu s vozidlom, patriace k jednej z kategórií náhradných dielov upravených technickými požiadavkami podľa prílohy IV vyššie uvedenej smernice (Zoznam požiadaviek na účely typového schválenia ES vozidiel), pričom úspešný uchádzač ich ponúkol do verejného obstarávania bez osvedčenia o typovom schválení a bez akejkoľvek informácie o tom, či boli reálne schválené, naopak, konal na základe predpokladu, že ich typové schválenie nie je potrebné, keďže postačuje iba vyhlásenie uchádzača o rovnocennosti so schváleným pôvodným výrobkom?

3. február 2022

Vec C‑436/20

Asociación Estatal de Entidades de Servicios de Atención a Domicilio (ASADE) proti
Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas

 Verejné obstarávanie – Články 49 a 56 ZFEÚ – Sloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby – Hospodárska činnosť – Smernica 2014/24/EÚ – Článok 1 ods. 2, článok 2 ods. 1 a článok 4 písm. d) – Podmienky uplatniteľnosti – Článok 20 ods. 1 a článok 77 – Vyhradené zákazky – Články 74 až 76 a Príloha XIV – Poskytovanie sociálnych služieb – Verejné obstarávanie v oblasti sociálnych služieb – Zjednodušený režim – Zmluvy o koordinovanom postupe na poskytovanie takých služieb – Vylúčenie ziskových organizácií – Zásady transparentnosti, rovnosti a proporcionality – Podmienka výberového konania – Zemepisné obmedzenie – Smernica 2006/123/ES – Vecná pôsobnosť – Článok 2 ods. 2 písm. j) – Vylúčenie sociálnych služieb“

21. február 2022

Vec C-682/21

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas (Litva) 11. novembra 2021 – „HSC Baltic“ UAB, „Mitnija“ UAB, „Montuotojas“ UAB/Vilniaus miesto savivaldybės administracija

Majú sa článok 18 ods. 1 a článok 57 ods. 4 písm. g) a ods. 6 smernice 2014/24 (1) a článok 1 ods. 1 štvrtý pododsek a článok 1 ods. 3 smernice 89/665 (2) (spolu alebo samostatne, avšak nie výlučne) vykladať v tom zmysle, že rozhodnutie verejného obstarávateľa o zápise dotknutého hospodárskeho subjektu do zoznamu nespoľahlivých dodávateľov, a teda o obmedzení jeho možnosti zúčastniť sa na neskôr vyhlásených postupoch obstarávania na základe toho, že tento hospodársky subjekt podstatne porušil zmluvu uzavretú s týmto verejným obstarávateľom, je opatrením, ktoré možno napadnúť na súde?

21. február 2022

Vec C-769/21

podal Administratīvā rajona tiesa (Lotyšsko) 13. decembra 2021 – AAS „BTA Baltic Insurance Company“/Iepirkumu uzraudzības birojs, Tieslietu ministrija

Vnútroštátna právna úprava, ktorá ukladá verejnému obstarávateľovi záväznú povinnosť ukončiť postup obstarávania

21. február 2022

Vec C-683/21

podal Vilniaus apygardos administracinis teismas (Litva) 12. novembra 2021 – Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos/Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.