Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Návrhy na začatie prejudiciálneho konania k problematike verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch september – október 2022 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Vec C-480/22
26. september 2022
Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgerichtshof (Rakúsko) 18. júla 2022 - EVN Business Service GmbH, Elektra EOOD, Penon EOOD
Prejudiciálne otázky
1. Má sa článok 57 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice
2. V prípade, ak je odpoveď na prvú otázku kladná:
Zahŕňajú kolízne normy článku 57 ods. 3 smernice 2014/25/EÚ, podľa ktorých "poskytovanie centralizovaných obstarávacích činností" centrálnou obstarávacou organizáciou, ktorá sa nachádza v inom členskom štáte, sa uskutočňuje podľa vnútroštátnych ustanovení členského štátu, v ktorom sa nachádza centrálna obstarávacia organizácia, aj právne predpisy pre revízne postupy a príslušnosť kontrolných orgánov v zmysle smernice Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (ďalej len "92/13/EHS")?
3. V prípade, ak je odpoveď na prvú alebo druhú otázku záporná:
Má sa smernica 92/13/EHS a najmä jej článok 1 ods. 1 štvrtý pododsek vykladať v tom zmysle, že príslušnosť vnútroštátneho kontrolného orgánu na preskúmanie rozhodnutí obstarávateľov musí zahŕňať všetkých obstarávateľov, ktorí sa nachádzajú v členskom štáte kontrolného orgánu, alebo sa príslušnosť riadi tým, či dominantný vplyv na obstarávateľa [v zmysle článku 3 bodu 4 písm. c), resp. článku 4 ods. 2 smernice 2014/25/EÚ] vychádza z územnosprávneho celku, resp. inej verejnoprávnej inštitúcie, ktorá môže byť priradená členskému štátu kontrolného orgánu?
Vec C-339/21
6. október 2022
Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Smernica (EÚ) 2018/1972- Článok 13 - Podmienky všeobecného povolenia - Zásada zákazu diskriminácie, proporcionality a transparentnosti - Umožnenie odpočúvania zákonným spôsobom nariadeného príslušnými súdnymi orgánmi - Náhrada - Úplná náhrada nákladov, ktoré znášajú poskytovatelia elektronických komunikačných služieb
Právny rámec
Právo Únie
2. Preambula smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1972 z 11. decembra 2018, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronických komunikácií (ďalej len "smernica 2018/1972"), ustanovuje okrem iného tieto ciele:
"(5) Touto smernicou sa vytvára právny rámec na zabezpečenie slobody voľného poskytovania elektronických komunikačných sietí a služieb podliehajúcich len podmienkam uloženým v tejto smernici a akýmkoľvek obmedzeniam v súlade s článkom 52 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), najmä opatreniam týkajúcich sa verejného poriadku, verejnej bezpečnosti a verejného zdravia, a v súlade s článkom 52 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len "charta").
(6) Touto smernicou nie je dotknutá možnosť každého členského štátu podniknúť opatrenia potrebné na zabezpečenie ochrany svojich základných bezpečnostných záujmov, na zabezpečenie ochrany verejného poriadku a verejnej bezpečnosti a na umožnenie vyšetrovania, odhalenia a postihu trestných činov, s prihliadnutím na to, že akékoľvek obmedzenie výkonu práv a slobôd uznaných v charte, najmä v článkoch 7, 8 a 11, ako sú obmedzenia týkajúce sa spracúvania údajov, musia byť ustanovené zákonom, rešpektovať podstatu týchto práv a slobôd a podliehať zásade proporcionality v súlade s článkom 52 ods. 1 charty."
3. Článok 1 ods. 3 smernice 2018/1972 ustanovuje:
"Touto smernicou nie sú dotknuté: ...
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.