Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Návrhy Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch november – december 2021 nasledujúce návrhy k problematike verejného obstarávania.

Dátum podania návrhu

Číslo prípadu

Názov podávateľa návrhu

Téma

8. novembra 2021

Vec C-545/21

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) proti ANAS SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Článok 70 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1083/2006, článok 27 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1828/2006, článok 1 Dohovoru PIF, ktorý je uvedený v akte Rady z 26. júla 1995, článok 1 ods. 2 nariadenia č. 2988/95 a článok 3 ods. 2 písm. b) smernice (EÚ) 2017/1371

22. novembra 2021

Vec C-486/21

SHARENGO najem in zakup vozil d.o.o.
proti
Mestna občina Ljubljana

Nariadenie (ES) č. 2195/2002 [Európskeho parlamentu a Rady z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV)], zmeneného nariadením Komisie (ES) č. 213/2008 [z 28. novembra 2007, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES a 2004/18/ES o postupoch verejného obstarávania

Vec C-545/21
Návrh na začatie prejudiciálneho konania
8. novembra 2021
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Taliansko) 31. augusta 2021 - ANAS SpA/Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Prejudiciálne otázky

1. Majú sa článok 70 ods. 1 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1083/20061), článok 27 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1828/20062), článok 1 Dohovoru PIF, ktorý je uvedený v akte Rady z 26. júla 1995, článok 1 ods. 2 nariadenia č. 2988/953) a článok 3 ods. 2 písm. b) smernice (EÚ) 2017/13714) vykladať v tom zmysle, že konanie, ktoré teoreticky umožňuje zvýhodňovať hospodársky subjekt v priebehu verejného obstarávania, bude vždy spadať pod pojem „nezrovnalosť“ alebo „podvod“ a bude teda právnym základom na odňatie príspevku, hoci neexistuje úplný dôkaz, že uvedené konanie bolo skutočné zrealizované, resp. úplný dôkaz, že bolo rozhodujúce pri výbere príjemcu?

2. Bráni článok 45 ods. 2 písm. d) smernice 2004/18/ES5) pravidlu, akým je pravidlo podľa článku 38 ods. 1 písm. f) legislatívneho dekrétu č. 163/2006, ktoré neumožňuje vylúčiť z verejného obstarávania hospodársky subjekt, ktorý sa pokúsil ovplyvňovať rozhodovací proces verejného obstarávateľa, najmä ak pokus spočíval v podplácaní niektorých členov hodnotiacej komisie?

3. V prípade kladnej odpovede na jednu alebo obidve vyššie uvedené otázky, majú sa vyššie uvedené ustanovenia vykladať v tom zmysle, že vždy ukladajú odňatie príspevku členským štátom a finančnú opravu Komisiou v 100 %-nej výške, hoci tento príspevok bol v každom prípade použitý na účel, na ktorý bol určený a na projekt oprávnený na európske financovanie, ktorý bol skutočne zrealizovaný?

4. V prípade zápornej odpovede na tretiu otázku alebo v tom zmysle, že sa neuplatní odňatie príspevku alebo finančná oprava v 100 %-nej výške, umožňujú pravidlá uvedené v prvom bode a súlad so zásadou proporcionality určiť odňatie príspevku a finančnú opravu s prihliadnutím na skutočne spôsobenú finančnú ujmu všeobecnému rozpočtu Európskej únie: konkrétne v prípade, o aký ide v prejednávanej veci, možno „finančné dôsledky“ v zmysle článku 98 ods. 3 nariadenia EÚ č. 1083/2006 určiť paušálne na základe uplatnenia kritérií uvedených v tabuľke v odseku 2 rozhodnutia Komisie č. 9527 z 19. de

Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.