Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Obstarávanie zelených a inovatívnych riešení (1.)

Dátum: Rubrika: Články

Tento príspevok sa v jeho dvoch častiach zameriava na špecifiká obstarávania zelených riešení [1] a inovatívnych riešení [2], a to najmä s ohľadom na potrebu dobrého nastavenia verejného obstarávania s cieľom vyhnúť sa neefektívnemu a nehospodárnemu procesu verejného obstarávania. 

Vzhľadom na legislatívne zmeny účinné od 1. apríla 2022 môže tento príspevok súčasne poslúžiť verejným obstarávateľom aj ako pomôcka v tých prípadoch, v ktorých sa verejných obstarávateľov podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") nebude týkať povinnosť postupovať niektorým z postupov podľa ZVO, čo podľa názoru autorov nezbavuje verejných obstarávateľov povinnosti postupovať v súlade s princípmi verejného obstarávania a náležite hospodáriť s verejnými prostriedkami (pozri napr. § 10 ods. 2 ZVO a osobitné právne predpisy upravujúce hospodárenie s verejnými prostriedkami). Zelené obstarávanie možno uskutočniť postupom podľa ZVO aj v prípade, keď sa uplatnenie postupu podľa ZVO nevyžaduje, čím si verejný obstarávateľ môže dopomôcť k naplneniu kvóty požadovanej podľa ZVO (pozri ďalej).
PRÁVNA ÚPRAVA
V dôsledku novelizácie ZVO zákonom č. 395/2021 Z.z. sú verejní obstarávatelia (s výnimkou osôb podľa § 8 ZVO) počnúc 31. marcom 2022 povinní prinajmenšom v ZVO ustanovenom rozsahu použiť environmentálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk.
Konkrétne, podľa § 10 ods. 7 ZVO:
"
Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) až e) a obstarávateľ sú v kalendárnom roku, v ktorom začali alebo realizovali najmenej desať verejných obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodnotou, povinní najmenej v 6% z týchto verejných obstarávaní použiť sociálne hľadisko alebo environmentálne hľadisko v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk. Verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. a) je povinný použiť environmentálne hľadisko najmenej v 6% verejných obstarávaní podľa prvej vety
a sociálne hľadisko najmenej v 6% verejných obstarávaní podľa prvej vety. Na osoby podľa § 8 sa povinnosť podľa prvej vety nevzťahuje. Na účely splnenia uvedených povinností sa a) do rozsahu verejných obstarávaní so sociálnym hľadiskom alebo environmentálnym hľadiskom započíta aj 1. verejné obstarávanie realizované formou vyhradenej zákazky, 2. zmena zmluvy, rámcovej dohody alebo koncesnej zmluvy počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak zmena spočíva v predĺžení ich trvania alebo zvýšení hodnoty a pôvodná zmluva, rámcová dohoda alebo koncesná zmluva boli uzavreté ako výsledok verejného obstarávania s použitím sociálneho hľadiska alebo environmentálneho hľadiska, b) musí verejné obstarávanie s použitím sociálneho hľadiska alebo environmentálneho hľadiska zrealizovať, c) verejné obstarávanie, ktoré bolo začaté v jednom a dokončené v inom kalendárnom roku, započítava len do jedného z týchto rokov."
Slovenská republika v zastúpení svojimi orgánmi tak je povinná uskutočniť aspoň 6% verejných obstarávaní v kalendárnom roku, v ktorom tieto subjekty realizujú aspoň 10 verejných obstarávaní okrem zákaziek s nízkou hodnotou s použitím environmentálneho hľadiska v opise predmetu zákazky ako osobitnú podmienku plnenia zmluvy alebo ako kritérium na vyhodnotenie ponúk.
Ostatní verejní obstarávatelia podľa § 7 ods. 1 ZVOsú povinní realizovať aspoň 6% uvedených verejných obstarávaní
buď s použitím environmentálneho
alebo sociálneho hľadiska.
Súčasne, podľa § 42 ods. 12 ZVO:
"Verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu určiť osobitné podmienky plnenia zmluvy súvisiace s predmetom zákazky
, ak ich uvedú v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, oznámení použitom ako výzva na súťaž alebo v súťažných podkladoch; na posúdenie súvisu s predmetom zákazky sa použije § 44 ods. 2.
Osobitné podmienky plnenia zmluvy môžu zahŕňať
ekonomické, sociálne,
environmentálne hľadiská, hľadiská súvisiace s inováciou
alebo zamestnanosťou; ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti, osobitné podmienky plnenia zmluvy sa môžu týkať aj subdodávateľov, bezpečnosti a ochrany utajovaných skutočností alebo bezpečnosti dodávok."
Verejní obstarávatelia a obstarávatelia tak môžu aplikovať aj environmentálne, aj inovatívne hľadiská ako osobitné podmienky plnenia súťaženej zmluvy súvisiace s predmetom zákazky.
Pokiaľ ide o obstaranie špecifického predmetu plnenia - vozidla cestnej dopravy, autori si dovoľujú upozorniť na osobitné povinnosti verejných obstarávateľov podľa
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.