Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Obstarávanie zelených a inovatívnych riešení (2.)

Dátum: Rubrika: Články

Tento príspevok sa v jeho dvoch častiach zameriava na špecifiká obstarávania zelených riešení [1] a inovatívnych riešení [2], a to najmä s ohľadom na potrebu dobrého nastavenia verejného obstarávania s cieľom vyhnúť sa neefektívnemu a nehospodárnemu procesu verejného obstarávania. 

V prvej časti príspevku sa autori venovali právnej úprave environmentálneho hľadiska a inovácií, ich podstate a súvzťažnosti, ako aj ich implikáciám na verejné obstarávanie, benefitom zeleného verejného obstarávania, vhodnému nastaveniu (nielen) zelenej zákazky a kritériu nákladov životného cyklu.
V druhej časti príspevku autori okrem iného analyzujú tzv. MEAT kritériá a nastavenie zákazky podľa MEAT kritérií, predstavujú autormi odporúčané postupy verejného obstarávania pre zelené verejné obstarávania a pre verejné obstarávania inovácií, ako aj uvádzajú príklady dobrej a zlej praxe.
KRITÉRIUM NAJLEPŠIEHO POMERU CENY A KVALITY (TZV. MEAT KRITÉRIÁ) - ZÁKLADNÝ LEGISLATÍVNY RÁMEC A PRAVIDLÁ
Ako bolo uvedené v prvej časti príspevku, kritérium najlepšieho pomeru ceny a kvality (tzv. MEAT kritériá) je jedným spomedzi kritérií, na základe ktorých možno vyhodnocovať ponuky [3].
Podľa § 44 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO"):
"Najlepší pomer ceny a kvality sa posúdi na základe ceny alebo nákladov a ďalších kritérií, ktoré zahŕňajú kvalitatívne, environmentálne alebo sociálne hľadiská súvisiace s predmetom zákazky a ktorými sú najmä kvalita vrátane technického prínosu, estetické a funkčné vlastnosti, prístupnosť, riešenia vhodné pre všetkých používateľov, sociálne, environmentálne a inovačné charakteristické znaky, obchodovanie a jeho podmienky, organizácia, kvalifikácia a skúsenosti zamestnancov určených na plnenie zmluvy alebo koncesnej zmluvy, ak kvalita týchto zamestnancov môže mať významný vplyv na úroveň plnenia, záručný servis, pozáručný servis, technická pomoc, dodacie podmienky, ako je dátum dodania, spôsob dodania, lehota dodania alebo termín ukončenia, ak ide o zákazku v oblasti obrany a bezpečnosti aj bezpečnosť dodávky, interoperabilita a prevádzkové charakteristiky."
Toto kritérium tak kombinuje kritérium ceny alebo nákladov a ďalšie kritériá, ktoré vymedzuje citované ustanovenie ZVO. Výpočet týchto ďalších kritérií (popri cene alebo nákladoch) je demonštratívny, t.j. možno uplatniť aj iné kritériá.
Pri voľbe uplatňovaných kritérií však vždy treba mať na zreteli základné pravidlá, ktoré sa na kritériá, ich výber, ako aj nastavenie váhy jednotlivých kritérií vzťahujú [4], a to:
-
Cieľom nastavenia kritérií hodnotenia ponúk vo verejnom obstarávaní je dosiahnutie ekonomicky najvýhodnejšej ponuky pre verejného obstarávateľa, t.j. vzhľadom na definovanú potrebu verejného obstarávateľa, resp. potrebu, ktorú má verejné obstarávanie naplniť.
-
Kritériá na vyhodnotenie ponúk musia byť nastavené transparentne a čo do spôsobu hodnotenia preskúmateľne, pričom musia byť merateľné, resp. podľa stanoveného spôsobu hodnotenia hodnotiteľné (a to aj pri kvalitatívnych kritériách), t.j. nesmie byť ponechaný priestor na ľubovôľu členov hodnotiacej komisie, a zároveň musí byť dodržaná maxima transparentnosti a preskúmateľnosti výsledkov hodnotenia ponúk.
-
Kritériá musia dostatočne súvisieť s predmetom zákazky (z akéhokoľvek hľadiska a v súvislosti s ktoroukoľvek fázou životného cyklu výrobku, stavby alebo služby [5]). Uvedené tak môže zahŕňať aj faktory súvisiace s procesom výroby, dodaním, následnou likvidáciou a podobne.
-
Kritériá nesmú byť diskriminačné, t.j. nesmú bezdôvodne (nelegitímne) zvýhodňovať len niektoré subjekty na trhu.
-
Kritéria musia podporovať hospodársku súťaž, čo vyžaduje aktívny prístup verejného obstarávateľa k podpore hospodárskej súťaže (nielen pasívny v podobe zákazu diskriminácie).
Komplementárne kritériá k cene alebo nákladom tak nikdy nemožno voliť samoúčelne, ale vždy len so zreteľom na skôr uvedené, čo zabezpečí súladnosť tohto postupu verejného obstarávateľa so ZVO.
To isté platí aj pri nastavovaní váhy jednotlivých kritérií. Každé kvalitatívne kritérium (a jeho vá
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.