Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Pokuta uložená úspešnému uchádzačovi o zákazku

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Vnútroštátna právna úprava, ktorá v rámci prieskumného konania začatého dohľadovým orgánom z úradnej povinnosti umožňuje pričítať porušenie a uložiť pokutu nielen verejnému obstarávateľovi, ale aj úspešnému uchádzačovi o zákazku v prípade, ak pri zmene tejto zmluvy počas jej plnenia boli protiprávne vylúčené pravidlá pre zadávanie verejných zákaziek, nie je v rozpore s právom Európskej únie (ďalej len EÚ“). Ak však vnútroštátna právna úprava takúto možnosť stanovuje, musí byť prieskumné konanie v súlade s právom EÚ, a to vrátane jeho všeobecných zásad, pokiaľ takáto verejná zákazka patrí do vecnej pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní, či už od začiatku, alebo v dôsledku jej protiprávnej zmeny. Výška pokuty za protiprávnu zmenu zmluvy o zadaní verejnej zákazky uzavretej medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom musí byť stanovená s prihliadnutím na konanie každej z týchto strán.

Súvisiace právne predpisy:
-
čl. 2e ods. 2 smernice 92/13,
-
čl. 2e ods. 2 smernice 89/665,
-
čl. 1 ods. 2 smernice 2014/24,
-
čl. 72 smernice 2014/25,
-
čl. 41 a 47 Charty Európskej únie.
Súvisiaca judikatúra: C-496/18, C-160/08, C-395/18.
PODĽA ROZSUDKU SÚDNEHO DVORA (ŠTVRTÁ KOMORA) ZO 14. MÁJA 2020, T-SYSTEMS MAGYARORSZÁG A DALŠÍ, VEC C-263/19, EU: C:2020:373
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 1 ods. 2 a článku 72 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní (ďalej len "smernica 2014/24/EÚ"), článku 2e ods. 2 smernice Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (ďalej len "smernica 89/665"), článku 2e ods. 2 smernice Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa ko­ordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (ďalej len "smernica 92/13"), ako aj článkov 41 a 47 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len "Charta").
Tento návrh bol podaný v rámci sporu medzi spoločnosťami T-Systems Magyarország Zrt. (ďalej len "T-Systems") a BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. (ďalej len "BKK") na jednej strane a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (Rozhodcovská komisia Úradu pre verejné obstarávanie, Maďarsko, ďalej len "rozhodcovská komisia") vo veci pokút uložených prvým uvedeným spoločnostiam z dôvodu zmeny zmluvy, ktorú uzavreli, počas jej plnenia bez toho, aby sa vykonali nové postupy obstarávania.
Spory vo veciach samých
BKK, spoločnosť založená mestským orgánom hlavného mesta Budapešť (Maďarsko), vykonáva v tomto meste činnosť prevádzkovateľa služieb hromadnej dopravy. Na základe užšieho verejného obstarávania týkajúceho sa výroby, dopravy, montáže a uvedenia do prevádzky výdajných automatov na cestovné lístky uzavrela BKK ako verejný obstarávateľ 4. septembra 2013 so spoločnosťou T-Systems zmluvu vo výške 5 561 690 409 maďarských forintov (približne 18 500 000 eur). Zmluvné strany túto zmluvu niekoľkokrát zmenili. Konkrétne prostredníctvom dodatku z 13. júla 2017 BKK uložila spoločnosti T-Systems povinnosť, aby k systému centrálnej kontroly výdajných automatov na cestovné lístky doplnil softvérový modul umožňujúci nákup týchto lístkov prostredníctvom internetu. Neskôr bolo dohodnuté, že výška dodatočného protiplnenia zodpovedajúceho jednotlivým zmluvným zmenám nemôže presiahnuť sumu 2 530 195 870 maďarských forintov (približne 8 200 000 eur).
Dňa 29. septembra 2017 predseda Úradu pre verejné obstarávanie začal na základe § 153 ods. 1 písm. c) maďarského zákona o verejnom obstarávaní (zákon č. CXLIII) ex offo konanie proti zmluvným stranám najmä pre porušenie § 141 ods. 2 a § 141 ods. 4 písm. b) a c) tohto zákona a obrátil sa na tento účel na rozhodcovskú komisiu. Rozhodcovská komisia sa domnievala, že pri každej zmene zmluvy mal byť vykonaný nový postup verejného obstarávania. Pripomenula, že dodržanie podmienok stanovených právom upravujúcim verejné obstarávanie v súvislosti so zmenami zmlúv je záväzné pre obe zmluvné strany, čo znamená, že pokiaľ tieto zmluvné strany uplatnili tieto ustanovenia protiprávne, je potrebné na ne nazerať tak, že každá z nich sa dopustila porušenia. V dôsledku toho rozhodcovská komisia usúdila, že zmenami zmluvy zmluvné strany porušili najmä ustanovenia § 141 ods. 8 maďarského zákona o verejnom obstaráv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.