Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Poskytnutie zľavy dodávateľom po uzatvorení zmluvy vo verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Články

Občas aj taká jednoduchá otázka bežného života, akou je vyjednanie zľavy, resp. jednostranné poskytnutie zľavy zo strany dodávateľa po uzatvorení zmluvy sa môže stať v oblasti verejného obstarávania predmetom neistoty nákupcov realizujúcich zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) a problematikou hodnou právneho posudzovania. V tomto príspevku si povieme možné riešenia situácie pri dodržaní ustanovení ZVO.

ZĽAVA AKO PREDMET DODATKU
Prvá otázka, ktorá každému napadne, je, prečo by nám dodávateľ vôbec dával zľavu po často náročnom procese verejného obstarávania, keď má zákazku tzv. "v hrsti".
Dôvody na poskytnutie zľavy sú rôzne a nie neobvyklé. Môžu sa odvíjať od zmeny situácie na trhu od vyhlásenia verejného obstarávania do času skutočnej realizácie predmetu zákazky, od zmeny cien surovín na komoditných trhoch v prípade viacročných rámcových dohôd alebo dodávateľ nimi môže chcieť motivovať verejného obstarávateľa na uplatnenie zmluvne stanovenej opcie, čím dodávateľ získa právo dodávať väčšie množstvá alebo získa zmluvu na dlhšie obdobie.
U nákupcov vo firemnom sektore (a snáď stále častejšie tiež u nákupcov, ktorí realizujú verejné obstarávania) je súčasťou práce aj zmluvný manažment, v rámci ktorého je bežné priebežné prehodnocovanie uzatvorených zmlúv
1)
z hľadiska ich aktuálnej výhodnosti pre odberateľa. Často je prehliadaný fakt, že v prípade dobre naformulovanej zmluvy môžu byť práva odberateľa - verejného obstarávateľa
2)
, a teda aj možnosti nákupcu na riešenie už existujúcich záväzkovo-právnych vzťahov pomerne široké (napr. možnosť výpovede zmluvy).
Jedným z výsledkov prehodnocovania zmlúv je často výzva na poskytnutie zľavy od dodávateľa, či už z celkovej ceny alebo z jednotkových cien. Pre nákupné oddelenie, resp. oddelenie verejného obstarávania znamená získanie zľavy vykázanie úspory a, samozrejme, každé takéto šetrenie sa u zamestnávateľa počíta.
Po vyjednaní konkrétnej výšky zľavy nastáva povinnosť vyhotovenia dodatku k zmluve. Keďže každá zmena zmluvy uzatvorenej podľa ZVO podlieha taktiež jej režimu, dodatky je možné vyhotovovať iba v súlade s ustanovením § 18 ZVO, ktorý taxatívne stanovuje možnosti jej zmeny. Pre odstránenie pochybností ešte uveďme, že predmetom tohto príspevku bude zľava ako jednostranné zníženie celkovej ceny alebo jednotkových cien zo strany dodávateľa. V ďalšom texte sa teda nebudeme venovať dodatkom upravujúcim menej práce (zníženie pôvodného rozsahu zmluvy), ani situáciám, kedy sa dodávateľovi poskytne za zníženie cien nejaká výhoda (napr. kratšia lehota splatnosti faktúr, vypustenie niektorých sankcií atď.). Pozrime sa teraz na zákonnú úpravu a jej možnosti na dodatkovanie.
ÚPRAVA V ZÁKONE O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ
Podmienky zmeny zmluvy počas jej trvania relevantné pre dodatok o zľave upravuje ZVO v § 18 ods. 1 písm.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.