Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Posudzovanie splnenia požiadaviek na predmet zákazky v kontexte rozhodnutia Rady Úradu pre verejné obstarávanie vo veci antigénových testov

Dátum: Rubrika: Články

Tento príspevok analyzuje problematiku posudzovania splnenia požiadaviek na predmet zákazky (t. j. vyhodnocovanie ponúk) Úradom pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) v kontexte rozhodnutia Rady ÚVO (ďalej len „Rada“) vo veci obstarávania antigénových testov Správou štátnych hmotných rezerv SR (ďalej len „Kontrolovaný“) (rozhodnutie Rady č. 8574-9000/2021 z 24. januára 2022 [1]).

SKUTKOVÝ A PROCESNÝ STAV STRUČNE (PRVOSTUPŇOVÉ KONANIE A ROZHODNUTIE)
ÚVO postupom podľa § 169 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z.o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.(ďalej len "ZVO") preskúmal po uzatvorení zmluvy postup Kontrolovaného pri zadávaní zákazky
"Skríningové testy na diagnostiku ochorenia COVID-19"
(ďalej len "AG testy" a "Zákazka").
Z ustálenia skutkového stavu ÚVO okrem iného vyplynulo nasledujúce.
Kontrolovaný vzhľadom na mimoriadnu situáciu využil na obstaranie AG testov postup priameho rokovacieho konania (ďalej len "PRK") podľa § 81 písm. c) ZVO. V rámci požiadaviek na predmet Zákazky Kontrolovaný okrem iného stanovil nasledovné:
a)
špecificita vyššia ako 99%,
b)
senzitivita vyššia ako 93%.
Na účely preukázania splnenia predmetných požiadaviek na predmet Zákazky Kontrolovaný vyžadoval okrem iného technický (produktový) list výrobku a návod na použitie (príbalový leták).
Kontrolovaný vyhodnocoval najnižšiu cenu, ale aj objemy dodania v najkratšom možnom termíne dodania predmetu Zákazky.
Kontrolovaný ako úspešného uchádzača určil spoločnosť, ktorá preukázala splnenie požiadaviek na predmet Zákazky okrem iného predložením príbalového letáku (návodu na použitie). Z obsahu administratívnych spisov v rámci konania Úradu okrem iného vyplynulo, že splnenie požiadaviek na špecificitu a senzitivitu AG testov ponúknutých úspešným uchádzačom boli spochybnené z príbalového letáku (návodu na použitie) k tým istým AG testom ponúknutým iným uchádzačom, ale aj samotným úspešným uchádzačom (z údajov, ktoré zaslal emailom v rámci doplnenia informácií, súčasťou čoho bola aj klinická štúdia obsahujúca výsledky týkajúce sa iných územných oblastí). Konkrétne, v príbalovom letáku (návode na použitie) úspešného uchádzača boli ponechané len výsledky klinickej štúdie pre Európu vykonané na malej vzorke testovaných, no v druhom príbalovom letáku, ako aj v klinickej štúdii, boli obsiahnuté aj výsledky klinických štúdií pre Kóreu a Južnú Ameriku, z ktorých vyplývalo, že ponúkané AG testy nespĺňali požiadavky Kontrolovaného na špecificitu a ani na senzitivitu.
Kontrolovaný napriek tomu posúdil, že úspešný uchádzač preukázal splnenie požiadaviek na predmet Zákazky (t.j. predmetné AG testy tieto požiadavky spĺňajú), uzatvoril s úspešným uchádzačom zmluvu dva dni po uskutočnení osobných rokovaní v rámci PRK, a to bez toho, aby ostatným uchádzačom oznámil výsledky vyhodnotenia ponúk (pozri § 55 ZVO) a súčasne bez toho, aby dodržal 16-dňovú odkladnú lehotu na uzatvorenie zmluvy (pozri § 56 ods. 2 ZVO).
ÚVO v rámci skúmania a vyhodnocovania relevantných právnych aspektov týkajúcich sa Zákazky dospel aj na základe skôr uvedeného ustálenia skutkového stavu a na základe
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.