Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Problematika nedovoleného delenia a spájania zákaziek, resp. nerozdelenia zákazky na časti

Dátum: Rubrika: Články

Tento príspevok nadväzuje na už publikovaný príspevok autorov na tému „Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky – základný determinant
úspešnosti procesu verejného obstarávania“ v časopise Verejné obstarávanie – právo a prax č. 04/2020, v rámci ktorého bola problematika nedovoleného delenia a spájania zákaziek len pomenovaná ako jeden z problematických okruhov súvisiacich so stanovovaním predpokladanej hodnoty zákazky. Tento príspevok uvádza a bližšie opisuje predmetnú problematiku, ktorá sa týka nielen stanovovania predpokladanej hodnoty zákazky, ale primárne aj tvorby a vymedzenia predmetu zákazky ako takého.

NEDOVOLENÉ DELENIE ZÁKAZIEK
O nedovolené delenie zákaziek ide v prípade, keď verejný obstarávateľ
1)
namiesto toho, aby uskutočnil jedno verejné obstarávanie na predmet zákazky, ktorý má najmä vecný, miestny a časový súvis, uskutoční viacero verejných obstarávaní na predmety zákazky, ktoré spolu vecne, miestne a časovo súvisia, s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu zákazky pod finančné limity podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"), aby sa na postup obstarania predmetu zákazky aplikovali čo najmenej formalizované pravidlá vrátane prípadov, keď verejný obstarávateľ dostane zákazku mimo režim ZVO (t.j. pod finančný limit aplikácie postupov podľa ZVO na obstaranie predmetu plnenia).
Uvedený postup naráža na zákonný zákaz podľa § 6 ods. 16 ZVO
2)
, teda je zakázaný a súčasne sankcionovaný v zmysle § 182 ods. 1 písm. a), resp. c) ZVO pokutou vo výške 5% zmluvnej ceny, resp. súčtu zmluvných cien.
Zjednodušene, za normálnych okolností by verejný obstarávateľ uskutočnil len jedno verejné obstarávanie na jednu zákazku (napr. oprava verejného pouličného osvetlenia v obci), no s cieľom vyhnúť sa použitiu prísnejšieho postupu podľa ZVO (napr., ak vychádza predpokladaná hodnota zákazky o 40% vyššie, než je príslušný limit), rozdelí verejný obstarávateľ zákazku na dve samostatné zákazky v pomere 1 : 1. Tým každá z týchto zákaziek nedosiahne príslušný limit, v dôsledku čoho pôjde o dve samostatné verejné obstarávania za použitia menej prísnejšieho postupu podľa ZVO. Takýto postup je nedovoleným rozdelením zákazky a je v rozpore so ZVO.
Keďže problematike nedovoleného delenia zákaziek sa podrobne venuje medzičasom publikovaný článok vo vydaní periodika Verejné obstarávanie - právo a prax
3)
obsahujúci okrem príkladov aj odkazy na metodiku a rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie, budeme sa ďalej osobitnejšie venovať len problematike nedovoleného spájania zákaziek, resp. nerozdelenia zákazky na časti.
NEDOVOLENÉ SPÁJANIE ZÁKAZIEK A NEROZDELENIE ZÁKAZKY NA ČASTI
O nedovolené spájanie zákaziek ide, naopak, v takom prípade, keď dôjde k spojeniu viacerých zákaziek s odlišným, resp. samostatne uskutočniteľným predmetom plnenia s cieľom alebo následkom obmedzenia hospodárskej súťaže, resp. zamedzenia prístupu relevantného okruhu hospodárskych subjektov k zákazke, najmä v podobe redukcie počtu potenciálnych uchádzačov o zákazku.
Uvedený postup je v rozpore s § 10 ods. 2 ZVO upravujúcim základné princípy verejného obstarávania (najmä princípom nediskriminácie, resp. rovnakého zaobchádzania), ako aj s § 10 ods. 3 ZVO zakazujúcim narušenie hospodárskej súťaže. Obmedzenie hospodárske
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.