Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Rozsudky Súdneho dvora Európskej únie v oblasti verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Súdny dvor Európskej únie vydal v mesiacoch júl - august 2022 nasledujúce rozhodnutia k problematike verejného obstarávania.

V spojených veciach C-213/21 a C-214/21
Návrh na začatie prejudiciálneho konania - Verejné obstarávanie - Smernica 2014/24/EÚ - Pôsobnosť - Článok 10 písm. h) - Osobitné vylúčenia zákaziek v oblasti poskytovania služieb - Služby civilnej obrany, civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva - Neziskové organizácie alebo združenia - Služba sanitných vozidiel kvalifikovaná ako záchranná zdravotná služba - Dobrovoľnícke organizácie - Sociálne družstvá
Výrok rozsudku
Návrhy na začatie prejudiciálneho konania sa týkajú výkladu článku 10 písm. h) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES(Ú.v. EÚ L 94, 2014, s. 65) (ďalej len "smernica 2014/24").
2. Tieto návrhy boli podané v rámci dvoch sporov, ktorých účastníkmi sú vo veci C-213/21 Italy Emergenza Cooperativa Sociale (ďalej len "Italy Emergenza") na jednej strane a Azienda Sanitaria Locale BarlettaAndriaTrani (Miestna zdravotnícka agentúra BerlettaAndriaTrani, Taliansko) na druhej strane a vo veci C-214/21 Italy Emergenza na jednej strane a Azienda Sanitaria Provinciale di Cosenza (Regionálna zdravotnícka agentúra Cosenza, Taliansko) na druhej strane, a to v súvislosti s dvomi rozhodnutiami, na základe ktorých začali tieto zdravotnícke agentúry výberové konania s cieľom zadať služby urgentnej a pohotovostnej zdravotníckej prepravy na základe zmluvy dobrovoľníckym organizáciám.
Právny rámec
Právo Únie
3. Odôvodnenia 28 a 118 smernice 2014/24 stanovujú:
"(28) Táto smernica by sa nemala uplatňovať na niektoré pohotovostné služby [záchranné zdravotné služby - neoficiálny preklad], ak ich poskytujú neziskové organizácie alebo združenia, keďže by bolo ťažké zachovať osobitnú povahu týchto organizácií, ak by poskytovatelia služieb museli byť vybraní v súlade s postupmi stanovenými v tejto smernici. Toto vylúčenie by však nemalo presahovať prísne nevyhnutné hranice. Malo by sa preto výslovne stanoviť, že služby prepravy pacientov sanitárnymi [sanitnými - neoficiálny preklad] vozidlami by sa nemali vylúčiť. V tejto súvislosti je ďalej nevyhnutné spresniť, že CPV skupina 601 "Služby cestnej dopravy" nezahŕňa služby sanitárnych [sanitných - neoficiálny preklad] vozidiel uvedené v CPV triede 8514. Malo by sa preto spresniť, že na služby, na ktoré sa vzťahuje kód CPV 851430003 a ktoré pozostávajú výlučne zo služieb prepravy pacientov sanitárnymi [sanitnými - neoficiálny preklad] vozidlami, by sa mal vzťahovať osobitný režim stanovený pre sociálne a iné osobitné služby (ďalej len "zjednodušený režim"). Následne na zmiešané zákazky na poskytovanie služieb sanitárnych [sanitných - neoficiálny preklad] vozidiel by sa mal všeobecne tiež vzťahovať zjednodušený režim, ak je hodnota služieb prepravy pacientov sanitárnymi [sanitnými - neoficiálny preklad] vozidlami väčšia ako hodnota iných služieb sanitárnych [sanitných - neoficiálny preklad] vozidiel.
(118) S cieľom zabezpečiť kontinuitu verejných služieb by sa v tejto smernici malo umožniť, aby účasť na postupoch obstarávania týkajúcich sa určitých služieb v oblasti zdravotníctva, sociálnych a kultúrnych služieb mohla byť vyhradená pre organizácie, ktoré sú založené na zamestnaneckom vlastníctve alebo aktívnej účasti zamestnancov na ich riadení, a pre existujúce organizácie, ako sú družstvá, s cieľom zúčastniť sa na poskytovaní týchto služieb koncovým užívateľom. Rozsah pôsobnosti tohto ustanovenia sa obmedzuje na určité zdravotnícke, sociálne a súvisiace služby, určité služby v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy, knihovnícke, archívne, múzejné a iné kultúrne služby, športové služby a služby pre domácnosti, pričom sa nemá vzťahovať na akékoľvek z vylúčení inak ustanovených v tejto smernici. Na tieto služby by sa mal vzťahovať len zjednodušený režim."
4. Článok 10 tejto smernice, nazvaný "Osobitné vylúčenia zákaziek v oblasti poskytovania služieb", stanovuje:
"Táto smernica sa neuplatňuje na verejné zákazky na poskytnutie služieb, ktorých predmetom je/sú: ...
h) služby civilnej obrany, civilnej ochrany a prevencie nebezpečenstva, ktoré poskytujú neziskové organizácie alebo združenia a na ktoré sa vzťahujú kódy CPV: 752500003, 752510000, 752511001, 752511104, 752511207, 752520007, 752220008, 981131009 a 851430003 s výnimkou služieb prepravy pacientov sanitárnymi [sanitnými - neoficiálny preklad] vozidlami; ..."
5. Článok 77 uvedenej smernice, nazvaný "Vyhradené zákazky na určité služby", v odsekoch 1 a 2 stanovuje:
"1. Členské štáty môžu stanoviť, že verejní obstarávatelia môžu vyhradiť právo na účasť v postupoch zadávania verejných zákaziek organizácii výlučne na tie zdravotné, sociálne a kultúrne služby uvedené v článku 74, na ktoré sa vzťahujú kódy CPV 751210000, 751220007, 751230004, 796220000, 796240004, 796250001, 801100008, 803000007, 804200004, 804300007, 805110009, 805200005, 805900006, od 850000009 po 853230009, 925000006, 926000007, 981330004, 981331108.
2. Organizácia uvedená v odseku 1 musí spĺňať všetky tieto podmienky:
a)
jej cieľom je úsilie o vykonávanie verejnej služby spojenej s poskytovaním služieb uvedených v odseku 1;
b)
zisky sú reinvestované so zreteľom na dosahovanie cieľa organizácie. Ak sa zisky rozdeľujú alebo prerozdeľujú, malo by sa pritom vychádzať z aspektov účasti;
c)
štruktúry manažmentu alebo vlastníctva organizácie, ktorá plní zákazku, sú založené na zásadách vlastníctva zamestnancami alebo účasti, alebo si vyžadujú aktívnu účasť zamestnancov, používateľov či zainteresovaných strán,..."
Talianske právo
6. Článok 17 decreto legislativo n. 50 - Codice dei contratti pubblici (legislatívny dekrét č. 50 - Zákonník verejného obstarávania) z 18. apríla 2016 (riadna príloha GURI č. 91 z 19. apríla 2016), nazvaný "Osobitné vylúčenia vzťahujúce sa na verejné zákazky a koncesie na služby", v odseku 1 stanovuje:
"Ustanovenia tohto zákonníka sa neuplatňujú na
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.