Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Stratégia EÚ pre udržateľný a obehový textil

Dátum: Rubrika: Články

Skutočnosť, že Európska Únia chce do budúcnosti dávať akcent na zelené verejné obstarávanie deklaruje aj fakt, že vydala novú Stratégiu EÚ pre udržateľný a obehový textil, ktorá v rámci opatrení zavádza Povinné požiadavky týkajúce sa zeleného verejného obstarávania a stimulov členských štátov do roku 2024. Článok sa venuje predstaveniu základných ideí tejto stratégie, ktorá poskytuje praktický prehľad a riešenia využitia textilu v rámci cirkulárneho prístupu k prírodným zdrojom so zníženým efektom na klimatickú zmenu. Stratégia rieši aj otázku rýchlej módy, textilného odpadu a likvidácie nepredaných textilných výrobkov a zabezpečuje, aby sa pri ich výrobe v plnej miere dodržiavali sociálne práva. Zavádza digitálny pas pre textílie založený na povinných požiadavkach na informácie o obehovosti a iných kľúčových environmentálnych aspektoch.

Európska komisia sa venuje rozvoju a aktualizácii 20 kategórií environmentálnych kritérií, z ktorých je 14 kategórií aktuálnych a ďalších 7 je už zastaraných. V blízkej dobe teda môžeme očakávať ich aktualizácie. Kritériá EÚ pre zelené verejné obstarávanie sa vypracúvajú s cieľom uľahčiť začlenenie zelených požiadaviek do súťažných podkladov. Zatiaľ čo cieľom prijatých kritérií EÚ pre zelené verejné obstarávanie je dosiahnuť správnu rovnováhu medzi environmentálnym správaním, zohľadnením nákladov, dostupnosťou na trhu a jednoduchosťou overovania, obstarávateľské orgány sa môžu podľa svojich potrieb a úrovne ambícií rozhodnúť zahrnúť do svojich súťažných podkladov všetky alebo len určité požiadavky. Kategória textilu patrí medzi aktualizované kategórie a k jej zefektívneniu prispieva aj dokument prijatý 30. marca 2022 s názvom Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu, Hospodárskemu a Sociálnemu výboru a Výboru regiónov - Stratégia EÚ v oblasti udržateľných a obehových textílií (ďalej len "Stratégia").
Cieľom Stratégie je vytvoriť ucelený rámec a víziu týkajúcu sa transformácie textilného priemyslu, čím sa zabezpečí, aby
sa textilné výrobky uvádzané na trh EÚ do roku 2030 vyznačovali dlhou životnosťou a recyklovateľnosťou, aby boli do veľkej miery vyrobené z recyklovaných vlákien, aby neobsahovali nebezpečné látky a aby sa pri ich výrobe prihliadalo na sociálne práva a životné prostredie. Spotrebitelia tak budú mať dlhšie úžitok z vysokokvalitných, cenovo dostupných textilných výrobkov, "rýchla móda" vyjde z módy a hospodársky ziskové služby opätovného použitia a opráv sa stanú široko dostupnými. V konkurenčnom, odolnom a inovačnom textilnom priemysle výrobcovia preberajú zodpovednosť za svoje výrobky v rámci hodnotového reťazca, a to aj potom, keď sa stanú odpadom. Obehový textilný ekosystém prosperuje vďaka dostatočným kapacitám slúžiacim na inovačné recyklovanie vlákien, pričom spaľovanie a skládkovanie textílií je obmedzené na minimum.
Stratégia zavádza nový model pre Európu: kľúčové opatrenia v oblasti udržateľných a obehových textílií, a to nasledovne:

1. Zavedenie povinných požiadaviek na ekodizajn.

2. Zastavenie ničenia nepredaných alebo vrátených textílií.

3. Riešenie znečistenia mikroplastmi.

4. Zavedenie požiadaviek na informácie a digitálny pas výrobku.

5. Tvrdenia o ekologickosti v záujme skutočne udržateľných textílií.

6. Rozšírená zodpovednosť výrobcov a podpora opätovného používania a recyklácie textilného odpadu.

1. ZAVEDENIE POVINNÝCH POŽIADAVIEK NA EKODIZAJN
Najúčinnejším spôsobom, ako výrazne znížiť vplyv textilných výrobkov na klímu a životné prostredie, je predĺženie ich životnosti. Na tento účel zohráva kľúčovú úlohu koncepčné riešenie výrobku. Nedostatky kvality, ktoré sa týkajú napríklad stálofarebnosti, odolnosti materiálu voči trhaniu alebo kvality zipsov a švov, patria k hlavným dôvodom, prečo spotrebitelia textílie vyhadzujú [1]. Vďaka vyššej trvanlivosti výrobkov budú môcť spotrebitelia nosiť odevy dlhšie, čím sa zároveň podporia obehové obchodné modely, ako je opätovné použitie, prenajímanie a opravy či služby spätného zberu, ako aj maloobchodný predaj použitého tovaru, a to spôsobom, ktorý pre občanov vytvára príležitosti na úspory nákladov.
K ďalším aspektom koncepčného riešenia, ktoré ovplyvňujú environmentálne vlastnosti textílií, patrí ich materiálové zloženie vrátane použitých vlákien a ich spájania alebo prítomnosť látok vzbudzujúcich obavy, ktoré brzdia recyklovanie textilného odpadu, z ktorého sa menej ako 1% globálne používa ako vstupný materiál pre nové oblečenie [2]. Až 25% až 40% všetkých použitých tkanín v závodoch predstavuje buď zvyšky, alebo sa stáva odpadom [3]. Okolo 20% použitých textílií, ktoré boli v Európe predmetom triedeného zberu, sa recykluje na výrobky nižšej hodnoty (tzv. downcycling) slúžiace na použitie ako priemyselné utierky či na iné použitia [4], pričom zvyšok sa nevyužije.
Hoci treba ďalej rozvíjať triediace a moderné recyklačné technológie, prvým krokom riešenia technických výziev je zlepšenie koncepčného riešenia výrobkov. Napríklad vlákna sa často miešajú s inými (napr. polyesterové vlákna s bavlnenými), čo sťažuje recykláciu z dôvodu nízkej dostupnosti technológií na triedenie textilného odpadu podľa vlákien. Okrem toho elastan, ktorý sa často pridáva na zlepšenie funkcií tkanín, môže pôsobiť ako kontaminant v takmer všetkých technológiách recyklácie textilných vlákien, čo ovplyvňuje ekonomickú realizovateľnosť a environmentálne náklady recyklačného procesu. Miešanie rôznych typov polyesteru môže v prípade termomechanickej recyklácie takisto nepriaznivo ovplyvniť spracovanie textilného odpadu a kvalitu recyklačného výstupu [5].
Dobrovoľné systémy vypracované Komisiou, ako sú
kritériá udeľovania environmentálnej značky EÚ textilným výrobkom [6] a kritériá EÚ pre zelené verejné obstarávanie textilných výrobkov a služieb [7],
už obsahujú požiadavky týkajúce sa environmentálnych aspektov textilných výrobkov. Zahŕňajú napríklad podrobné kritériá výrobkov s dobrou kvalitou a trvanlivosťou, obmedzenia nebezpečných látok, ako aj požiadavky na environmentálne udržateľné získavanie zdrojov textilných vlákien. V spolupráci so zástupcami textilného priemyslu práve prebiehajú analýzy týkajúce sa
environmentálnej stopy odevných a obuvníckych výrobkov, 
ktoré sa majú dokončiť do roku 2024.
Komisia na základe týchto poznatkov a v súlade s
nariadením o ekodizajne udržateľných výrobkov [8]
(v závislosti od jeho schválenia spoluzákonodarcami a od súvisiaceho posúdenia vplyvu) vypracuje
záväzné požiadavky na ekodizajn konkrétnych výrobkov
s cieľom zlepšiť vlastnosti textílií z hľadiska ich trvanlivosti, opätovnej použiteľnosti, opraviteľnosti, recyklovateľnosti vlákien a povinného obsahu recyklovaných vlákien, minimalizovať a sledovať prítomnosť látok vzbudzujúcich obavy a znížiť nepriaznivé vplyvy na klímu a životné prostredie. Osobitná pozornosť sa pri tom bude venovať nákladovej efektívnosti a primeranosti opatrení, ako aj cenovej dostupnosti textílií. Komisia v rámci požiadaviek a s prihliadnutím na posúdenie vplyvu na účely vymedzenia rozsahu pôsobnosti zavedie
povinné kritériá zeleného verejného obstarávania, 
ktorých rozsah bude vymedzený na základe posúdenia vplyvu, ako aj požiadavky týkajúce sa stimulov členských štátov týkajúce sa textilných výrobkov.
Komisia bude priorizovať výrobky s najvyšším potenciálom a vplyvom z hľadiska environmentálnej udržateľnosti. Z úvodného posúdenia Komisie vyplýva, že by k týmto výrobkom mali patriť napríklad osobný a bytový textil, koberce a matrace. Konečný zoznam bude definovaný na základe konzultácie na účely prijatia prvého pracovného programu v kontexte nariadenia o ekodizajne pre udržateľné výrobky, ktorá sa má začať do konca roka 2022.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.