Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi (1. časť)

Dátum: Rubrika: Články Zo seriálu: Zelené verejné obstarávanie v aplikačnej praxi

Európska komisia vydala tento rok 20. produktovú skupinu  environmentálnych charakteristík s názvom Dátové centrá, serverovne a cloudové služby, v ktorej sú obsiahnuté tipy na využitie environmentálnych požiadaviek pre danú skupinu a ich aplikáciu v podmienkach účasti, kritériách; v predmete zákazky alebo v zmluve môže verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ docieliť, aby sa zákazka stala zelenou, t. j. pri zohľadnení nákladov na životný cyklus môže dosiahnuť výrazné úspory a súčasne prispieva k ochrane životného pros­tredia a jeho trvalej udržateľnosti.

Článok obsahuje prvú časť zo zoznamu kritérií zeleného verejného obstarávania pre dátové centrá, serverovne a cloudové služby. Kritériá sú rozdelené do výberových kritérií, technických špecifikácií, kritérií pre zadanie zákazky a doložiek o plnení zmluvy. Kritériá sú rozdelené na dva typy:
-
základné kritériá
- umožňujú ľahké uplatňovanie zeleného verejného obstarávania so zameraním na kľúčové oblasti environmentálneho správania produktu a na udržanie administratívnych nákladov spoločností na minime;
-
komplexné kritériá
- zohľadňujú viac aspektov alebo vyššiu úroveň environmentálneho správania na použitie verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom, ktorí chcú ísť ďalej pri podpore environmentálnych a inovačných cieľov.
Skupina produktov "dátové centrá, serverovne a cloudové služby" zahŕňa:
-
dátové centrá
- štruktúry alebo skupiny štruktúr určené na centralizované uloženie, prepojenie a prevádzku informačných technológií a sieťových telekomunikačných zariadení, ktoré poskytujú spoločné služby na ukladanie, spracovanie a prenos údajov so všetkými zariadeniami a infraštruktúrou na distribúciu energie a kontrolu životného prostredia a s potrebnou úrovňou odolnosti a bezpečnosti potrebnou na zabezpečenie dostupnosti požadovanej služby;
-
serverové miestnosti
(počítačové miestnosti alebo serverové skrine) - miestnosti alebo časti budov slúžiacich špecifickému informačno-technologickému zaťaženiu, určené hustotou energie zariadení v miestnosti. Serverové miestnosti majú zvyčajne kontrolu informačných a komunikačných technológií a môžu mať určité špecializované možnosti napájania a chladenia. Serverové miestnosti sú podnikové dátové centrá, ale v menšom rozsahu, obvykle umiestnené v oblasti s orientačne menšou ako 46 m2 a pozostávajúcej z orientačne do 25 stojanov;
-
dátové centrá poskytujúce digitálne služby v cloude
, kde zákazník platí za službu a predajca poskytuje a riadi hardvér/softvér a vybavenie dátového centra IKT potrebné na poskytovanie služby. To zahŕňa spoluhostenie viacerých zákazníkov, ktoré môžu mať podobu prostredia cloudovej aplikácie. S cloudovými službami sú spojené rôzne obchodné modely; je však dôležité poznamenať, že rozsah pôsobnosti sa vzťahuje iba na komponent dátového centra. Najbežnejšie identifikované
cloudové služby
sú:
-
infraštruktúra ako služba (IaaS):
poskytovateľ služieb ponúka klientom priebežný prístup k úložným, sieťovým, serverovým a iným výpočtovým zdrojom v cloude;
-
platforma ako služba (PaaS):
poskytovateľ služieb ponúka prístup do cloudového prostredia, v ktorom môžu používatelia vytvárať a dodávať aplikácie. Poskytovateľ dodáva základnú infraštruktúru;
-
softvér ako služba (SaaS):
poskytovateľ služieb dodáva softvér a aplikácie prostredníctvom internetu. Používatelia sa prihlásia na odber softvéru a pristupujú k nemu cez web alebo dodávateľské aplikačné programové rozhrania.
Dátové centrá
možno klasifikovať podľa typu, ktoré sú zahrnuté do rozsahu kritérií:
-
podnikové dátové centrum
- dátové centrum prevádzkované podnikom, ktorého jediným cieľom je poskytovať a spravovať služby svojim zamestnancom a zákazníkom;
-
kolokačné dátové centrum
- zariadenie dátového centra, kde viacerí zákazníci lokalizujú svoju vlastnú sieť (siete), servery a úložné zariadenie;
-
dátové centrum poskytovateľov spravovaných služieb (MSP)
- dátové centrum ponúkajúce služby servera a ukladania údajov, v ktorých zákazník platí za službu a predajca poskytuje a spravuje požadované vybavenie hardvéru, softvéru a dátového centra IKT. Táto služba riadenia zahŕňa hosťovanie viacerých zákazníkov, ktoré môžu mať formu prostredia cloud aplikácií.
Na túto skupinu produktov sa vzťahujú nasledujúce kódy Spoločného slovníka obstarávania (ďalej len "CPV"):
CPV kód Produkt
30260000-9 Servery
30263000-0 Súborové servery
30233171-0 Diskové polia
30232100-5 Zálohovacie systémy
32410000-0 Lokálne siete (LAN)
30241400-4 Programové vybavenie operačných systémov
30231110-1 Databázy
30241100-1 Databázové programové vybavenie
32412110-8 Internet
72250000-2 Údržba a podpora systému
72260000-5 Služby súvisiace so softvérom
72222300-0 Služby informačných technológií
72267100-0 Údržba programového vybavenia pre informačné technológie
48610000-7 Databázové systémy
48611000-4 Balík databázových programov
72318000-7 Prenos údajov
Trvalo udržateľné podmienky
V prípravnej fáze zákazky je možnosť zadefinovať verejným obstarávateľom aj trvalo udržateľné podmienky uplatniteľné v procese verejného obstarávania s cieľom posilniť environmentálny charakter zákazky. V príspevku uvedieme aj príklady trvalo udržateľných podmienok pre produktovú skupinu
Dátové centrá, serverovne a cloudové služby
.
Na základe dostupných vedeckých dôkazov sú hlavné environmentálne vplyvy dátových centier a serverovne z hľadiska životného cyklu zhrnuté v nasledujúcich tabuľkách.
Kľúčové environmentálne aspekty Prístup zeleného verejného obstarávania
 • spotreba elektrickej energie v informačno-technologických systémoch (predovšetkým v dôsledku prevádzky serverov)
 • spotreba elektrickej energie v mechanickom a elektrickom (ďalej len ,,M&E“) systéme sa vyžaduje najmä na kontrolu vnútorných podmienok prostredia dátového centra
 • vytváranie potenciálnych nebezpečenstiev v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu z elektronických zariadení a súvisiace straty cenných materiálových zdrojov vrátane kritických surovín
 • spotreba energie a materiálov na výrobu použitých zariadení IKT
 • využívanie plynov s vysokým potenciálom globálneho otepľovania (GWP) v chladiacich systémoch
 • priame a nepriame emisie skleníkových plynov spojené s prevádzkou dátových centier vrátane spotreby elektrickej energie, chladív, výroby systémov IKT a nevyužitého potenciálu opätovného využitia odpadového tepla
 • nákup energeticky efektívnych serverov
 • nákup služieb schopných maximalizovať mieru využitia servera
 • nákup výrobkov, ktoré vykonávajú kontrolu nebezpečných látok s obmedzenými látkami
 • nakupujte výrobky navrhnuté tak, aby sa dali opraviť a/alebo aktualizovať kľúčové komponenty
 • vyžadovať postupy riadenia po skončení životnosti, aby sa maxi­malizovala obnova zdrojov
 • obstarajte si konštrukčné a stavebné služby, ktoré dokážu dosiahnuť vysokú energetickú účinnosť vrátane maximálnej účinnosti systému M&E
 • vyžadovať, aby sa pri prevádzke chladiacich systémov zaviedli osvedčené postupy týkajúce sa energetickej účinnosti vrátane monitorovania a využívania bezplatného chladenia
 • požadovať čo najväčší možný podiel obnoviteľnej energie na poskytovanie služieb dátového centra
 • vyhýbajte sa používaniu chladív s vysokým podielom GWP na poskytovanie služieb dátových centier, pokiaľ sa nepreukáže, že použitie chladív s takmer nulovým obsahom GWP by nebolo možné z dôvodu výnimočných okolností alebo by neznížilo energetickú účinnosť systému.
 • preferujú výrobky/služby, ktoré zabezpečujú opätovné využitie odpadového tepla, napr. v budovách alebo sieťach diaľkového vykurovania

Poradie vplyvov nemusí nevyhnutne odrážať ich veľkosť.

Podmienky účasti
Verejný obstarávateľ si môže podmienky účasti v zmysle § 34 ods. 1, písm. m) bod 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"), ktoré je vhodné použiť pri Nákupe služieb virtualizácie alebo konsolidácie IT, Nákupe služieb v oblasti prevádzky a údržby podnikového dátového centra alebo serverovej miestnosti, Nákupe IT vybavenia so zníženým vplyvom na životné prostredie, Nákupe doživotného servisu pre servery, ukladanie údajov a sieťové vybavenie - výstavba nového dátového centra, Rozšírení existujúceho zariadenia o novú infraštruktúru dátového centra a serverovne, Nákupe konsolidačných služieb pre existujúce distribuované serverové miestnosti v novom dátovom centre, Nákupe služieb v oblasti prevádzky a údržby podnikového dátového centra alebo serverovej miestnosti, zadefinovať použitím nasledujúcich environmentálnych značiek a certifikátov:
Environmentálne značky
Energetická hviezda (Energy Star) – značka pre energeticky úsporné kancelárske zariadenia (počítače, monitory, kopírky, tlačiarne, faxy a pod.). Všeobecné podmienky k označovaniu „Energy Star“ vymedzuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 106/2008.
Environmentálna značka EÚ (predtým „Európsky kvet“ Európska únia _ European Commission - DG ENVIRONMENT (G2)

Environmentálne vhodný produkt Slovensko

Ekologicky šetrný výrobek, Česká republika

Umweltzeichen

Rakúsko
Organizácia:
The Austrian Eco-label

Blue Angel - Modrý anjel, Nemecko. Organizácia: Federal Environmental Agency

Severská labuť Nordic Swan - the Swan label; Nórsko, Švédsko, Island, Fínsko, Dánsko. Organizácia: Nordic Ecolabelling Board

Environmental Choice – Choix Environnemental Kanada.

Organizácia: TerraChoice

Environmentálne značky typu 1
Certifikáty:
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.