Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Použitie Žltej knihy FIDIC a niektoré súvislosti so slovenským právnym rámcom (2.)

Dátum: Rubrika: Články

Pokračovanie článku je zamerané na dodatočné výdavky a rezervu zo zmluvy o nenávratnom finančnom prostriedku na nepredvídateľné výdavky.
(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
DODATOČNÉ VÝDAVKY A REZERVA ZO ZMLUVY O NENÁVRATNOM FINANČNOM PROSTRIEDKU NA NEPREDVÍDATEĽNÉ VÝDAVKY
Z Príručky k oprávnenosti výdavkov OPII vyplýva:
"Dodatočné výdavky sú výdavky prijímateľa (investora), ktoré vynaložil za dodatočné stavebné práce/služby a ktoré predkladá v rámci ŽoP. V rámci realizácie projektu dochádza v praxi k zmenám oproti popisu projektu (výkaz výmer a pod.), na ktorý je uzatvorená zmluva s úspešným uchádzačom v rámci verejného obstarávania (so Zhotoviteľom v Zmluve o dielo a pod.).
Príklady zmien projektu:
-
dodatočné výdavky
(dodatočné požiadavky objednávateľa, chyby projektovej dokumentácie, zmena legislatívy, ekvivalentné riešenie resp. zlepšovací návrh nad rámec pôvodných položiek a pod.);
-
ekvivalentné riešenie
- zámena jednotlivých položiek, ktorá bude mať rovnaké alebo vyššie kvalitatívne charakteristiky;
-
zlepšovací návrh
zhotoviteľa.
V prípade všetkých dodatočných výdavkov je potrebné dokladovať hospodárnosť vynaložených výdavkov, t.j. podrobný popis ako bol stanovený rozsah a cena dodatočných prác.
V súvislosti s dodatočnými výdavkami sú oprávnenými dodatočnými výdavkami:
a)
Dodatočné výdavky na prípravnú a projektovú dokumentáciu
- štúdie realizovateľnosti, projektové dokumentácie aj pri neinvestičných aj pri investičných projektoch (napr. v prípade projektovej dokumentácie rezerva pre prípad navýšenia zmluvnej ceny z dôvodu vyššieho množstva úkonov projektanta spojených s vyšším počtom vlastníkov pozemkov ako bol odhadovaný a pod.),
b)
Dodatočné výdavky za služby stavebného dozoru
- služby stavebného dozoru, ktoré neboli pôvodne zahrnuté v zmluve na výkon činnosti stavebného dozoru, pričom priamo súvisia s cieľmi a aktivitami projektu a ich poskytnutie je nevyhnutné na realizáciu projektu (napr. rezerva pre prípad navýšenia zmluvnej ceny z dôvodu predĺženia lehoty výstavby);
c)
Dodatočné výdavky za stavebné práce (tzv. naviac práce)
- stavebné práce, ktoré neboli pôvodne zahrnuté v zmluve o dielo, (napr. v projektovej dokumentácii resp. vo výkaze výmer v prípade FIDIC Red Book), pričom priamo súvisia s cieľmi a aktivitami projektu a ich uskutočnenie je nevyhnutné na realizáciu projektu (napr. rezerva pre prípad navýšenia zmluvnej ceny z dôvodu vykonania dodatočného archeologického prieskumu).
Prijímateľ (investor) je v prípade dodatočných výdavkov povinný postupovať v súlade so ZVO.
Zároveň je prijímateľ (investor) povinný postupovať najmä v súlade s:
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.