Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Čestné prehlásenie a JED v zákazke s nízkou hodnotou?

Dátum: Rubrika: Články

Zvýšenie limitov pre zákazky s nízkou hodnotou má okrem iného za následok, že viacero bývalých podlimitných zákaziek „spadlo“ do režimu zákaziek s nízkou hodnotou. Tým, že tieto zákazky sa naďalej zverejňujú vo vestníku verejného obstarávania (režim podľa § 117 ods. 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p.), je možné, že niektorí uchádzači si túto legislatívnu zmenu vôbec nevšimli. V praxi sa tak začali objavovať prípady, keď aj v zákazkách s nízkou hodnotou uchádzači predkladajú čestné prehlásenia, resp. Jednotný európsky dokument (ďalej len „JED“). V príspevku si dávame za cieľ zodpovedať otázku, či možno v zákazke s nízkou hodnotou akceptovať ponuku, v ktorej sa nenachádzajú doklady k stanoveným podmienkam účasti, ale uchádzač predloženie týchto dokladov predbežne nahradil čestným prehlásením, resp. JED-om. 

METODICKÉ USMERNENIE ÚRADU PRE VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Úrad pre verejné obstarávanie v metodickom usmernení č. 4788-5000/2021 odpovedal na nasledujúcu otázku:
"Obraciame sa na Vás so žiadosťou o v metodické usmernenie, ohľadom § 114 zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z.v znení neskorších predpisov (ďalej len ako "zákon"). V odst. 1) 
§ 114 zákonasa uvádza: "Hospodársky subjekt môže predbežne nahradiť doklady určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa § 39 alebo čestným vyhlásením, v ktorom vyhlási, že spĺňa všetky podmienky účasti určené verejným obstarávateľom a poskytne verejnému obstarávateľovi na požiadanie doklady, ktoré čestným vyhlásením nahradil. Hospodársky subjekt môže v čestnom vyhlásení uviesť aj informácie o dokladoch, ktoré sú priamo a bezodplatne prístupné v elektronických databázach, vrátane informácií potrebných na prístup do týchto databáz, a informácie o dokladoch, ktoré verejnému obstarávateľovi predložil v inom verejnom obstarávaní a sú naďalej platné. Ak hospodársky subjekt použije čestné vyhlásenie, verejný obstarávateľ môže na účely zabezpečenia riadneho priebehu verejného obstarávania postupovať podľa § 39 ods. 6. Verejný obstarávateľ postupuje podľa § 39 ods. 7 a 8, ak čestné vyhlásenie obsahuje aj informácie podľa druhej vety.
Naša otázka je, či platí vyššie uvedené ustanovenie zákona (predbežné nahradenie dokladov určené verejným obstarávateľom na preukázanie splnenia podmienok účasti jednotným európskym dokumentom podľa 
§ 39 zákona alebo čestným vyhlásením) voči všetkým druhom verejných obstarávaní, najmä však voči postupom používaným v zákazkách s nízkou hodnotou, kde verejní obstarávatelia väčšinou neuvádzajú možnosť nahradiť
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.