Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

K pojmu "významné alebo pretrvávajúce nedostatky pri plnení niektorej zásadnej požiadavky predchádzajúcej verejnej zákazky"

Dátum:

Článok 57 ods. 4 písm. g) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej aj "smernica 24/14/EÚ") sa má vykladať v tom zmysle, že využitie subdodávateľa pre časť prác zo strany hospodárskeho subjektu v rámci predchádzajúcej verejnej zákazky, o ktorom sa rozhodlo bez súhlasu verejného obstarávateľa a ktoré viedlo k predčasnému ukončeniu tejto zákazky, predstavuje významný alebo pretrvávajúci nedostatok pri plnení niektorej zásadnej požiadavky, týkajúcej sa uvedenej zákazky, v zmysle uvedeného ustanovenia, a teda môže odôvodniť vylúčenie tohto hospodárskeho subjektu z účasti na neskoršom postupe verejného obstarávania, ak verejný obstarávateľ, ktorý organizuje toto neskoršie verejné obstarávanie, po tom, čo sám posúdi dôveryhodnosť a spoľahlivosť hospodárskeho subjektu, ktorého sa týka predčasné ukončenie predchádzajúcej verejnej zákazky, dospeje k záveru, že takéto využitie subdodávateľa má za následok narušenie vzťahu dôvery s predmetným hospodárskym subjektom. Pred rozhodnutím o takomto vylúčení však musí verejný obstarávateľ v súlade s článkom 57 ods. 6 tejto smernice v spojení s odôvodnením 102 uvedenej smernice ponechať tomuto hospodárskemu subjektu možnosť predložiť nápravné opatrenia, ktoré prijal v nadväznosti na predčasné ukončenie predchádzajúcej verejnej zákazky. Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 3. októbra 2019 vo veci C-267/18, Delta Antrepriză de Construcţii şi Montaj 93, (prejudikatúra: C-226/04, C-387,14, C-425/14, C-171/15, C-178/16, C-187/16)

 Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu článku 57 ods. 4 písm. g) smernice 2014/24/EÚ.

Tento návrh bol predložený v rámci sporu medzi spoločnosťou Delta Antrepriză de Constructii si Montaj 93 SA (ďalej aj "Delta" alebo "konzorcium č. 1") a spoločnosťou Compania Natională de Administrare a Infrastructurii Rutiere SA (ďalej aj "CNAIR") ako verejným obstarávateľom, vo veci vylúčenia spoločnosti Delta z účasti na postupe verejného obstarávania.
Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka
Rozhodnutím z 3. októbra 2014 obec Râmnicu Vâlcea - Rumunsko (ďalej aj "obec") zadala konzorciu na čele so spoločnosťou Delta zákazku na uskutočnenie stavebných prác na rekonštrukciu a modernizáciu rekreačného zariadenia (ďalej aj "zákazka č. 1").
Dňa 7. júna 2017 obec predčasne ukončila uvedenú zákazku z dôvodu, že konzorcium č. 1 využilo subdodávateľa bez predchádzajúceho povolenia tejto obce.
Dňa 25. júla 2017 uvedená obec oznámila na internetovej platforme s názvom "elektronický systém verejného obstarávania" (ďalej aj "platforma SEMP") uznesenie, v ktorom sa na jednej strane uvádzalo, že k predčasnému ukončeniu tejto zákazky došlo z dôvodu pochybenia, ktorého sa dopustilo konzorcium č. 1, a na druhej strane, že toto predčasné ukončenie spôsobilo uvedenej obci škodu vyčíslenú na 2 345 299,70 rumunských lei (RON) (približne 521 000 eur).
Oznámením o vyhlásení verejného obstarávania z 27. júla 2017 začala CNAIR verejnú súťaž týkajúcu sa prác na rozšírenie štátnej cesty. Na tento účel zamýšľala uzavrieť rámcovú dohodu vo výške 210 627 629 RON (približne 46 806 140 eur) na 84 mesiacov.
V rámci tohto verejného obstarávania predložilo ponuku konzorcium tvorené spoločnosťami Delta, Aleandri SpA a Luca Way Srl (ďalej aj "konzorcium č. 2").
Vzhľadom na to, že hodnotiaca komisia CNAIR preverila na platforme SEMP každého uchádzača, dozvedela sa o uznesení a v tejto súvislosti požiadala obec a spoločnosť Delta o vysvetlenie.
Spoločnosť Delta v odpovedi na túto žiadosť o vysvetlenie uviedla, že tak toto uznesenie, aj keby zodpovedalo skutočnosti, nepreukazuje, že táto spoločnosť viackrát závažne porušila svoje zmluvné povinnosti, ako aj že podala dve žaloby na rumunské súdy, ktoré sú v súčasnosti prejednávané a ktoré smerujú proti tomuto uzneseniu a rozhodnutiu o predčasnom ukončení zákazky č. 1.
Obec uviedla, že predčasné ukončenie zákazky č. 1 bolo odôvodnené tým, že v priebehu trvania zmluvy sa významné časti dotknutých prác zadali subdodávateľovi bez jej predchádzajúceho povolenia.
S ohľadom na takto získané odpovede hodnotiaca komisia CNAIR dospela k záveru, že Delta nepreukázala, že by bola platnosť uznesenia pozastavená alebo zrušená. Okrem toho táto komisia konštatovala, že keďže v jednotnom európskom dokumente pre verejné obstarávanie konzorcium č. 2 vyhlásilo, že neexistujú dôvody na jeho vylúčenie založené na závažnom porušení odborných povinností, a že pokiaľ ide o predchádzajúce verejné zákazky, nebola s ním predčasne ukončená zmluva ani mu súd neuložil povinnosť nahradiť škodu či inú porovnateľnú sankciu v spojení so zákazkou č. 1, ponuka predložená konzorciom č. 2 spadá pod článok 167 ods. 1 písm. g) zákona č. 98/2016 (t.j. rumunský zákon o verejnom obstarávaní -
pozn. redakcie
). V dôsledku toho CNAIR vylúčila ponuku konzorcia č. 2 rozhodnutím z 18. decembra 2017 (ďalej aj "rozhodnutie o vylúčení").
Spoločnosť Delta preto požiadala CNAIR
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.