Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

K problematike rozšírenia rámcovej dohody na iných verejných obstarávateľov

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Článok 1 ods. 5 a čl. 32 ods. 2 štvrtý pododsek smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (ďalej aj "smernica 2004/18/ES") sa majú vykladať v tom zmysle, že verejný obstarávateľ môže konať na svoj vlastný účet a na účet iných verejných obstarávateľov, ktorí sú jasne určení, ale nie sú priamo stranami rámcovej dohody, a to pod podmienkou, že požiadavky týkajúce sa zverejnenia a právnej istoty, a teda transparentnosti, sú splnené, a je vylúčené, aby verejní obstarávatelia, ktorí nepodpísali túto rámcovú dohodu, neurčili množstvo plnení, ktoré bude možné požadovať, ak zadajú zákazky v rámci realizácie tejto rámcovej dohody, alebo aby toto množstvo určili odkazom na ich bežné potreby, inak by boli porušené zásady transparentnosti a rovnosti zaobchádzania s hospodárskymi subjektmi, ktoré majú záujem uzatvoriť uvedenú rámcovú dohodu. Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 19. decembra 2018 vo veci C-216/17, Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato - Antitrust a Coopservice

 

K problematike rozšírenia rámcovej dohody na iných verejných obstarávateľov
Mgr.
Samuel
Rybnikár
PhD.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka výkladu čl. 1 ods. 5 a čl. 32 smernice 2004/18/ES, ako aj čl. 33 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej aj "smernica 2014/24/EÚ"). Tento návrh bol podaný v súvislosti s dvoma žalobami, v prípade ktorých vnútroštátny súd veci spojil na spoločné konanie, v sporoch medzi na jednej strane, po prvé, Autorita Garante della Concorrenza e del mercato (orgán zabezpečujúci dodržiavanie hospodárskej súťaže a pravidiel trhu, Taliansko, ďalej aj "AGCM"), a po druhé, Coopservice Soc. coop. Arl a na druhej strane Azienda Socio-Sanitaria Territoriale della Vallecamonica - Sebino (Územný podnik zdravotnej a sociálnej starostlivosti Valcamonica - Sebino, Taliansko, ďalej aj "ASST Valcamonica"), ktorých predmetom je rozhodnutie ASST Valcamonica pristúpiť k zmluve na environmentálnu sanitáciu, ako aj zber a zneškodňovanie odpadov (ďalej aj "pôvodná zmluva"), ktorú uzatvorila v priebehu roka 2012 Azienda Socio-Sanitaria Territoriale del Garda (Územný podnik zdravotnej a sociálnej starostlivosti Gardského jazera, Taliansko, ďalej aj "ASST del Garda") s ATI - Zanetti Arturo & C. Srl, dočasným združením podnikov, zoskupujúcim Markas Srl a Zanetti Arturo (ďalej aj "DZP Markas").
Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka
Spor vo veci samej vychádza z dekrétu č. 1158/2015, ktorý prijal 30. decembra 2015 generálny riaditeľ ASST Valcamonica s cieľom pristúpenia k pôvodnej zmluve bez zorganizovania verejného obstarávania na obdobie od 1. februára 2016 do 15. februára 2021.
V tejto súvislosti generálny riaditeľ ASST Valcamonica vyjednal predĺženie zákazky pôvodne pridelenej DZP Markas dekrétom č. 828/2011, ktorý prijal 4. novembra 2011 generálny riaditeľ ASST del Garda.
Tento dekrét pridelil DZP Markas zákazku na environmentálnu sanitáciu, zber a zneškodňovanie odpadov na obdobie 108 mesiacov, teda 9 rokov, od 16. februára 2012 do 15. februára 2021. Bod 5 zadávacích podkladov týkajúcich sa tohto verejného obstarávania obsahoval doložku s názvom "Rozšírenie zmluvy" (ďalej aj "doložka o rozšírení"), ktorá umožňovala jednému alebo viacerým subjektom uvedeným v tejto doložke požiadať úspešného uchádzača, aby rozšíril svoju zákazku v ich prospech, a to
"za rovnakých podmienok, za akých sa pridelila predmetná zákazka".
Táto doložka, ktorá uvádzala najmä ASST Valcamonica, špecifikovala, že úspešný uchádzač nebol povinný prijať žiadosť o rozšírenie. Okrem toho, na základe uvedenej doložky vznikal "samostatný zmluvný vzťah", pokrývajúci zostávajúcu dĺžku obdobia platnosti zákazky ustanoveného pôvodnou zmluvou.
Coopservice, ktorá zabezpečovala dovtedy upratovanie priestorov ASST Valcamonica, a AGCM podali obe na Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (Regionálny správny súd pre región Lombardsko, Taliansko) žalobu, ktorou sa domáhali najmä toho, aby bol zrušený dekrét č. 1158/2015, dekrét č. 828/2011, ako aj doložka o rozšírení, a to z dôvodu, že tieto akty umožňujú pridelenie novej zákazky na poskytnutie služieb v rozpore s vnútroštátnymi a európskymi pravidlami v oblasti hospodárskej súťaže a najmä povinnosťou vykonať verejné obstarávanie.
Rozsudkom zo 7. novembra 2016 Tribunale amministrativo regionale della Lombardia (Regionálny správny súd pre región Lombardsko, Taliansko) zamietol tieto dve žaloby z dôvodu, že rámcovú dohodu môže uzavrieť hospodársky subjekt a jediný verejný obstarávateľ, ktorý koná na svoj účet a na účet ďalších verejných obstarávateľov, ktorí, aj keď sú v dohode uvedení, nie sú jej priamou zmluvnou stranou. Okrem toho nie je potrebné, aby rámcová dohoda uvádzala výslovne a od začiatku množstvo plnení, ktoré by mohli vyžadovať verejní obstarávatelia, ktorí môžu využiť doložku o rozšírení, lebo toto množstvo možno určiť implicitne uvedením odkazu na ich bežné potreby.
Coopservice a AGCM teda podali odvolanie proti tomuto rozsudku na vnútroštátny súd, Consiglio di Stato (Štátna rada, Taliansko). Na tomto súde DZP Markas, ktoré vstúpilo do konania ako vedľajší účastník konania na podporu návrhov ASST Valcamonica, tvrdil, že pristúpenie tejto poslednej uvedenej spoločnosti k pôvodnej zmluve bolo v súlade s čl. 33 smernice 2014/24/EÚ a požadovalo, aby bol Súdnemu dvoru EÚ v súvislosti s výkladom tohto ustanovenia predložený návrh na začatie prejudiciálneho konania.
V tomto kontexte vykonal vnútroštátny súd tri súbory konštatovaní. V prvom rade dospel k záveru, že čl. 32 smernice 2004/18/ES je uplatniteľný vo veci samej. Vnútroštátny súd však konštatoval, že táto smernica bola zrušená s účinnosťou od 18. apríla 2016 smernicou 2014/24/EÚ a ustanovenia tejto smernice relevantné na vyriešenie sporu vo veci samej
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.