Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Lehoty pri doručovaní žiadosti o nápravu

Dátum: Rubrika: Články

Zákon č. 345/2018 Z. z. zo dňa 6. 12. 2018 a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zmenil okrem iného aj lehoty pre možnosť podania žiadosti o nápravu proti podmienkam uvedených v iných dokumentoch potrebných na vypracovanie žiadosti o účasť, ponuky alebo návrhu poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

Lehoty sa zmenili tak, že mnohí z praktikov vo verejnom obstarávaní, bez nakreslenia si nejakej časovej osi, sa pri prepočítavaní oprávnenosti doručenia žiadosti o nápravu v týchto lehotách na prvé prečítanie stratia. Tento príspevok má objasniť správne počítanie lehôt na doručovania žiadosti o nápravu uchádzačom, záujemcom, účastníkom alebo osobou, ktorej práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.

Hlavným účelom podania žiadosti o nápravu je možnosť upozorniť verejného obstarávateľa, obstará­vateľa alebo osobu podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní na prípadné nedostatky v dokumentoch k verejnému obstarávaniu a dať im tak možnosť vykonať nápravu ešte pred predkladaním ponúk v prípade, že sa ne­chtiac dopustil nejakej protiprávnosti alebo chybovosti pri príprave verejného obstarávania, prípadne odstránenia diskriminačných podmienok uplatnených v príslušnom postupe zadávania zákazky.

PREDCHÁDZAJÚCA PRÁVNA ÚPRAVA
Podľa právnej úpravy účinnej do 31.12.2018 doručenie žiadosti o nápravu malo zhodnú, 10-dňovú lehotu odo dňa prevzatia dokumentov, či už v prípade uverejnenia oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania, oznámenia použitom ako výzva na súťaž, oznámenia o koncesii, oznámenia o vyhlásení súťaže návrhov a vo výzve na predkladanie ponúk pri podlimitnej zákazke, tak aj v prípade prevzatia súťažných podkladov, koncesnej dokumentácie, súťažných podmienok alebo v iných dokumentoch poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní.
Ustanovenie § 164 ods. 5 zákona o verejnom obstarávanípodľa predchádzajúcej právnej úpravy,
znelo
:
"Žiadosť o nápravu musí byť v listinnej podobe, faxom alebo v elektronickej podobe doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 8
 

a) do 10 dní odo dňa uverejnenia
 
  1. oznámenia podľa odseku 1 písm. a) v európskom vestníku, ak žiadosť o nápravu smeruje proti oznámeniu o zámere uzavrieť zmluvu alebo koncesnú zmluvu alebo ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v oznámení podľa odseku 1 písm. a),
  2. výzvy na predkladanie ponúk podľa odseku 1 písm. a) vo vestníku, ak ide o podlimitnú zákazku bez využitia elektronického trhoviska a ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným vo výzve na predkladanie ponúk,
b) do 10 dní odo dňa prevzatia dokumentov podľa odseku 1 písm. b), ak žiadosť o nápravu smeruje proti podmienkam uvedeným v týchto dokumentoch; najneskôr však do 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov."
Podľa predchádzajúcej právnej úpravy uvedenej v bode b), a teda pri doručení žiadosti o nápravu proti dokumentom poskytnutých verejným obstarávateľom, obstarávateľom alebo osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní bolo uchádzačom, záujemcom, účastníkom alebo osobám, ktorých práva alebo právom chránené záujmy boli alebo mohli byť dotknuté postupom verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osobou podľa § 8 zákona o verejnom obstarávaní, bolo umožnené doručiť žiadosť o nápravu do
10 dní odo dňa prevzatia dokumentov, najneskôr však do 10 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov
.
V prípade pochybností o momente doručenia žiadosti o nápravu platilo, že dôkazné bremeno o včasnom doručení žiadosti o nápravu bolo na žiadateľovi. Ak žiadosť o nápravu smerovala proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch, v koncesnej dokumentácii, v súťažných podmienkach alebo v iných dokumentoch poskytnutých v lehote na predkladanie ponúk, nebolo možné v niektorých prípadoch presne určiť moment prevzatia súťažných podkladov záujemcom. V prípade, že si záujemca stiahol súťažné podklady z profilu, potom žiadosť o nápravu mohol doručiť najneskôr desiaty deň odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Táto lehota vychádzala z domnienky, že záujemca si daný dokument mohol prevziať najneskôr v posledný deň l
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.