Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nezákonné rozdelenie predmetu zákazky

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

O rozdelenie zákazky podľa ustanovenia § 6 ods. 16 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon č. 343/2015 Z. z.“) ide v prípade, že verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ rozdelí rovnaké, či obdobné plnenie zákazky do viacerých zákaziek a pre každú z nich vyhlási samostatné verejné obstarávanie (samostatný postup zadávania zákazky), pričom ide o také predmety plnenia zákaziek, ktoré spolu vecne, miestne a časovo súvisia, a zároveň zadanie takýchto zákaziek v rámci jedného verejného obstarávania by malo za následok použitie prísnejšieho postupu v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.

Súvisiace ustanovenia:
  • § 6 ods. 16 zákona č. 343/2015 Z.z.
  • § 10 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z.
  • § 182 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z.z.
Podľa rozsudku Krajského súdu v Bratislave z 26. septembra 2019 sp. zn. 6 S 101/2019, vec Fakultná nemocnica Trenčín.
Z odôvodnenia:
Administratívne konanie
Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "úrad") vykonal u žalobcu ako verejného obstarávateľa kontrolu dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní, konkrétne kontrolu použitých postupov zadávania podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska podľa ustanovenia § 91 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na ustanovenia § 92 až § 99 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj ako "zákon o verejnom obstarávaní") po uzavretí zmluvy vrátane všetkých dodatkov na dodanie tovaru s vyššie uvedenými názvami zákaziek, o ktorej žalobcu upovedomil listom zo dňa 9.10.2017 s názvom
"Oznámenie o začatí výkonu kontroly".
Súčasne žalobcu požiadal o predloženie kompletnej dokumentácie z predmetných verejných obstarávaní. Po predložení požadovanej dokumentácie žalobcom úrad vypracoval
Protokol o výsledku kontroly dodržiavania zákona o verejnom obstarávaní
zo dňa 19.7.2018.
Zo zistení úradu zachytených v protokole o výsledku kontroly vyplýva, že žalobca v období od 23.6.2015 do 16.10.2015 vyhlásil postup zadávania podlimitných zákaziek s využitím elektronického trhoviska (ďalej len "EKS") podľa ustanovenia § 91 ods. 1 písm. a) v spojení s ustanovením § 97 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a podľa Obchodných podmienok elektronického trhoviska (verzia 1.3 účinná od 1.6.2015). Výsledkom tohto postupu bolo uzavretie kúpnych zmlúv na jednotlivé predmety zákaziek s úspešnými uchádzačmi v celkovej hodnote 1 777 959,60 eur s DPH. Úrad na základe vykonanej kontroly v protokole uzavrel, že žalobca svojím postupom porušil zákon o verejnom obstarávaní, resp. konal v jeho rozpore, a to s ustanovením § 5 ods. 12, keď rozdelil nadlimitnú zákazku na 12 samostatných zákaziek zadávaných podlimitným spôsobom, čím znížil jej predpokladanú hodnotu pod finančný limit podľa zákona o verejnom obstarávaní, a tým zároveň postupoval v rozpore s ustanovením § 9 ods. 1 a ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. Na základe uvedených zistení začal úrad voči žalobcovi správne konanie vo veci uloženia pokuty za správny delikt podľa ustanovenia § 149 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, o čom žalobcu upovedomil oznámením o začatí správneho konania zo dňa 8.10.2018.
Úrad pre verejné obstarávanie, Odbor legislatívno-právny (ďalej aj ako "prvostupňový orgán") v správnom konaní rozhodnutím č. 12269-3000/2018 zo dňa 7.12.2018 uložil ako prvostupňový orgán podľa ustanovenia § 149 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní žalobcovi pokutu vo výške 88 897,98 eur za to, že žalobca rozdelil nadlimitnú zákazku podľa ustanovenia § 4 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní na 12 zákaziek zadávaných podlimitným postupom s využitím elektronického trhoviska podľa ustanovenia § 91 ods. 1 písm. a) v nadväznosti na ustanovenie § 97 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, a to s cieľom vyhnúť sa použitiu postupu pri zadávaní nadlimitnej zákazky. Rozhodnutím zo dňa 4.3.2019 predseda Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj ako "predseda") zamietol rozklad žalobcu a potvrdil rozhodnutie vydané v prvom stupni Úradom pre verejné obstarávanie, Odborom legislatívno-právnym č. 12269-3000/2018 zo dňa 7.12.2018, ktorým prvostupňový orgán podľa ustanovenia § 149 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní uložil žalobcovi pokutu vo výške 88 897,98 eur.
Správna žaloba
Žalobca považoval rozhodnutia vydané v oboch stupňoch za nezákonné, vychádzajúce z nedostatočne zisteného skutkového stavu a nesprávneho právneho posúdenia veci a rovnako tak za nepreskúmateľné. Žiadal ich zrušiť a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie.
Uviedol, že pri posudzovaní naplnenia skutkových podstát správnych deliktov podľa zákona o verejnom obstarávaní je nevyhnutné brať do úvahy okolnosti súvisiace so zadávaním jednotlivých zákaziek a následným uzatvorením zmluvy na základe týchto zákaziek. Najmä vecnú, časovú a miestnu súvislosť jednotlivých rozporovaných zákaziek. Súhlasil so záverom o miestnej súvislosti medzi jednotlivými zákazkami, no nesúhlasil so záverom o časovej a najmä o vecnej súvislosti jednotlivých zákaziek. Podľa žalobcu je z logiky veci nepochybné, že práve vnútorné väzby (vecná, časová a miestna súvislosť) medzi jednotlivými zákazkami, tak ako ich úrad vyhodnotil, majú podstatný vplyv na záver o zodpovednosti žalobcu za správny delikt.
Podľa názoru žalobcu argumentácia žalovaného vo vzťahu k vecnej súv
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.