Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Novinky v kontrole eurofondových zákaziek alebo keď sa aktualizuje systém riadenia ešif na programové obdobie 2014 - 2020

Dátum:

Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov na programové obdobie 2014 - 2020 (ďalej len "Systém riadenia EŠIF" alebo "systém riadenia") je základným dokumentom, ktorý definuje štandardné základné procesy a postupy, ktoré majú zabezpečiť harmonizované uplatňovanie pravidiel pri poskytovaní príspevkov z fondov EÚ v programovom období 2014 - 2020 na úrovni všetkých subjektov zapojených do implementácie v podmienkach Slovenskej republiky. Štandardné procesy, postupy a povinnosti pre jednotlivé subjekty upravené v Systéme riadenia EŠIF majú zároveň zabezpečiť úplné a správne uplatňovanie pravidiel stanovených v legislatíve EÚ a Slovenskej republiky. Z úvodných riadkov je zrejmé, že systém riadenia je komplexný dokument, ktorý mapuje každú fázu implementácie eurofondového projektu od prípravy operačného programu a riadiacej dokumentácie, cez výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok, schvaľovací proces žiadostí, uzavretie zmluvy o poskytnutí NFP, monitorovanie a hodnotenie EŠIF, kontrolu projektov... a v neposlednom rade aj osobitnú úpravu kontroly eurofondových zákaziek verejného obstarávania, ktorú treba hľadať v kapitole 3.3.7 tohto základného dokumentu. Cieľom tohto článku je predstaviť hlavné zmeny, ktoré sú predmetom úpravy vo verzii 5 systému riadenia a vysvetliť dôvody tejto úpravy, ktoré by mali prispieť k zjednodušeniu a podpore implementácie projektov financovaných z fondov Európskej únie.

Novinky v kontrole eurofondových zákaziek alebo keď sa aktualizuje systém riadenia ešif na programové obdobie 2014 - 2020
Mgr.
Branislav
Hudec
pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 12-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na ÚPVII koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ÚPVII. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.
Krátky úvod do kontroly eurofondového verejného obstarávania
Každú eurofondovú zákazku verejného obstarávania kontrolujú riadiace orgány, spravidla ministerstvá zodpovedné za vykonávanie operačného programu, z ktorého sú financované projekty. Ešte raz zdôrazňujeme, že riadiace orgány vykonávajú kontrolu každého jedného postupu zadávania zákazky bez ohľadu na finančný limit, t.j. kontrolované sú nadlimitné zákazky, ako aj zákazky s nízkou hodnotou. Rozdiel je v tom, koľko takých kontrol musí absolvovať zákazka verejného obstarávania, presnejšie povedané, koľkými fázami kontroly musí prejsť, a tu platí pravidlo, že čím vyšší finančný objem, tým viacero fáz kontrol. Na krátku ilustráciu stačí uviesť, že nadlimitná zákazka ja kontrolovaná pred jej vyhlásením vo vestníku, pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom a po podpise zmluvy s úspešným uchádzačom a do toho vstupuje ešte aj aktuálna legislatíva, keď každú nadlimitnú zákazku, čo aj sčasti financovanú z fondov EÚ, kontroluje aj Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len "ÚVO") z titulu § 169 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len "ZVO"). Riadiace orgány vykonávajú kontrolu verejného obstarávania ako finančnú kontrolu podľa zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite (ďalej len "zákon o finančnej kontrole"), pričom overujú súlad postupu prijímateľa príspevku z fondov EÚ (verejného obstarávateľa, obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 ZVO) so ZVO od prípravnej fázy verejného obstarávania (napr. prípravné trhové konzultácie), cez vyhlásenie verejného obstarávania, vyhodnocovanie ponúk, až po uzavretie zmluvy. Okrem toho riadiace orgány kontrolujú tzv. vecný súlad predmetu zákazky verejného obstarávania so schváleným projektom (napr. posúdenie súladu s výškou schváleného príspevku, súladu lehoty realizácie a lehoty ukončenia aktivít projektu, posúdenia vecného zadania zákazky v rámci jeho oprávnenosti na spolufinancovanie, posúdenie súladu technického riešenia/zadania so schváleným technickým zadaním/riešením a pod.), čo predstavuje typ kontroly, ktorý nikdy nebude suplovať ÚVO a, samozrejme, v prípade zistení, že vysúťažená bola komodita alebo aktivita, ktorá nie je v súlade so schváleným projektom, má táto skutočnosť za následok nemožnosť financovať výdavky z takéhoto verejného obstarávania z fondov EÚ. Pre úplnosť je vhodné dodať, že právomoc riadiacich orgánov kontrolovať postup verejného obstarávania vyplýva z čl. 125 ods. 4
všeobecného nariadenia č. 1303/2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde.
Toľko krátke predstavenie základného rámca kontroly eurofondového verejného obstarávania, ktoré treba hľadať v kapitole 3.3.7 Systému riadenia EŠIF, a nasledujúce riadky budú venované zmenám, ktoré budú spojené s verziou 5 tohto základného dokumentu.
Finančné opravy bude možné uplatniť aj pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom
Jednou z podstatných zmien pravidiel, ktorú prináša nová verzia Systému riadenia EŠIF, je možnosť uplatniť tzv.
ex-ante
finančné opravy v štádiu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. Podľa doterajších pravidiel, ak boli identifikované zistenia za oblasť verejného obstarávania, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania, tak sa výdavky nepripustili do financovania z fondov EÚ v celom rozsahu a prijímateľ si musel celý proces verejného obstarávania zopakovať. Toto pravidlo bolo aktuálne prelomené, aj keď určite v praxi nebude znamenať, že do financovania budú vo veľkom púšťané chybné zákazky, čo si vysvetlíme. Najskôr si však v krátkosti priblížime definíciu
ex-ante
finančnej opravy alebo korekcie, ktorá predstavuje individuálne zníženie hodnoty deklarovaných výdavkov spojených s projektom z dôvodu zistení porušenia legislatívy SR alebo EÚ, a to najmä v oblasti verejného obstarávania. Výška individuálnej
ex-ante
finančnej opravy sa určí v zodpovedajúcej sume neoprávnených výdavkov, resp. ako percentuálna sadzba zo sumy oprávnených výdavkov zákazky v rámci schváleného projektu (žiadosti o nenávratný finančný príspevok) alebo jeho časti, a to vo fáze pred úhradou výdavkov súvisiacich s dotknutou zákazkou v žiadosti o platbu, v rámci ktorej boli nedostatky identifikované. Jednoducho povedané,
ex-ante
finančné opravy sa uplatňujú v takom štádiu implementácie projektu, keď ešte nezačalo reálne financovanie projektu a v dôsledku uplatnenia
ex-ante
finančnej opravy dochádza k zníženiu výšky poskytnutého príspevku z fondov a spravidla sa uzatvára dodatok k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.
Ako už bolo uvedené skôr, novinkou je umožnenie uplatnenia
ex-ante
finančných opráv pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, čo je v oblasti eurofondovej kontroly spojené s tzv. druhou
ex-ante
kontrolou, ktorú vykonávajú v prípade nadlimitných zákaziek riadiace orgány a zároveň z titulu § 169 ods. 2 ZVO aj ÚVO. Uplatnenie
ex-ante
finančnej opravy je prípustné v prípadoch, ak riadiaci orgán zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré je možné odstrániť (napr. opätovným vyhodnotením ponúk), a prijímateľ na základe výzvy riadiaceho orgánu tento protiprávny stav neodstráni alebo ak riadiaci orgán zistí porušenie pravidiel a postupov verejného obstarávania, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok, a nie je možné odstrániť protiprávny stav. V takom prípade vyzýva riadiaci orgán prijímateľa na zaslanie podnetu na ÚVO podľa § 169 ods. 1 písm. b) v spojení s § 169 ods. 2 ZVO, ak riadiaci orgán zároveň vyhodnotí, že opakovaním procesu verejného obstarávania by vznikli vysoké dodatočné náklady, a teda bolo by prípustné uplatniť
ex-ante
finančnú opravu pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. V prípade, že nie je možné preukázať, že opakovaním procesu verejného obstarávania by vznikli vysoké dodatočné náklady, riadiaci orgán konštatuje nesúhlas s podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom a vyzve prijímateľa, aby zrušil použitý postup zadávania zákazky a odporučí vyhlásiť novú súťaž.
Z predchádzajúcich riadkov je jasne čitateľné, že uplatnenie
ex-ante
finančnej opravy je viazané na osobitnú podmienku, podľa ktorej je možné ju uplatniť iba vtedy, ak by opakovaním procesu verejného obstarávania vznikli vysoké dodatočné náklady. Z uvedeného tak
a contrario
vyplýva, že ak nebolo preukázané, že zopakovanie vyhlásenia súťaže znamená vysoké dodatočné náklady, nie je možné
ex-ante
finančnú opravu v štádiu pred uzavretím zmluvy s úspešným uchádzačom uplatniť. Pôvod tohto pravidla je potrebné hľadať v prílohe rozhodnutia Európskej komisie C(2013) 9527 z 19. decembra 2013, ktorým je
Usmernenie o určení finančných opráv, ktoré je potrebné uplatňovať na výdavky financované Európskou úniou v rámci zdieľaného hospodárenia pri nedodržaní pravidiel verejného obstarávania.
Nájsť predmetné pravidlo v usmernení Európskej komisie vyžaduje pozorné oko, keďže je "schované" v koncových poznámkach pod čiarou a znie:
"Keď sa pri vnútroštátnej kontrole
ex ante
zistí, že postup
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.