Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Preklúzia práva na začatie konania z úradnej povinnosti

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Odôvodnenia 25 a 27 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/66/ES z 11. decembra 2007, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 89/665/EHS a 92/13/EHS, pokiaľ ide o zvýšenie účinnosti postupov preskúmania v oblasti zadávania verejných zákaziek (ďalej len „smernica 2007/66“), článok 1 ods. 1 a 3 smernice Rady z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (89/665/EHS), zmenenej smernicou 2007/66/ES (ďalej len „smernica 89/665“), článok 1 ods. 1 a 3 smernice Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore, zmenenej smernicou 2007/66 (ďalej len „smernica 92/13“), článok 83 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej len ako „smernica 2014/24“) a článok 99 ods. 1 a 2 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (ďalej len „smernica 2014/25“) sa majú vykladať v tom zmysle, že neukladajú ani nezakazujú členským štátom prijať právnu úpravu, podľa ktorej môže orgán dohľadu na účel ochrany finančných záujmov Európskej únie ex offo začať postup preskúmania s cieľom skontrolovať, či nedošlo k porušeniam právnej úpravy v oblasti verejného obstarávania.

Ak je však takýto postup stanovený, patrí do pôsobnosti práva Únie, keďže verejné zákazky, ktoré sú predmetom takéhoto preskúmania, patria do vecnej pôsobnosti smerníc o verejnom obstarávaní, a preto sa musí dodržiavať právo Únie vrátane všeobecných zásad tohto práva, medzi ktoré patrí aj všeobecná zásada právnej istoty.
Všeobecná zásada právnej istoty bráni tomu, aby v rámci postupu preskúmania začatého ex offo orgánom dohľadu z dôvodov ochrany finančných záujmov Európskej únie nová vnútroštátna právna úprava stanovovala na účely preskúmania zákonnosti zmien zmlúv o verejnom obstarávaní začatie takéhoto postupu v prekluzívnej lehote, ktorú stanoví, hoci prekluzívna lehota stanovená skoršou právnou úpravou, ktorá bola uplatniteľná ku dňu týchto zmien, už uplynula.
Súvisiace ustanovenia
-
čl. 1 ods. 1 smernice 89/655/ES
-
čl. 1 ods. 1 a ods. 3 smernice 89/665/EHS
-
čl. 83 ods. 1 a ods. 2 smernice 2014/24/EÚ
-
čl. 99 ods. 1 a ods. 2 smernice 2014/25/EÚ
Podľa rozsudku Súdneho dvora (štvrtá komora) z 26. marca 2020, HUNGEOD a i., spojené veci C-496/18 a C-497/18, EU: C:2020:240
Návrhy na začatie prejudiciálneho konania sa v zásade týkajú výkladu článku 1 ods. 1 smernice 89/665, článku 1 ods. 1 a 3 smernice 92/13, článku 83 ods. 1 a 2 smernice 2014/24, článku 99 ods. 1 a 2 smernice 2014/25, článkov 41 a 47 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len "Charta"), ako aj zásad právnej istoty a proporcionality. Tieto návrhy boli podané v rámci dvoch sporov, a to jednak sporu medzi spoločnosťami Hungeod Közlekedésfejlesztési, Földmérési, Út- és Vasúttervezési Kft. (ďalej len "Hungeod"), Sixense Soldata (ďalej len "Sixense") a verejným obstarávateľom Budapesti Közlekedési Zrt. (vec C-496/18) a Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság (rozhodcovská komisia pre verejné obstarávanie Úradu pre verejné obstarávanie, Maďarsko) (ďalej len "rozhodcovská komisia"), a jednak sporu medzi spoločnosťou Budapesti Közlekedési (vec C-497/18) a rozhodcovskou komisiou vo veci zmeny zmlúv uzatvorených po ukončení postupu verejného obstarávania počas ich plnenia.
Spory vo veciach samých
Vec C-496/18
Dňa 30. septembra 2005 Budapesti Közlekedési ako verejný obstarávateľ uverejnil v Úradnom vestníku Európskej únie výzvu na predkladanie ponúk na účely zadania verejnej zákazky, ktorej predmetom bolo "nadobudnutie monitorovacieho systému na kontrolu pohybu štruktúr a kontrolu hluku a záchvevov počas prvej fázy výstavby linky č. 4 metra v Budapešti (Maďarsko)", ktorej predpokladaná hodnota prekračovala prahovú hodnotu Spoločenstva a ktorej bola poskytnutá finančná pomoc Európskej únie. Zákazka bola zadaná konzorciu podnikov, ktoré tvorili spoločnosti Hungeod a Sixense. Dňa 1. marca 2006 bola podpísaná zmluva o zákazke.
Dňa 5. októbra 2009 sa strany rozhodli zmeniť zmluvu, pričom sa odvolali na nepredvídateľné okolnosti. Táto zmena bola uvedená v oznámení uverejnenom v Közbeszerzési Értesítő (Vestník verejného obstarávania) 18. novembra 2009. Dňa 29. mája 2017 sa predseda Úradu pre verejné obstarávanie obrátil na rozhodcovskú komisiu a požiadal ju, aby jednak konštatovala, že žalobkyne vo veci samej sa dopustili porušenia tým, že zmenili zmluvu v rozpore s § 303 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní z roku 2003, a jednak aby im uložila pokuty. Uviedol, že sa dozvedel o porušení 30. marca 2017 a na odôvodnenie svojej žiadosti odkázal na § 153 ods. 3, ako aj na § 152 ods. 2 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní z roku 2015.
Rozhodcovská komisia vo svojom rozhodnutí z 3. augusta 2017 najprv konštatovala, že procesné ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní z roku 2015 boli v prejednávanej veci uplatniteľné, keďže hoci tento zákon nadobudol účinnosť až 1. novembra 2015 a v zásade sa týka len zmlúv uzavretých po tomto dátume, podľa prechodných ustanovení uvedených v jeho § 197 ods. 1 sa uplatňuje na kontrolu zmien zmlúv, ku ktorým došlo pred nadobudnutím jeho účinnosti. Spresnila, že projektu realizovanému v rámci zmluvy, o ktorú ide vo veci samej, bola poskytnutá finančná pomoc Únie, a preto v súlade s § 80 ods. 3 nariadenia vlády č. 4/2011 lehota na začatie konania
ex offo
mala uplynúť 31. decembra 2020.
Pokiaľ ide o vec samú, rozhodcovská komisia po tom, čo konštatovala porušenie § 303 zákona o verejnom obstarávaní z roku 2003, uložila spoločnosti Budapesti Közlekedési pokutu 25 000 000 maďarských forintov (približne 81 275 eur) a spoločnostiam Hungeod a Sixense spoločne a nerozdielne uložila pokutu vo výške 5 000 000 maďarských forintov (približne 16 255 eur). Žalobkyne vo veci samej podali proti rozhodnutiu rozhodcovs
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.