Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Príručka pre prijímateľov k procesu a kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania na nové programové obdobie 2021 - 2027 (2.)

Dátum: Rubrika: Články

Nová Príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania (ďalej len „Príručka k VO“), ktorá nadobudla účinnosť 22. decembra 2022, predstavuje sumár pravidiel pre žiadateľov a prijímateľov, ktorí budú realizovať postupy zadávania zákaziek financované z Programu Slovensko v programovom období 2021 – 2027. V prvej časti článku bol predstavený základný koncept a východiská Príručky k VO, ako aj pravidlá, ktoré precizujú jednotlivé štádiá realizácie verejného obstarávania (napr. proces určenia predpokladanej hodnoty zákazky). Ďalej sa vysvetlili postupy pre zadávanie zákaziek nižšieho rozsahu bez zverejnenia vo vestníku, potvrdil sa trend neurčovania osobitných pravidiel nad rámec zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“) v prípade nadlimitných a podlimitných zákaziek a vysvetlili sa pravidlá na overenie hospodárnosti v prípade zákaziek, na ktoré sa pôsobnosť ZVO nevzťahuje (tzv. zákazky „obstarávania“). V druhej časti článku, ktorý pokračuje v podrobnom predstavení Príručky k VO pre programové obdobie 2021 – 2027, vysvetlíme systém kontroly zákaziek, ktorú bude vykonávať Úrad pre verejné obstarávanie v postavení sprostredkovateľského orgánu (ďalej len „ÚVO ako SO“), nevynecháme tému finančných opráv, konfliktu záujmov, pravidiel ochrany hospodárskej súťaže a záverom upriamime pozornosť na užitočné prílohy k Príručke k VO, ktoré majú ambíciu pomôcť prijímateľom v rôznych štádiách zadávania zákaziek.

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
VŠEOBECNÉ VÝCHODISKÁ PRE VÝKON KONTROLY ZÁKAZIEK
Kontrolu verejného obstarávania a obstarávania spolufinancovaného z Programu Slovensko bude vykonávať ÚVO ako SO na základe delegovania tejto právomoci na ÚVO zo strany riadiaceho orgánu (Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR) v súlade s článkom 71 ods. 3 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2021/1060 z 24. júna 2021, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde plus, Kohéznom fonde, Fonde na spravodlivú transformáciu a Európskom námornom, rybolovnom a akvakultúrnom fonde a rozpočtové pravidlá pre uvedené fondy, ako aj pre Fond pre azyl, migráciu a integráciu, Fond pre vnútornú bezpečnosť a Nástroj finančnej podpory na riadenie hraníc a vízovú politiku. Treba uviesť, že v čase finalizácie tohto článku (začiatok marca 2023) dosiaľ nebola podpísaná Zmluva o delegovaní právomocí medzi Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiacim orgánom pre Program Slovensko a ÚVO. Ako už bolo zdôraznené v predchádzajúcom čísle časopisu, ÚVO ako SO bude vykonávať kontrolu postupov zadávania zákaziek, ktoré budú výsledkom verejného obstarávania alebo obstarávania, vrátane dodatkov týchto zmlúv v prípade, keď už bol schválený príspevok zo strany poskytovateľa, t.j. bola uzavretá zmluva o poskytnutí nenávratného finančného prostriedku, ktorá je platná a účinná, alebo bolo vydané rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratnom finančnom príspevku, ktoré je právoplatné. ÚVO ako SO kontrolu zákaziek nebude vykonávať, ak bola ešte len podaná žiadosť na schválenie projektu, čím sa sleduje viazane administratívnych kapacít ÚVO vyslovene na prípady zákaziek, ktoré určite budú financované zo zdrojov EÚ. Nastavenie systému kontroly zákaziek financovaných z prostriedkov EÚ v rámci programového obdobia 2021 - 2027 možno nájsť v siedmej hlave ZVO, ktorá nesie názov "Kontrola pri poskytnutí príspevku z prostriedkov Európskej únie" a ide o § 184q a nasl. ZVO, ktoré nadobudli účinnosť od 1. júla 2022.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.