Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Príslušnosť uchádzačov k jednej ekonomickej skupine už nie je indikátorom možného protisúťažného konania

Dátum: Rubrika: Články

Centrálny koordinačný orgán (ďalej len „CKO“) v spolupráci s Protimonopolným úradom SR aktualizoval Metodický pokyn CKO č. 35. V rámci aktualizácie Metodického pokynu CKO č. 35 je po novom uvedené nasledovné: „Príslušnosť uchádzačov k jednej ekonomickej skupine, ktorí podali v postupe zadávania zákazky samostatné ponuky, sa neposudzuje ako indikátor možného proti­súťažného konania“ Čo uvedené znamená v praxi?

POHĽAD JUDIKATÚRY SÚDNEHO DVORA EÚ NA PRÍSLUŠNOSŤ UCHÁDZAČOV K JEDNEJ EKONOMICKEJ SKUPINE
V zmysle § 40 ods. 6 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") je v prípade, že sa podmienka účasti vyžadovala v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania, resp. vo výzve na predkladanie ponúk, dôvodom vylúčenia uchádzača, tretej osoby, resp. aj subdodávateľa je skutočnosť, že predmetný hospodársky subjekt sa dopustil tzv. kolúzneho konania, t.j. skutku, keď koordinoval svoje správanie vo verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom.
Súdny dvor EÚ posudzoval v rozhodnutí C-531/16 situáciu, keď v litovskom verejnom obstarávaní predložili ponuku štyria uchádzači, z ktorých dvaja boli dcérskymi spoločnosťami tej istej materskej spoločnosti, pričom riadiace orgány obidvoch týchto uchádzačov boli zložené z tých istých fyzických osôb. Jeden z týchto dvoch vlastnícky prepojených uchádzačov sa stal úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní. Súdny dvor EÚ konštatoval, že ak neexistuje žiadne výslovné normatívne ustanovenie alebo osobitná podmienka vo výzve na predloženie ponúk alebo v súťažných podkladoch upravujúcich podmienky verejného obstarávania, medzi sebou prepojení uchádzači, ktorí predložia v tom istom verejnom obstarávaní samostatné ponuky, nie sú povinní z vlastnej iniciatívy oznámiť svoje väzby verejnému obstarávateľovi.
V druhej časti výroku rozsudku Súdny dvor EÚ uviedol, že ak má verejný obstarávateľ k dispozícii skutočnosti, ktoré spochybňujú samostatnosť a nezávislosť ponúk predložených niektorými uchádzačmi, musí overiť, či sú ich ponuky skutočne samostatné a nezávislé, pričom si môže prípadne vyžiadať dodatočné informácie od týchto uchádzačov. Ak sa ukáže, že tieto ponuky nie sú samostatné a nezávislé, článok 2
Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby
bráni zadaniu zákazky uchádzačom, ktorí predložili takúto pon
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.