Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Správne trestanie na úseku verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

K výkladu právnych predpisov a ich inštitútov nemožno pristupovať len z hľadiska textu zákona, a to ani v prípade, keď sa text môže javiť ako jednoznačný a určitý, ale predovšetkým podľa zmyslu a účelu zákona. Neprimeraný formalizmus pri posudzovaní procesných úkonov účastníkov konania a prílišný tlak na dopĺňanie takých náležitostí do procesných úkonov, ktoré nemajú základný význam pre ochranu zákonnosti, nie sú v súlade s ústavnými princípmi spravodlivého procesu. Preto, hoci gramatický výklad je legitímnym spôsobom aplikácie práva, je pri jeho použití nevyhnutné dbať práve na to, aby sa nestratil účel právnych inštitútov nielen priamo upravených, ale aj dotknutých spornou normou.

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR z 30. júna 2021, sp. zn. 8 Asan 8/2021.
Z odôvodnenia:
Krajský súd v Bratislave (ďalej len "správny súd") rozsudkom z 29. septembra 2020 č. k. 5 S 57/2019-151 podľa ustanovenia § 190 zákona č. 162/2015 Z.z. Správny súdny poriadok (ďalej len "SSP") zamietol žalobu, ktorou sa žalobca (Mesto Žarnovica) domáhal preskúmania a zrušenia rozhodnutia žalovaného zo 7. novembra 2012 č. 44412/2012, spis č. 6313-P/2012, ktorým žalovaný zamietol žalobcom podané odvolanie a potvrdil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu (Úradu pre verejné obstarávanie SR) z 27. júna 2012 č. 001-3000/SK/5/2012, ktorým tento podľa ustanovenia § 149 ods. 1 písm. g) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení účinnom do 31. decembra 2009 (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z.z.") uložil žalobcovi pokutu vo výške 70 924,56 eur za to, že pri uzavretí zmluvy vo verejnej súťaži na predmet zákazky, nedodržal podmienku ustanovenú v ustanovení § 45 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z., t.j. uzavrel zmluvu s úspešným uchádzačom skôr ako 14. deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuka bola vyhodnotená.
V relevantnej časti odôvodnenia rozsudku správny súd skonštatoval, že zo zistení správneho súdu vyplynulo, že žalobca podľa ustanovenia § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. vyhlásil verejnú súťaž na predmet zákazky vo Vestníku verejného obstarávania. Predmet zákazky bol financovaný z fondov EÚ, operačný program "Informatizácia spoločnosti" a z vlastných zdrojov žalobcu. Na vyhodnotenie ponúk bolo určené kritérium "najnižšia cena". Súťažné podklady boli poskytnuté štyrom záujemcom. V lehote na predkladanie ponúk predložili ponuku dvaja uchádzači, komisia na vyhodnotenie ponúk hodnotila predložené ponuky z hľadiska splnenia podmienok účasti a v Zápisnici z vyhodnotenia ponúk z 5. augusta 2009 skonštatovala, že obaja uchádzači splnili určené podmienky účasti a všetky požiadavky verejného obstarávateľa. Otvárania obálok 5. augusta 2009 sa zúčastnili obaja uchádzači a zápisnica z vyhodnotenia ponúk bola účastníkom odovzdaná 5. augusta 2009, čo potvrdili svojim podpisom na origináli zápisnice. Žalobca výsledok vyhodnotenia ponúk uchádzačom oznámil listom 14. augusta 2009, a toto bolo 27. augusta 2009 zverejnené vo Vestníku verejného obstarávania. Žalobca uzavrel s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo č. 140/2009 20. augusta 2009.
Správny súd ďalej uviedol, že verejné obstarávanie je prísne formalizovaný proces, v ktorom majú jednotlivé úkony svoju formu a chronologickú postupnosť. Už zo systematického zaradenia ustanovení § 42 až § 44 zákona č. 25/2006 Z.z. vyplýva rozdielnosť oboch procesných úkonov a rozdielnosť ich právnych účinkov, ktoré sú schopné tieto procesné úkony vyvolať. V posudzovanom prípade zo zistení správneho súdu vyplynulo, že Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk zo 14. augusta 2009 bolo uchádzačom oznamované až 14. augusta 2009 a tomuto predchádzalo vyhotovenie Zápisnice o vyhodnotení ponúk 5. augusta 2009. Ďalej bolo zistené, že vo veci nebola doručená žiadosť o nápravu a potom verejný obstarávateľ mohol zmluvu s úspešným uchádzačom uzavrieť najskôr 14. deň odo dňa odoslania oznámenia, pričom uvedená lehota začala plynúť v nadväznosti na doručenie oznámenia 14. augusta 2009. Ak žalobca ako verejný obstarávateľ uzavrel Zmluvu o dielo č. 140/2009 20. augusta 2009, urobil tak v rozpore s ustanovením
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.