Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Vymedzenie technických špecifikácií predmetu zákazky v súlade so zásadami rovnosti zaobchádzania a proporcionality

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Články 18 a 42 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (ďalej aj "smernica 2014/24") sa majú vykladať tak, že tieto ustanovenia neukladajú verejnému obstarávateľovi pri vypracovaní technických špecifikácií výzvy na predkladanie ponúk týkajúcej sa obstarania zdravotníckych dodávok udeliť v zásade prednosť buď dôležitosti individuálnych charakteristík lekárskych prístrojov, alebo dôležitosti výsledku fungovania týchto prístrojov, ale vyžadujú, aby technické špecifikácie ako celok boli v súlade so zásadami rovnosti zaobchádzania a proporcionality. Vnútroštátnemu súdu prislúcha, aby posúdil, či v spore, ktorý mu bol predložený, predmetné technické špecifikácie zodpovedajú týmto požiadavkám. Rozsudok Súdneho dvora EÚ z 25. októbra 2018 vo veci C-413/17, Roche Lietuva

 

Vymedzenie technických špecifikácií predmetu zákazky v súlade so zásadami rovnosti zaobchádzania a proporcionality
Mgr.
Samuel
Rybnikár
PhD.
pôsobí ako asistent sudcu Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v senáte správneho kolégia. Je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde v rokoch 2014 až 2018 pôsobil ako interný doktorand na Katedre občianskeho práva. Vo svojej vedecko-pedagogickej činnosti sa orientuje najmä na problematiku civilného a správneho súdneho procesu. Je autorom alebo spoluautorom niekoľkých vedeckých a odborných prác. Externe spolupracuje s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave a Právnickou fakultou Paneurópskej vysokej školy. Vo svojej justičnej praxi sa špecializuje na problematiku správneho trestania, finančné právo a verejné obstarávanie.
Návrh na začatie prejudiciálneho konania sa týka najmä výkladu čl. 2 a 23 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18 z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (ďalej aj "smernica 2004/18") - v súčasnosti zrušená smernicou 2014/24, ako aj prílohy VI smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú.v. EÚ L 134, 2004, s. 114; mimoriadne vydanie 06/007, s. 132). Tento návrh bol podaný v rámci konania, ktoré sa začalo na návrh spoločnosti Roche Lietuva, UAB (ďalej aj "Roche lietuva") ako uchádzača vylúčeného z postupu zadávania verejnej zákazky, ktoré organizovala Kauno Dainavos poliklinika VšI, verejná poliklinika so sídlom v meste Kaunas [Litva (ďalej aj "poliklinika Dainava Kaunas")], a ktoré sa týka technických špecifikácií tejto zákazky.
Spor vo veci samej a prejudiciálna otázka
Zo spisu predloženého Súdnemu dvoru EÚ vyplýva, že 22. júna 2016 poliklinika Dainava Kaunas uverejnila výzvu na predkladanie ponúk, nazvanú "Prenájom laboratórnych zdravotníckych diagnostických zariadení a obstaranie služieb a materiálu na zabezpečenie ich riadneho prevádzkovania". Táto výzva na predkladanie ponúk bola rozdelená na 13 častí. Hodnota časti výzvy na predkladanie ponúk, ktorej sa týka konanie vo veci samej, dosahovala 250 000 eur.
Dňa 4. júla 2016 Roche Lietuva v rámci sťažnosti uviedla, že technické špecifikácie uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov neprimerane obmedzili hospodársku súťaž medzi dodávateľmi z dôvodu ich vysokej špecifickosti a že v skutočnosti boli prispôsobené charakteristikám výrobkov určitých výrobcov prístrojov na rozbor krvi. Poliklinika Dainava Kaunas rozhodnutím zo 14. júla 2016 zmenila určité ustanovenia technických špecifikácií.
Keďže spoločnosť Roche Lietuva tieto zmeny vykonané v nadväznosti na jej sťažnosť neuspokojili, 28. júla 2016 podala žalobu pred vnútroštátnymi súdmi.
Tak prvostupňový súd, ako aj odvolací súd, na ktoré sa spoločnosť Roche Lietuva obrátila, zamietli žalobu tejto spoločnosti 6. októbra 2016 a 14. decembra 2016, najmä z dôvodu, že na jednej strane poliklinika Dainava Kaunas pri vypracovaní podrobných technických špecifikácií v súvislosti s jej požiadavkami na kvalitu vyšetrení a ochranu zdravia osôb správne použila svoju právomoc posúdenia, a na druhej strane, že žalobkyňa v konaní vo veci samej nepreukázala, že predmetné výzvy na predkladanie ponúk boli pri­spôsobené konkrétnym zariadeniam alebo výrobcom.
Dňa 28. decembra 2016 poliklinika Dainava Kaunas stiahla predmetnú výzvu na pre
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.