Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Zásada transparentnosti a rovnakého zaobchádzania

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Zásadou transparentnosti a rovnakého zaobchádzania sa riadia všetky postupy verejného obstarávania a v ich zmysle musia byť vecné a procesné podmienky účasti na verejnom obstarávaní jasné a vopred definované a vyžadujú, aby boli zverejnené tak, aby mohli dotknuté osoby presne poznať obmedzenia postupu a aby si boli isté, že rovnaké obmedzenia platia pre všetkých konkurentov. Podmienkou dodržania zásady transparentnosti je priebeh verejného obstarávania takým spôsobom, ktorý je prehľadný, právne korektný, predvídateľný, kontrolovateľný a férový. Porušenie zásady transparentnosti je závislé na tom, či sa podarí preukázať konkrétne porušenie niektorej zákonnej povinnosti.

Podľa rozsudku Najvyššieho súdu SR z 30. marca 2021 sp. zn. 8 Sžfk 15/2020.
Konanie pred správnym súdom
Krajský súd v Bratislave (ďalej len "krajský súd") rozsudkom zo 14. júna 2016, č. k. 5 S 20/2016-121, 5 S 21/2016 žaloby žalobcov zamietol a trovy konania žalobcom a pribratému účastníkovi konania nepriznal. Proti rozsudku podali žalobcovia odvolanie, o ktorých rozhodol Najvyšší súd SR uznesením z 25. októbra 2018, č. k. 8 Sžk 15/2016 tak, že rozsudok Krajského súdu zrušil a vec mu vrátil na ďalšie konanie. V odôvodnení Najvyšší súd SR uviedol, že v ďalšom konaní krajský súd prejedná vec v medziach podanej žaloby, dôsledne sa vysporiada so všetkými námietkami účastníkov, znova o nej rozhodne a svoje rozhodnutie aj riadne a presvedčivo odôvodní s vyslovením vlastnej právnej argumentácie.
Krajský súd z pripojeného administratívneho spisu žalovaného zistil, že Nitriansky samosprávny kraj ako verejný obstarávateľ vyhlásil verejnú súťaž podľa § 50 ods. 4 písm. a) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon č. 25/2006 Z.z.") na predmet zákazky "Obstaranie dopravcu na zabezpečenie služieb vo verejnom záujme pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy pre potreby cestujúcej verejnosti v Ni­trianskom samosprávnom kraji" v Úradnom vestníku EÚ dňa 4. júla 2015 pod zn. 2015/S 127-23310 a vo Vestníku verejného obstarávania č. 131/2015 zo 6. júla 2015 pod zn. 13724-MSS. Ide o nadlimitnú zákazku na poskytnutie služieb v závislosti od predmetu zákazky, typu verejného obstarávateľa a PHZ vo výške 501 251 513 eur bez DPH. Navrhovatelia doručili kontrolovanému žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch 14. júla 2015. Dňa 21. júla 2015 doručil kontrolovaný navrhovateľom oznámenie o zamietnutí žiadosti o nápravu. Navrhovatelia listami doručenými prvostupňovému správnemu orgánu 31. júla 2015 nepodali námietky proti podmienkam uvedeným v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a proti podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch v uvedenej verejnej súťaži. Konanie o námietkach začalo podľa § 138 ods. 3 písm. a) zákona č. 25/2005 Z.z. dňa 31. augusta 2015. Prvostupňový správny orgán podaním z 2. septembra 2015 vyzval kontrolovaného na doručenie písomného vyjadrenia k podaným námietkam. O všetkých námietkach prvostupňový správny orgán rozhodol rozhodnutím z 5. novembra 2015. Navrhovatelia 23. novembra 2015 doručili prvostupňovému správnemu orgánu odvolanie, o ktorom rozhodol žalovaný rozhodnutím č. 18089-9000/2015-KR/36, 18092-9000/2015-KR/37 zo 7. januára 2016 tak, že odvolanie navrhovateľov zamietol a uvedené rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu potvrdil podľa § 142 ods. 7 zákona č. 25/2006 Z.z. Žalovaný sa v napadnutom rozhodnutí zaoberal s podanými námietkami navrhovateľov uvedenými v odvolaní a konštatoval, že neidentifikoval ani jeden dôvod opodstatňujúci zmenu rozhodnutia o námietkach, na základe čoho vyhodnotila obe odvolania podané navrhovateľmi ako neopodstatnené.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.