Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Deliť alebo nedeliť zákazku? To je otázka! (2.)

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Článok pokračuje v analýze rozhodnutia predsedu Úradu pre verejné obstarávanie č. 9581-P/2022 11137-P/2022, ktorý nesúhlasil s tvrdeniami vládneho auditu ohľadom účelového delenia zákazky.

(dokončenie z predchádzajúceho čísla)
15. Vychádzajúc z ustálenej rozhodovacej praxe úradu, ktorá bola potvrdená rozhodovacou praxou Rady úradu, najmä s poukázaním na skutočnosť, že v prípade predmetných zákaziek bolo ako
miesto plnenia zmluvy
uvedené
sídlo kontrolovaného,
je podľa predsedu úradu v tomto prípade
daná miestna súvislosť
zákazky č. 1, zákazky č. 2 a zákazky č. 3, resp. zákazky č. 4.
Posúdenie vecnej (funkčnej) súvislosti
16. Vzhľadom na vyššie uvedené čiastkové závery bolo v tomto prípade rozhodujúce posúdenie, či zákazka č. 3 (resp. zákazka č. 4) na predmet "Záhradné kompostéry" vecne (funkčne) súvisí so zákazkou č. 1 na predmet "Traktor pre zberný dvor s príslušenstvom" a zákazkou č. 2 na predmet "Kontajnery pre zberný dvor".
17.
Audítorská skupina
k vecnej (funkčnej) súvislosti daných zákaziek uviedla, že predmetné tovary boli obstarávané na účely riešenia problematiky odpadového hospodárstva, pričom viaceré spoločnosti na trhu ponúkajú vo svojom portfóliu aj kontajnery obstarávané v rámci zákazky č. 2, ako aj kompostéry obstarávané v rámci zákazky č. 3, resp. zákazky č. 4.
Sprostredkovateľský orgán
v tejto súvislosti argumentoval tým, že traktor s príslušenstvom (zákazka č. 1) a kontajnery pre zberný dvor (zákazka č. 2) boli primárne určené na zabezpečenie chodu zberného dvora, pričom záhradné kompostéry (zákazka č. 3, resp. zákazka č. 4) mali byť distribuované do jednotlivých domácností na spracovanie domáceho biologického odpadu.
Kontrolovaný
vo svojom vyjadrení uvádza, že kým pri zbernom dvore (zákazky č. 1 a č. 2) ide o nakladanie s odpadom, pričom pre udržateľnosť projektu je potrebné dosahovať stanovené ukazovatele týkajúce sa množstva vyzbieraného odpadu, tak pri kompostéroch (zákazka č. 3, resp. zákazka č. 4) ide o investíciu na predchádzanie vzniku odpadu, čo je presne opačný efekt.
18. Predseda úradu konštatuje, že posúdenie vecnej (funkčnej) súvislosti obstarávaných zákaziek spočíva predovšetkým v posúdení skutočnosti,
či predmetom obstarávaných zákaziek je plnenie rovnakého alebo podobného charakteru, ktoré je charakteristické pre zadávanie jednej zákazky ako celku,
v ktorej podľa konkrétnych možností trhu je možné obstarať rovnaké alebo obdobné tovary v jednej zákazke (pričom nie je v prípade takejto zákazky vylúčené v rámci jej zadávania pripustiť možnosť rozdelenia predmetu zákazky na jednotlivé samostatné časti v rámci zadávania jednej zákazky a umožniť predkladať ponuky na jednu alebo viacero z týchto častí), a teda, či ide o dodanie tovarov rovnakého alebo podobného charakteru,
ktoré sa na trhu dajú potencionálne získať z jedného zdroja.
19. Predseda úradu v tejto súvislosti poukazuje na rozsudok Najvyššieho správneho súdu Českej republiky zo dňa 15.12.2010, č. j. 2 Afs 55/2010, cit.: "Pro určení, zda konkrétní plnění ve prospěch zadavatele je jedinou veřejnou zakázkou nebo několika jednotlivými veřejnými zakázkami, je rozhodující věcný charakter takového plnění;
poptává-li zadavatel plnění svým charakterem totožné či obdobné (např. plnění stejného nebo srovnatelného druhu uskutečňované pro téhož zadavatele v témže časovém období a za týchž podmínek co do charakteru plnění), pak takové plnění musí zadávat jako jedinou veřejnou zakázku
podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Není však v případě zadávání takové jediné veřejné zakázky vyloučeno připustit podávání nabídek jen na její jednotlivé části.", a taktiež na rozsudok Krajského súdu v Brne zo dňa 20.03.2012, sp. zn. 62 Af 58/2010, cit.: "K naplnění hlediska věcné a funkční souvislostí není totiž nezbytné, aby poptávané přístroje byly z hlediska své funkce zcela totožné, nýbrž zpravidla postačí, jsou-li jejich funkce obdobné."
20. V tejto súvislosti predseda úradu ďalej poukazuje aj na metodické usmernenie úradu č. 14235- 5000/2019 zo dňa 18.10.2019, cit.:
"Účelové rozdelenie zákazky, koncesie alebo súťaže návr
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.