Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Kritériá posúdenia (ne)dovoleného rozdelenia zákazky

Dátum: Rubrika: Články

Verejní obstarávatelia a obstarávatelia sa pri zadávaní zákaziek vo verejnom obstarávaní často v praxi schyľujú k rozdeleniu zákaziek. Dôvody verejných obstarávateľov, na základe ktorých pristúpia k rozdeleniu danej zákazky, sú rôzne, avšak podľa rozhodovacej činnosti Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) v drvivej väčšine týchto prípadov dochádza k porušeniu zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Kedy je rozdelenie zákazky možné a kedy je v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní?

Vychádzajúc zo zákona o verejnom obstarávaní ÚVO v rámci svojej metodickej a rozhodovacej činnosti stanovil kritériá, podľa ktorých je možné posúdiť, kedy je rozdelenie zákazky možné a v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a kedy, naopak, dochádza zo strany verejného obstarávateľa k pochybeniam pri rozdelení zákazky spôsobujúcim závažné porušenie ustanovení zákona o verejnom obstarávaní.
PRAVIDLÁ VÝPOČTU PREDPOKLADANEJ HODNOTY ZÁKAZKY
Ustanovenie § 6 zákona o verejnom obstarávaní určuje podrobnejšie pravidlá výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky (ďalej len "PHZ").
Zákaz rozdelenia zákazky, koncesie alebo súťaže návrhov, resp. zákaz zvolenia spôsobu určenia predpokladanej hodnoty s cieľom znížiť predpokladanú hodnotu pod zákonom stanovené finančné limity upravuje konkrétne § 6 ods. 16 zákona o verejnom obstarávaní.
Pravidlá rozdelenia zákazky na jednotlivé časti zadávaných v jednej zákazke sú upravené vo vzťahu k stavebným prácam a službám v § 6 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní a v § 6 ods. 15 zákona o verejnom obstarávaní a vzťahu k dodaniu tovaru v § 6 ods. 5 zákona o verejnom obstarávaní.
Pri rozdelení zákaziek na obstaranie stavebných práv a služieb alebo dodania tovaru sa uplatní pravidlo, že ak sú zadávané v rámci jednej zákazky, z ktorých každá časť bude predmetom samostatnej zmluvy, PHZ sa určí ako súčet predpokladaných hodnôt všetkých častí zákazky. Ak celková PHZ je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit pre nadlimitné zákazky/koncesie, musí sa použiť postup zadávania nadlimitných zákaziek/koncesií na každú časť.
Verejný obstarávateľ môže pri rozdelení zákazky použiť zadávania podlimitných zákaziek, len ak ide o tú časť stavebných prác, ktorej predpokladaná hodnota je nižšia ako 1 000 000 eur, alebo ak ide o tú časť služby, alebo o tú časť dodávky tovaru, ktorej PHZ je nižšia ako 80 000 eur a ak hodnota týchto častí nepresiahne 20% celkovej predpokladanej hodnoty všetkých častí zákazky.
POSÚDENIE NEZÁKONNÉHO ROZDELENIA ZÁKAZKY
Základnou charakteristikou rozdelenia zákazky s cieľom znížiť PHZ pod finančný lim
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.