Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Lehota na podanie žiadosti o nápravu alebo keď pracovný deň trvá do 23:59 hod.

Dátum: Rubrika: Články

Vyskúšajte našu 10-dňovú skúšobnú licenciu a získajte prístup k celému portálu zadarmo. Stačí sa bezplatne zaregistrovať.

Chcem prístup zdarma

Máte už predplatné? Prihláste sa.

Zákonodarca od 1. januára 2019 zmenil spôsob ustanovenia prekluzívnej lehoty na podanie žiadosti o nápravu. Keďže autor tohto príspevku sa stretáva v praxi s rôznymi metódami výpočtu nového spôsobu počítania posledného dňa pre podania žiadosti o nápravu, práve táto skutočnosť bola popudom k napísaniu tohto príspevku. "Reverzné" počítanie lehôt nie je zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") zakotvené, a preto musel Úrad pre verejné obstarávanie pristúpiť k vysvetleniu spôsobu výpočtu tejto lehoty.

 

Lehota na podanie žiadosti o nápravu alebo keď pracovný deň trvá do 23:59 hod.
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer SR s. r. o.
Modelový príklad (ide o príklad z praxe, s ktorým sa autor tohto príspevku stretol)
Verejný obstarávateľ si v súťažných podkladoch v rámci komunikácie stanovil, že pracovná doba verejného obstarávateľa je od 7:30 do 16:00 hod. v pracovných dňoch.
Lehota na predkladanie ponúk bola verejným obstarávateľom ustanovená na utorok 14. januára 2019 do 10:00 hod.
Záujemca podal žiadosť o nápravu voči podmienkam uvedeným v súťažných podkladoch 8. januára 2019 o 18:55 hod.
Verejný obstarávateľ zamietol žiadosť o nápravu s odôvodnením, že žiadosť o nápravu bola podaná neskoro, keďže pracovná doba verejného obstarávateľa bola do 16:00 hod., a teda záujemca nepodal žiadosť o nápravu v lehote najneskôr štyroch pracovných dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk, keďže pracovný deň, podľa názoru verejného obstarávateľa, uplynul o 16:00 hod. s odôvodnením, že pracovnú dobu si verejný obstarávateľ vymienil v súťažných podkladoch.
Ako sa počíta lehota na podanie žiadosti o nápravu
V zmysle § 164 ods. 5 písm. c) ZVO: "
Ak v odseku 6 nie je ustanovené inak, žiadosť o nápravu proti podmienkam uvedeným v dokumentoch podľa odseku 1 písm. b) v postupe zadávania nadlimitnej zákazky, nadlimitnej koncesie alebo v súťaži návrhov musí byť doručená najneskôr štyri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov za predpokladu, že tieto dokumenty neboli poskytnuté neskôr než 15 dní pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk alebo návrhov; ak boli poskytnuté neskôr, musí byť žiadosť o nápravu proti podmienkam v nich uvedeným doručená najneskôr do desiatich dní odo dňa poskytnutia týchto dokumentov."
K spôsobu výpočtu lehoty na podanie žiadosti o nápravu sa vyjadril Úrad pre verejné obstarávanie v metodickom usmernení č. 16836-5000/2019 z 19. decembra 2019, v ktorom úrad uviedol nasledujúce:
"Elektronickou poštou z 10. decembra 2019 ste sa obrátili na Úrad pre verejné obstarávanie (ďalej len ,úrad') so žiadosťou o usmernenie k aplikácii zákona o verejnom obstarávaní.
V žiadosti o metodické usmernenie sa úradu pýtate na výklad § 164 ods. 5 písm. c) ZOV, konkrétne, či sa v danom prípade počítajú štyri pracovné dni ako celok?
V predmetnej veci Vám poskytujeme nasledovné metodické usmernenie. V súvislosti s Vašou otázkou úrad dáva do pozornosti metodické usmernenie č. 15797-5000/2019, ktoré sa zaoberá predmetnou problematikou."
V metodickom usmernení č. 15797-5000/2019 úrad v súvislosti s počítaním lehoty, ktorá je určená slovom "najneskôr", uviedol nasledujúce: "
Vo Vami opísanom prípade je teda pre výpočet posledného dňa na odpoveď na otázky týkajúce sa vysvetlenia relevantná lehota ,najneskôr tri pracovné dni pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk'. Lehota na predkladanie ponúk končí 20. decembra 2019, keďže tento deň je ,dňom ro­zhodujúcej skutočnosti', nezapočítava sa do tejto lehoty, a preto pripadne posledný deň lehoty na odpoveď ohľadne otázok týkajúcich sa vysvetlenia na 16. decembra 2019 do 24:00 hod."
V kontexte uvedeného pre výpočet lehoty na podanie žiadosti o nápravu platí:
-
deň lehoty na predkladanie ponúk sa do lehoty nepočíta. Nie je pritom rozhodujúce, či verejný obstarávateľ určil koniec lehoty na predkladanie ponúk na ráno, napríklad na 8:30 hod., alebo ustanovil koniec lehoty na predkladanie ponúk teoreticky do 23:59 hod.;
-
predchádzajúci pracovný deň predchádzajúci dňu lehoty na predkladanie ponúk je prvým dňom, ktorý sa používa ako základ pre výpočet 4-dňovej lehoty rozhodného dňa pre podanie žiadosti o nápravu;
-
posledný deň lehoty na podanie žiadosti o nápravu je limitovaný časom 23:59 hod. predmetného posledného dňa, a teda nie je možné ho akokoľvek limitovať pracovnou dobou verejného obstarávateľa (v prípade, že sa komunikácia vo verejnom obstarávaní uskutočňuje elektronickými prostriedkami).


Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.