Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Námietky proti inému úkonu verejného obstarávateľa

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Ohliadka miesta realizácie zákazky, uskutočnená za prítomnosti navrhovateľa, je úkonom verejného obstarávateľa v zmysle § 138 ods. 2 písm. g) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon o verejnom obstarávaní" alebo "ZVO") [v súčasnosti § 170 ods. 3 písm. g) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov - pozn. autora], ktorý možno napadnúť námietkami, a to nielen proti okolnostiam samotného uskutočnenia tohto úkonu, ale aj proti všetkým zisteniam, ktoré pri tomto úkone vyšli najavo a bolo ich možné uplatniť v námietkovom konaní. Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. januára 2019, sp. zn. 1 Sžfk 44/2017

 

Námietky proti inému úkonu verejného obstarávateľa
Mgr.
Samuel
Rybnikár
PhD.
Konanie pred orgánom verejnej správy
Pri obstarávaní predmetu zákazky "Sociálny dom ANTIC, n. o., Bardejov" (ďalej aj "predmet zákazky") verejný obstarávateľ - Nezisková organizácia Sociálny dom ANTIC, n. o., Bardejov (ďalej aj "obstarávateľ") oznámil 31. októbra 2013 sťažovateľovi listom označeným ako "Oznámenie o prijatí ponuky", že prijal jeho súťažnú ponuku a následne ho listami z 27. novembra 2013, 5. decembra 2013 a 19. decembra 2013 požiadal o predloženie zmluvy o dielo na podpis. Keďže tak sťažovateľ neurobil, obstarávateľ s odvolaním sa na § 45 ods. 9 ZVO sťažovateľovi listom z 13. januára 2014 (doručeným adresátovi 14. januára 2014) oznámil, že jeho ponuku neprijíma z dôvodu neposkytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy v stanovenej lehote a zároveň, že pristupuje k uzatvoreniu zmluvy s uchádzačom umiestneným na treťom mieste v elektronickej aukcii.
Proti oznámeniu o neprijatí ponuky podal sťažovateľ včas námietky a navrhol žalovanému nariadiť obstarávateľovi zrušiť použitý postup zadávania zákazky. V námietkach uviedol, že 22. novembra 2013 vykonal obstarávateľ za účasti sťažovateľa ohliadku miesta realizácie zákazky, na ktorej sťažovateľ fotograficky i písomne zdokumentoval stav rozpracovanosti na stavbe, pričom zistil, že časť prác - hlavne práce týkajúce sa oceňovaných profesií, vykazuje rozpor medzi skutočným stavom a poskytnutými súťažnými podkladmi, a to najmä s výkazom výmer. Sťažovateľ tvrdil, že ako uchádzač už sčasti oceňoval zrealizované práce, ktoré pravdepodobne nemali byť predmetom verejného obstarávania, keďže nie je možné obstarávať už zrealizovanú časť zákazky. Poukázal na to, že obstarávateľ v korešpondencii so sťažovateľom nepovažoval uvedené zistenia za prekážku podpisu zmluvy a vyzval ho na podpis zmluvy o dielo na práce v nezmenenom rozsahu. Sťažovateľ upozornil na znalecký posudok na skutočný predmet zákazky, ktorý si dal vypracovať na vlastné náklady, z ktorého vyplynulo, že stavebné práce v hodnote 168 873,12 eur s DPH, čo predstavuje z ním poskytnutej ceny 1 299 487,03 eur s DPH práce v hodnote 13% , sú už zrealizované pred samotným podpisom zmluvy, pričom boli súčasťou výkazu výmer, na základe ktorého určil sťažovateľ ponúknutú cenu. Mal za to, že obstarávateľ svojím postupom porušil ustanovenia zákona o verejnom obstarávaní, keď mal záujem uzavrieť zmluvu o dielo na sčasti neexistujúci predmet zákazky, ktorý neopísal jednoznačne a úplne, a jeho konanie je podľa sťažovateľa pochybné vo vzťahu k porušeniu princípu hospodárnosti a transparentnosti verejného obstarávania.
O námietkach sťažovateľa rozhodol žalovaný rozhodnutím č. 733-6000/2014-ON/9 zo 16. apríla 2014 (ďalej aj "prvostupňové rozhodnutie") tak, že námietky podľa § 139 ods. 4 ZVO zamietol. V odôvodnení prvostupňového rozhodnutia žalovaný konštatoval, že v súlade s § 138 ods. 5 písm. f) ZVO musia byť námietky proti inému úkonu obstarávateľa, v danom prípade proti skutočnostiam zisteným počas ohliadky miesta uskutočnenia stavebných prác, doručené žalovanému a obstarávateľovi najneskôr do 10 dní odo dňa vykonania predmetného úkonu obstarávateľa, teda od umožnenia ohliadky miesta uskutočnenia stavebných prác, na ktorých boli zistené predmetné nedostatky výkazu výmer. Keďže ohliadka, na ktorej sa sťažovateľ preukázateľne o predmetných nedo­statkoch dozvedel a ktorú obstarávateľ sťažovateľovi umožnil, sa konala 22. novembra 2013, lehota na podanie námietok proti inému úkonu obstarávateľa uplynula sťažovateľovi v zmysle § 138 ods. 5 písm. f) ZVO 2. decembra 2013. Sťažovateľ však doručil námietky žalovanému a obstarávateľovi až 22. januára 2014, teda po zákonom ustanovenej 10-dňovej lehote. Z uvedených dôvodov žalovaný konštatoval, že o námietkach v časti týkajúcej sa nedostatkov výkazu výmer zistených počas predmetnej ohliadky, ako aj zo znaleckého posudku viažuceho sa na ohliadku, ro­zhodnúť nemôže.
K časti námietok sťažovateľa, ktoré sa týkali neposkytnutia riadnej súčinnosti potrebnej na uzatvorenie zmluvy zo strany sťažovateľa žalovaný uviedol, že úspešný uchádzač, resp. uchádzači, ktorí sú umiestnení ako druhí alebo tretí v poradí, sú povinní poskytnúť verejnému obstarávateľovi riadnu súčinnosť pri uzatvorení zmluvy, pričom uzavretá zmluva nesmie byť v rozpore so súťažnými podkladmi a s ponukou predloženou úspešným uchádzačom. Konštatoval, že sťažovateľ neposkytol potrebnú súčinnosť vedúcu k uzavretiu zmluvy v lehote ustanovenej v § 45 ods. 9 ZVO, a preto obstarávateľ postupoval v súlade so zákonom, keď po uplynutí 30-dňovej lehoty, v ktorej z dôvodu neposkytnutia súčinnosti zo strany sťažovateľa nedošlo k uzavretiu zmluvy, vyzval na uzavretie zmluvy uchádzača, ktorý sa umiestnil ako tretí v poradí.
Proti prvostupňovému rozhodnutiu podal sťažovateľ odvolanie, ktoré Rada Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "odvolací orgán") rozhodnutím č. 4731-9000/2014-KR/21 zo 16. júna 2014 (ďalej aj "napadnuté rozhodnutie") zamietla a prvostupňové rozhodnutie podľa § 142 ods. 7 ZVO potvrdila. Odvolací orgán sa v odôvodnení rozhodnutia stotožnil s právnym posúdením veci zo strany žalovaného, ktorý sa meritórne nezaoberal námietkami sťažovateľa týkajúcimi sa údajných nedostatkov výkazu výmer, pričom tento považoval za súladný so zákonom o verejnom obstarávaní.
Konanie pred krajským súdom
Proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu podal sťažovateľ v zákonnej lehote žalobu na Krajský súd v Bratislave (ďalej len "krajský súd") a navrhol rozhodnutia správnych orgánov oboch stupňov zrušiť a vec vrátiť žalovanému na ďalšie konanie. V žalobe namietal, že rozsah prieskumnej činnosti žalovaného vo vzťahu k podaným námietkam je v zmysle § 139 ods. 2, 4 a 7 ZVO limitovaný iba obsahom podaných námietok a zákon neumožňuje žalovanému nepreskúmať časť obsahu námietok uchádzača z dôvodu, že uchádzač mohol túto časť námietok uplatniť v zmysle § 138 ods. 2 ZVO skôr. Postup žalovaného, ktorý neprihliadol na rozhodujúce časti námietok, považoval sťažovateľ za nezákonný, arbitrárny, neústavne formalistický a zakladajúci odopretie spravodlivosti pre sťažovateľa.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.