Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Next generation EU

Dátum: Rubrika: Články

Kríza COVID-19 predstavuje pre Európu výzvu historických rozmerov. EÚ a jej členské štáty museli prijať mimoriadne opatrenia na ochranu zdravia občanov a zabrániť kolapsu ekonomiky. Na žiadosť členských štátov predstavila Európska komisia balík opatrení pod názvom NextGenerationEU s cieľom prioritne pomôcť napraviť bezprostredné hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu. Tento balík predstavuje najväčšiu finančnú pomoc, aká kedy bola v EÚ financovaná.

V roku 2020 poskytla EÚ bezprecedentnú reakciu na koronavírusovú krízu, ktorá zasiahla Európu a svet. Stimulačný balík vo výške 2,018 bilióna eur pozostáva z dlhodobého rozpočtu EÚ na roky 2021 - 2027 vo výške 1,211 bilióna eur, ktorý bol navýšený o 806,9 miliardy eur prostredníctvom
"NextGenerationEU"
. Týmto spôsobom EÚ zabezpečuje zdroje pre svoje politické priority, akými sú digitalizácia a zelená dohoda. Rozpočet tiež zabezpečuje priestor pre flexibilitu, čím umožňuje EÚ reagovať na nepredvídané okolnosti. Dlhodobý rozpočet na roky 2021 - 2027 alebo viacročný finančný rámec vo výške 1,211 bilióna eur podporuje oživenie pri investovaní v regiónoch EÚ. S rozpočtom 806,9 miliardy eur tak ­NextGenerationEU pomôže opraviť okamžité hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou koronavírusu a pripraviť EÚ na budúcnosť. Nástroj pomôže vybudovať post COVID-19 EÚ, ktorá je zelenšia, digitálnejšia, odolnejšia a lepšie prispôsobená súčasným a budúcim výzvam. Ústredným bodom NextGenerationEU je obnova a Resilience Facility - nástroj pre poskytovanie grantov a pôžičiek na podporu reforiem a investície v členských štátoch EÚ celkovo v hodnote 723,8 miliardy eur. Časť prostriedkov, a to konkrétne 338 miliárd eur bude poskytovaných formou grantov. Zvyšok, teda 385,8 miliardy eur, sa použije na poskytovanie pôžičiek z EÚ jednotlivým členským štátom za výhodných podmienok. Finančné prostriedky v rámci nástroja na obnovu a odolnosť budú rozdelené podľa národného plánu obnovy a odolnosti, ktorý si vypracuje každý členský štát, v spolupráci s Európskou komisiou. Členské štáty musia predložiť Európskej komisii svoje plány obnovy a odolnosti, aby mohli čerpať podporu z mechanizmu. V každom pláne sa stanovujú reformy a investície, ktoré sa majú vykonať do konca roka 2026. [3] [12]
Plán obnovy a odolnosti Slovenska (ďalej len "Plán") stanovuje ucelený balík reforiem a investícií, ktoré sa budú realizovať do roku 2026 a ktoré budú podporené z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti. Plán tvoria investície a reformy, ktoré budú riešiť výzvy identifikované v kontexte európskeho semestra, najmä v odporúčaniach Európskej komisie pre Slovensko. Plán zahŕňa aj opatrenia zamerané na riešenie výziev, ktorým Slovensko čelí v súvislosti so zelenou a digitálnou transformáciou. Tvorba Plánu sa musela riadiť striktnými podmienkami. Kritériá určuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2021/241z 12. februára 2021, ktorým sa zriaďuje Mechanizmus na podporu obnovy a odolnosti. K nemu Európska komisia vydala aj špecifické usmernenia. [11] [10]
Na jednej strane sú kvantitatívne podmienky, teda 37% alokácie musí byť vyčlenených na zelené témy a 20% na digitálnu transformáciu. Kritériá však majú aj kvalitatívnu podobu - plán musí adresovať tzv. špecifické odporúčania Európskej komisie, ktoré Slovensku posledné roky predkladala. Tieto odporúčania do veľkej miery odrážajú priority Plánu.
Celý Plán musí navyše spĺňať princíp tzv. "výrazne nenarušiť", ktorého cieľom je, aby Plán nenarúšal environmentálne ciele EÚ. Ministerstvo financií SR bolo v procese prípravy Plánu koordinátorom. Obsah komponentov pripravovali ministerstvá, ktorých sa dané časti Plánu týkajú. Na príprave Plánu sa preto mesiace podieľali desiatky odborníkov z rôznych rezortov. [5] [13]
Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie, uviedla:
"Pandémia si vybrala ťažkú daň na našej ekonomickej a sociálnej štruktúre spoločnosti. Môže to však slúžiť ako príležitosť na vybudovanie lepšej a nepriepustnej Európy na budúce krízy. Komisia podniká rozhodné kroky na formovanie budúcnosti Európy po koronavíruse prostredníctvom Európskej zelenej dohody, našej stratégie zeleného rastu a európskej digitálnej dekády, náš balík iniciatív na prispôsobenie EÚ na digitálnu dobu. Všetky tieto politické reakcie majú niečo spoločné: vyžadujú masívne investície. S NextGenerationEU a dlhodobým rozpočtom EÚ, máme finančnú silu na financovanie zelených a digitálnych prechodov v Európe. Občania, podniky, regióny, mestá: týchto 1,8 bilióna EUR - sú pre vás. Pomôžu vám zotaviť sa, rásť a predstaviť svoje talenty v prospech celej EÚ."
NextGenerationEU posilní existujúce programy a politiky EÚ, a to nasledovn
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.