Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Nová koncepcia nákupu informačno-komunikačných technológií

Dátum: Rubrika: Články

Rada vlády SR schválila 17. mája 2019 novú koncepciu nákupu informačno-komunikačných technológií (ďalej aj "IKT") ako súčasť novej Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy (ďalej aj "NKIVS"). Koncepcia nákupu informačných technológií (ďalej aj "IT") vo verejnej správe má ambíciu pomôcť verejným obstarávateľom v snahe o dosiahnutie vytýčených cieľov v rámci nákupu IKT, pričom vychádza z best practice (príklady dobrej praxe) postupov na nákup IT a ustanovuje jasné a kontrolovateľné pravidlá nákupu IT vo verejnej správe. Nová koncepcia nákupu IKT v sebe zahŕňa aj návrhy na viaceré inovatívne postupy, ktoré majú umožniť efektívnejší spôsob nákupu IKT.

 

Nová koncepcia nákupu informačno-komunikačných technológií (Úvod)
JUDr.
Juraj
Tkáč
je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, pôsobí v Advokátskej kancelárii MST Partners, Bratislava. Má bohaté skúsenosti s prípravou ponúk či iných úkonov uchádzačov a záujemcov vo verejných obstarávaniach, s obstarávaním tak veľkých nadlimitných zákaziek, ako aj obstarávaním podlimitných zákaziek, ale zároveň aj s kompletným zabezpečovaním verejného obstarávania pre štrukturálne fondy EÚ, vrátane poradenskej činnosti. Popri aplikačnej praxi a publikačnej činnosti je lektorom seminárov organizovaných spoločnosťou Wolters Kluwer SR s. r. o.
Koncepcia sa venuje novým inštitútom vo verejnom obstarávaní, ako napríklad popis metódy "súťaže návrhov" pri obstarávaní IT riešení [unikátne softvérové diela (ďalej aj "SW dielo")], a je jednou z možností na dosiahnutie transparentnej súťaže pri zohľadnení náročnosti a špecifík na posudzovanie IT riešení odborníkmi. V súlade so stanoviskom Európskej komisie1) sú definované základné východiská na vypracovanie metodiky na využívanie súťaže návrhov s nadväzujúcim priamym rokovacím konaním (ďalej aj "PRK") ako jedného z možných postupov verejného obstarávania unikátnych SW diel a, okrem iného, popisuje aj ďalšie nové inštitúty ako prípravné trhové konzultácie.
Koncepcia je nástrojom, ktorý určuje strategické smerovanie verejnej správy v oblasti nákupu IT tak, aby bolo možné dosiahnuť:
-
Zabezpečenie kontinuity prevádzky existujúceho SW diela.
-
Skutočnú súťaž medzi dodávateľmi IT využívaním vhodných postupov verejného obstarávania na daný predmet verejnej zákazky.
-
Znižovanie nákladov a času na implementáciu a prevádzku IT, osobitne znižovanie dodatočných nákladov.
-
Zabezpečenie výberu účelných, efektívnych a hospodárnych riešení v rámci oblasti nákupu IT na základe vypracovaných analýz prínosov a nákladov tzv. CBA.
-
Zrýchlenie procesu verejného obstarávania IT s ohľadom na rýchly vývoj technológií a aplikácií, a to najmä procesom výberu vhodného postupu verejného obstarávania.
-
Presadzovanie
"Most Economically Advantageous Tender"
(MEAT) kritérií.
-
Flexibilitu pri výbere, vo vývoji, úpravách a integrácii IT (vrátane odstránenia tzv.
lock-in
stavu, t.j. uzamknutia verejného obstarávateľa vo vzťahu s jedným dodávateľom).
Predpokladmi úspešného prechodu na plnenie cieľov koncepcie sú objektívne faktory, ktorých riadenie však nemusí byť plne v kompetencii orgánov verejnej moci (ďalej aj "OVM"). Ide predovšetkým o tieto predpoklady:
-
Získanie autorských práv a zdrojových kódov.
-
Plánovanie uzatvárania servisných zmlúv na obdobie s rešpektovaním plánovaného životného cyklu predmetného informačného systému s využitím inštitútu opcií alebo nových verejných obstarávaní.2)
-
Počas prechodného obdobia, t.j. do ukončenia verejného obstarávania, možnosť využiť postup podľa § 29 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní"). Podľa § 29 písm. f) ZVO môže byť PRK použité po splnení podmienok ustanovených zákonom o verejnom obstarávaní.
-
Možnosť mať uzatvorené dve servisné zmluvy na jeden predmet zákazky (jeden a ten istý informačný systém).
-
Určiť podmienky účasti, resp. sankcie tak, aby bol chránený majetok štátu s dôrazom na plnenie povinností Slovenskej republiky v rámci národných a medzinárodných zmlúv.
Z pohľadu najčastejšieho verejného obstarávania IT OVM ide o oblasti budovania, rozvoja a zabezpečovania prevádzky agendových informačných systémov.
Cieľovým stavom je agendový informačný systém, ktorý najmä:
-
v maximálnej miere podporuje automatizované spracovanie operácií a umožní poskytovanie služieb na vysokej kvalitatívnej úrovni,
-
je komplexne integrovaný na všetkých úrovniach s centrálnym riešením e-Governmentu,
-
používa jednotný spôsob na overovanie identít tam, kde je to výhodné aj pre správu oprávnení a prístupov,
-
využíva spoločne stavebné bloky, budované na národnej a európskej úrovni, a je prepojený s relevantnou digitálnou infraštruktúrou služieb Európskej únie,
-
je prevádzkovaný vo vládnom
cloude
(na základe princípu
cloud-first
), no s výnimkou prípadu, ak ide o informačný systém spadajúci pod kritickú infraštruktúru štátu,
-
je prístupný cez otvorené a verejne dostupné aplikačné programové rozhranie (API) a je schopný poskytnúť všetky relevantné údaje ako otvorené údaje s výnimkou prípadu, ak ide o informačný systém spadajúci pod kritickú infraštruktúru štátu.
Postup orgánu verejnej moci
Oboznámenie sa s NKIVS.
Vypracovanie, resp. aktualizovanie už existujúcej Koncepcie rozvoja informačných systémov (ďalej aj "KRIS"), ktorej súčasťou bude:
-
posúdenie, ktoré vyhodnotí súčasný stav informačného systému verejnej správy voči cieľom NKIVS (na základe predstavenej metodiky),
-
dlhodobý plán rozvoja IKT vo svojej oblasti (lokálny akčný plán danej oblasti).
Udržiavanie aktuálnosti KRIS zabezpečujú jednotlivé OVM na základe uznesenia vlády na pravidelnej (ročnej) báze. Prehodnocovanie sa vykoná na úrovni orgánu verejnej moci a prípadné zmeny budú schvaľované Úradom podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.
Takto pripravené dokumenty schvaľuje Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu aj na základe súladu s cieľmi ustanovenými v NKIVS a dodržania míľnikov orientovaných na ciele z akčného plánu.
Pri návrhu ďalšieho postupu z pohľadu OVM je možné plánovať dve základné fázy rozvoja.
Prvá fáza
je orientovaná najmä na maximálne využitie možností súčasných technológií a riešení (
quick-winy
), pri ktorých nebude nutná výrazná úprava agendových informačných systémov:
-
Hlavnou prioritou je čistenie a konsolidácia údajov. Zvýšená kvalita údajov umožní úpravu agendových systémov na poskytovanie referenčných a otvorených údajov, aby OVM nevyžadovali od občanov a podnikateľov skutočnosti, ktoré už sú evidované v platforme integrácie údajov.
-
Služby OVM budú na základe metodiky a pravidiel štandardizovaného publikovania rozhraní jednotne vytvárané alebo prepracované a publikované cez WebAPI GW a zároveň budú všetky koncové služby uverejnené na www.slovensko.sk.
-
OVM budú môcť konsolidovať a čistiť svoje interné údaje pomocou MDM a DQ platformy ako platformu vo forme služby (ďalej aj "PaaS") vo vládnom
cloude
.
-
Na základe vykonanej konsolidácie údajov bude možné elektronizovať registre a služby pre občanov a podnikateľov a budovať ich do proaktívnej podoby.
-
Prechod existujúcich systémov do infraštruktúry vo forme služby (ďalej aj "IaaS") vládneho
cloudu
a zároveň zabezpečenie, že novo budované systémy budú v plnej miere využívať IaaS a PaaS, resp. ich vývoj bude realizovaný v certifikovanom
cloudovom
prostredí.
Druhá fáza
je orientovaná na implementáciu zámerov reformy verejnej správy a celkovú modernizáciu služieb verejnej správy, počas ktorých sa bude vychádzať z dôslednej prípravy na centrálnej úrovni a predpokladajú sa zásadné zmeny v agendových informačných systémoch:
-
na základe vyčistených a konsolidovaných referenčných údajov dôjde k automatizácii vybavovania komplexných služieb, teda k ich zreťazeniu a orchestrácii, resp. proaktivite;
-
okrem budovania nových a transformácii už existujúcich služieb na špecializovanej PaaS vrstve je v procese pripájanie systémov a služieb ako SW (ďalej aj "SaaS") spoločných blokov či aplikácií. Všetky nové informačné systémy verejnej správy budú výhradne implementované v prostredí vládneho
cloudu
, v rámci ktorého bude zabezpečené zónovanie podľa bezpečnostných požiadaviek a kritickosti nasadzovaných informačných systémov a s využitím certifikovaných
cloudových
služieb. Podľa Strategického dokumentu pre oblasť rastu digitálnych služieb a oblasť infraštruktúry prístupovej siete sa vyžaduje segmentácia ponuky
cloudových
služieb v závislosti od dôležitosti a kritickosti systému a aplikácií. Na základe presnej kategorizácie dát sa navrhnú druhy bezpečnostných úložísk a bezpečnostné požiadavky, ktoré musia informačné systémy verejnej správy spĺňať. Informačný systém verejnej správy pracujúci s určitým typom údajov (v tomto prípade ide o informačné systémy verejnej správy kritickej infraštruktúry) bude môcť byť migrovaný len do
cloudu
, ktorý splní takéto bezpečnostné požiadavky;
-
analýza údajov pomocou konsolidovanej analytickej vrstvy, implementácia postupov
data-driven
rozhodovania pri návrhu regulácií a politík;
-
implementácia legislatívnych zmien schválená Národnou radou SR;
-
centralizovaný nákup IT s cieľom hospodárnosti a efektívnosti, s možnosťou prevoditeľnosti nevyužívaných licencií medzi zapojenými organizáciami, a to s možnosťou zámeny nevyužívaných produktov a služieb za iné požadované produkty a služby, centralizácie znalostí, zníženia administratívnej záťaže, ako aj zefektívnenia procesu verejného obstarávania.
Oblasti obstarávania IT
Obstarávanie IT do značnej miery závisí a je determinované podľa charakteru a oblasti IT.
Kategórie hardvéru
Hardvér (s pevne zabudovanými funkciami, ktoré nie je možné meniť, ale len konfigurovať pomocou explicitne daných konfiguračných parametrov), ktorý buď nemá programové vybavenie (hardvérovo realizované logické funkcie), alebo používateľ nemôže meniť programové vybavenie; patrí sem napríklad kopírka
- nedá sa vybrať alebo modifikovať jej programové vybavenie.
Hardvér s vlastným SW vybavením, ktorý po­trebuje na svoju činnosť programové vybavenie, ktoré je dodávané buď priamo s vybavením, pričom existuje viac druhov použiteľného programového vybavenia, alebo si ho používateľ môže za určitých okolností vyvinúť aj sám; patrí sem napríklad počítač s operačným systémom -
dá sa vybrať alebo modifikovať je
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.