Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Novinky v kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania

Dátum: Rubrika: Články

Základný dokument, ktorý upravuje pravidlá kontroly zákaziek financovaných z fondov EÚ, je Systém riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov (ďalej aj "Systém riadenia EŠIF") na programové obdobie 2014 - 2020. Systém riadenia EŠIF, samozrejme, neupravuje iba problematiku verejného obstarávania, ale celej implementácie eurofondových projektov, a je preto potrebné nalistovať kapitolu 3.3.7, ktorá je venovaná výlučne kontrole verejného obstarávania. Aktuálne pravidlá hovoria, že Systém riadenia EŠIF, ako aj ostatné metodické dokumenty Centrálneho koordinačného orgánu [(ďalej aj "CKO") sekcia na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorá má v gescii koordináciu v oblasti eurofondov] sa aktualizujú ku koncu októbra alebo ku koncu apríla, a to z toho dôvodu, aby iba dvakrát do roka aktualizovali svoje príručky aj riadiace orgány, čím bude systém oboznamovania sa so zmenami jednoduchší pre žiadateľov a prijímateľov príspevku z EŠIF, ktorí sa v spleti mnohých pravidiel musia orientovať. Cieľom tohto článku bude vysvetliť a predstaviť nové pravidlá, ktoré boli zapracované ku koncu októbra 2018 a aktuálne by už mali byť upravené aj v príručkách riadiacich orgánov, keďže riadiace orgány majú po dátume účinnosti novej verzie Systému riadenia EŠIF lehotu 30 pracovných dní na zapracovanie noviniek do metodiky a príručiek určených pre prijímateľov projektov konkrétneho operačného programu. Začnime teda s popisom nových pravidiel, ktoré nájdeme vo verzii 7 Systému riadenia EŠIF a metodických pokynoch CKO k verejnému obstarávaniu účinných od 31.októbra 2018.

 

Novinky v kontrole eurofondových zákaziek verejného obstarávania
Mgr.
Branislav
Hudec
pôsobí na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) ako riaditeľ odboru verejného obstarávania a plní úlohy aj pre sekciu centrálny koordinačný orgán. Disponuje 13-ročnými skúsenosťami v oblasti verejného obstarávania vrátane skúseností na ÚVO, Ministerstve financií SR a v súkromnom sektore. Na ÚPVII koordinuje a metodicky usmerňuje subjekty zapojené do systému riadenia fondov EÚ v oblasti verejného obstarávania, je tiež podpredsedom koordinačného výboru pre spoluprácu v oblasti kontroly verejného obstarávania. Zároveň plní úlohy spojené s verejným obstarávaním tovarov a služieb pre potreby ÚPVII. Študoval právo na Právnickej fakulte UK. Popri aplikačnej praxi sa venuje aj lektorskej činnosti a publikačnej činnosti.
Kontrola nadlimitných zákaziek pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom je zo strany riadiaceho orgánu dobrovoľná
Pod kontrolou zákaziek pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom, ktorú voláme ako druhá
ex ante
kontrola, myslíme fázu zadávania zákazky, ktorá už bola vyhlásená, uplynula lehota na predkladanie ponúk, komisia ponuky vyhodnotila a už boli ukončené aj revízne postupy (možné námietky proti výsledku vyhodnotenia ponúk, ak boli uplatnené). Verejný obstarávateľ (prijímateľ) má tak jasnú predstavu, kto by mal uspieť a s kým by mala byť podpísaná zmluva alebo rámcová dohoda. Pokiaľ ide o nadlimitnú zákazku, táto bola vo fáze pred podpisom zmluvy vždy spojená s povinnou kontrolou na riadiacom orgáne. S účinnosťou verzie 7 Systému riadenia EŠIF (od 31. októbra 2018) je kontrola nadlimitných zákaziek pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom fakultatívna, čiže riadiaci orgán sa rozhodne, či bude naďalej trvať na tom, aby prijímatelia predkladali v tejto fáze kompletnú dokumentáciu na kontrolu, alebo bude postačovať, ak riadiaci orgán nadlimitnú zákazku skontroluje až po podpise zmluvy. Možnosti, ako zapracovať fakultatívnosť tejto kontroly, sú rôzne, riadiaci orgán môže určiť finančný limit, od ktorého bude nadlimitný postup zadávania zákazky predmetom druhej
ex ante
kontroly, prípadne môže toto právo voľby prenechať prijímateľovi, ktorý sa sám rozhodne, či zákazku pošle na kontrolu na riadiaci orgán aj pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom (prijímateľ si sám vyhodnotí riziká a odhadne, či bol proces vysvetľovania podmienok súťaže a vyhodnocovania ponúk problematický, a teda stojí za to, aby bol skontrolovaný administratívnymi kapacitami na riadiacom orgáne).
Prečo má zmysel upustiť zo strany riadiacich orgá­nov od povinnej druhej
ex ante
kontroly? Keďže nadlimitné zákazky sú povinne kontrolované ešte pred ich vyhlásením (prvá
ex ante
kontrola), a teda podmienky účasti, požiadavky na predmet zákazky a kritériá na vyhodnotenie ponúk už prejdú kontrolným sitom. Ďalej kontrola po podpise zmluvy (
ex post
kontrola) je v každom jednotlivom prípade povinná, čiže celý priebeh zadávania zákazky od jej vyhlásenia až po uzavretie dodávateľskej zmluvy je pod kontrolným drobnohľadom. A tretí dôležitý argument je ustanovenie § 169 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní"), ktorý upravuje povinnú kontrolu nadlimitných zákaziek čo aj sčasti financovaných z fondov Európskej únie zo strany Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej aj "ÚVO"), a to vo fáze pred podpisom zmluvy s úspešným uchádzačom. Od 1. januára 2019 sa predmetná povinná kontrola ÚVO netýka všetkých nadlimitných zákaziek, ale "iba" nadlimitných zákaziek, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 600 000 eur bez DPH, čo ale stále znamená podstatnú úlohu ÚVO pri kontrole eurofondových nadlimitných zákaziek pred podpisom dodávateľskej zmluvy. Keďže v tejto fáze kontroly zostala prítomná povinná kontrola ÚVO, aj v tomto kontexte je vhodné, aby riadiace orgány prehodnotili svoje systémy kontroly a využili možnosť, ktorú im dáva Systém riadenia EŠIF, a upustili od povinnej druhej
ex ante
kontroly úplne alebo aspoň, aby nevykonávali druh
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.