Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Opatrenia na zníženie administratívnej záťaže účinné od 1. decembra 2019 ako ďalšia bariéra účasti zahraničných uchádzačov v slovenských súťažiach

Dátum: Rubrika: Články

Na vylúčenie akýchkoľvek pochybností uvádzame, že vítame akékoľvek opatrenia, ktorými sa znižuje administratívna záťaž (nielen) v procesoch verejného obstarávania. V tomto príspevku si však dovoľujeme pozrieť sa na opa­trenia na zníženie administratívnej záťaže účinné od 1. decembra 2019 očami zahraničných hospodárskych subjektov, ktorým uvedené opatrenia, nielen že neprinášajú žiadny bonus, ale, podľa nášho názoru, práve opačne, zvyšujú administratívnu záťaž pri účasti v procesoch slovenských verejných obstarávaní, čim sa logicky vytvára ďalšia bariéra účasti zahraničných uchádzačov v slovenských súťažiach.

 Zákon č. 221/2019 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 177/2018 Z.z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v znení neskorších predpisov (ďalej aj "zákon č. 221/2019 Z.z."), novelizoval, okrem iného, aj § 32 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej aj "ZVO" alebo "zákon o verejnom obstarávaní").

V prípade podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. c) ZVO dochádza k jej rozšíreniu, kde k daňovým nedoplatkom voči daňovému úradu pribudnú aj evidované daňové nedoplatky voči colnému úradu. Uchádzač alebo záujemca preukazuje túto podmienku účasti doloženým potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako tri mesiace.
Definícia rozsahu osobného postavenia v zmysle smernice 2014/24/EÚ
Rozsah ustanovenia osobného postavenia zakotvený v § 32 ZVO vychádza a je v celosti prebratý z článku 57 smernice Európskeho parlamentu a Rady č. 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní (ďalej aj "smernica").
V súvislosti s preukazovaním osobného postavenia v časti nedoplatkov na daniach uvádza článok 57 smernice nasledujúce: "
Z účasti na postupe obstarávania bude vylúčený každý hospodársky subjekt, v prípade ktorého verejný obstarávateľ vie, že tento hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie, a ak bola táto skutočnosť potvrdená konečným a záväzným súdnym alebo správnym rozhodnutím v súlade s právnymi ustanoveniami krajiny, v ktorej je usadený, alebo ustanoveniami členského štátu verejného obstarávateľa. Verejní obstarávatelia môžu okrem toho hospodársky subjekt vylúčiť alebo členské štáty ich môžu požiadať, aby ho vylúčili z účasti na postupe obstarávania, ak verejný obstarávateľ môže akýmikoľvek vhodnými prostriedkami preukázať, že hospodársky subjekt porušuje svoje povinnosti týkajúce sa platby daní alebo príspevkov na sociálne zabezpečenie."
Článok 57 ods. 7 smernice ustanovuje nasledujúce:
"Členské štáty prostredníctvom zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení a so
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.