Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Poskytovanie a zverejňovanie výpočtov jednotkových cien a kalkulačných vzorcov vo verejnom obstarávaní

Dátum: Rubrika: Články

V procese verejného obstarávania sa hospodárske subjekty stretávajú s požiadavkami verejných obstarávateľov a obstarávateľov na označenie dôverných informácií v ponuke, s predkladaním dôverných informácií v rámci odpovede na žiadosť o vysvetlenie ponuky a s ďalšími úkonmi súvisiacimi s ochranou dôverných informácií. Predkladaný článok sa s poukazom na rozhodovaciu prax Úradu pre verejné obstarávanie zameriava na posúdenie pravidiel pri poskytovaní a zverejňovaní konkrétnych typov dôverných informácií.

Právna úprava dôverných informácií je primárne upravená v § 22 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO"). Sekundárne treba vychádzať aj z § 10 ods. 1 a 2, § 24 ods. 1 prvá veta, § 53, § 55 a § 64 ZVO, a súčasne z § 271 ods. 1 [1] zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v z. n. p. (ďalej len "OBZ"), ktorý možno považovať za generálne ustanovenie k § 22 ZVO [2]. Častý odkaz na typový kalkulačný vzorec zakotvený vo vyhláške Federálneho ministerstva financií č. 21/1990 Zb. o kalkulácii (ďalej len "Vyhláška"), nie je síce po právnej stránke použiteľný, keďže Vyhláška stratila účinnosť 1. januára 1992, avšak môže slúžiť ako vzor pri spracovaní podaní vo verejnom obstarávaní.
"Verejný obstarávateľ a obstarávateľ sú povinní zachovávať mlčanlivosť o informáciách označených ako dôverné, ktoré im uchádzač alebo záujemca poskytol; na tento účel uchádzač alebo záujemca označí, ktoré skutočnosti považuje za dôverné."
"Za dôverné informácie je na účely tohto zákona možné označiť výhradne obchodné tajomstvo, technické riešenia a predlohy, návody, výkresy, projektové dokumentácie, modely, spôsob výpočtu jednotkových cien a ak sa neuvádzajú jednotkové ceny, ale len cena, tak aj spôsob výpočtu ceny a vzory."
Hospodársky subjekt môže predložiť dôverné informácie buď v rámci ponuky, alebo v rámci procesu verejného obstarávania v následnej komunikácii s verejným obstarávateľom alebo obstarávateľom. V prvom prípade hospodársky subjekt vypracuje ponuku podľa súťažných podkladov, a túto spolu s dôvernými informáciami predloží v procese verejného obstarávania verejnému obstarávateľovi alebo obstarávateľovi na vyhodnotenie. Druhým prípadom je predloženie dôverných informácií v rámci odpovede na žiadosť o vysvetlenie.
Podľa dlhodobo ustálených pravidiel vyhodnocovania ponúk verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ je povinný vyhodnocovať ponuky podľa súťažných podkladov, ktoré si sám stanovil. Ak bol hospodársky subjekt povinný predložiť a označiť dôverné informácie už v ponuke, pravidlá uvedené v § 22 ZVO sa vzťahujú už na obsah ponuky. V rámci následnej aplikácie žiadosti o vysvetlenie podľa § 53 ods. 1 alebo 2 ZVO má však verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ titul na vyžadovanie dodatočných vysvetlení a dôkazov k ponuke, čo značí, že mantinely vyžadovania a poskytovania dôverných informácií bude potrebné zohľadniť pri príprave žiadosti o vysvetlenie a pri príprave odpovede na žiadosť o vysvetlenie.
V praxi prichádza často k vyžadovaniu rozborov jednotkových cien, kalkulačných vzorcov, subdodávateľských cenových ponúk a ďalšieho množstva informácií a dôkazov, a to najčastejšie za účelom overenia reál­nosti cien v ponuke alebo odstránenia pochybností, nezrovnalostí alebo nejasností objavených pri vyhodnocovaní v ponuke. V tomto momente vzniká otázka, čo sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ oprávnení od hospodárskeho subjektu požadovať a čo je povinný hospodársky subjekt predložiť. Táto otázka sa naskytuje hlavne v prípadoch, keď verejný obstarávateľ alebo obstarávateľ požaduje od hospodárskeho subjektu predložiť napríklad podrobný rozbor desiatok položiek
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.