Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Povinnosť vylúčenia uchádzača alebo doplnenia dokladov, ak sa ukáže, že údaje v zozname hospodárskych subjektov nie sú kompletné?

Dátum: Rubrika: Z rozhodovacej činnosti

Z rozhodnutia Rady č. 12579-9000/2021 z 27. decembra 2021:

V nadväznosti na uvedené rada uvádza, že z náhľadu záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov reg. č. 2016/6-PO-E1445, ktorý predložil úspešný uchádzač v ponuke, vyplýva, že predmetný zápis je platný od 01.06.2016. Z uvedeného je zrejmé, že v čase zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov úspešný uchádzač nebol povinný na účely tohto zápisu úradu predložiť výpis z registra trestov pre právnickú osobu, nakoľko povinnosť preukazovať v rámci podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní aj túto skutočnosť vznikla až účinnosťou zákona č. 91/2016 Z.z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, teda dňa 01.07.2016. Z uvedeného dôvodu predmetný náhľad záznamu zo zoznamu hospodárskych subjektov neobsahoval informáciu o výpise z registra trestov pre právnickú osobu.
Rada v tejto súvislosti poukazuje na Všeobecné metodické usmernenie úradu č. 06/2016 zo dňa 12.08.2016 "Trestná zodpovednosť právnických osôb", podľa ktorého, cit.: "S účinnosťou zákona o trestnej zodpovednosti právnických osôb (1. júl 2016) je potrebné ustanovenie § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávanívo väzbe na účasť právnickej osoby vo verejnom obstarávaní aplikovať tak, že na preukázanie splnenia predmetnej podmienky účasti osobného postavenia je
potrebné predložiť výpis z registra trestov právnickej osoby
spolu s výpismi z registra trestov zákonom vymenovaných osôb (štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu, člen dozorného orgánu, prokurista)
vo verejných obstarávaniach vyhlásených/začatých od 1. júla 2016
."
V nadväznosti na uvedené rada konštatuje, že kontrolovaný zverejnil predmetnú zákazku vo Vestníku verejného obstarávania dňa 04.10.2016, a teda výpis z registra trestov za právnickú osobu mal byť súčasťou predloženej ponuky úspešného uchádzača. Nakoľko súčasťou ponuky úspešného uchádzača takýto dokument nebol, kontrolovaný úspešného uchádzača požiadal o doplnenie tohto chýbajúceho dokladu v zmysle § 40 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, ktorý tento chýbajúci doklad predložil.
Preskúmaním ponuky úspešného uchádzača rada zistila, že tento uchádzač v súvislosti s podmienkou účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní v rámci svojej ponuky predložil náhľad zo zoznamu hospodárskych subjektov, z ktorého bolo zrejmé splnenie predmetnej podmienky účasti vo vzťahu k fyzickým osobám. Z predmetného náhľadu zo zoznamu hospodárskych subjektov však nebolo zrejmé splnenie predmetnej podmienky účasti vo vzťahu k právnickej osobe ZZ ako takej, keďže zápis do tohto zoznamu bol vykonaný pred 01.07.2016 (bod 38 tohto rozhodnutia), a zároveň ponuka úspešného uchádzača neobsahovala výpis z registra trestov pre túto právnickú osobu. Z uvedeného je teda zrejmé, že na splnenie tejto podmienky účasti úspešným uchádzačom bolo nevyhnutné predložiť viacero dokladov, pričom jeden vyžadovaný doklad nebol predložený (výpis z registra trestov pre právnickú osobu).
Rada v tejto súvislosti poukazuje na rozhodnutie úradu č. 9843-6000/2017-ODI zo dňa 22.06.2017, cit.:
"Úrad uvádza, že nakoľko zápis subdodávateľa bol stále platný, nebolo v tomto prípade zo strany kontrolovaného dôvodné namietať pri dokladoch vymedzených v žiadosti o vysvetlenie ich neaktuálnosť a žiadať
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.