Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Povinnosť zápisu subdodávateľov do registra partnerov verejného sektora aj v kontexte veľkej spoločnej novely

Dátum: Rubrika: Články

V praxi často vznikajú pochybnosti ohľadom povinnosti zápisu jednotlivých subdodávateľov do Registra partnerov verejného sektora (ďalej len „RPVS“). Napriek pomerne podrobnej úprave kritérií obsiahnutej v zákone č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „zákon o RPVS“), podľa ktorých nastane povinnosť zápisu do RPVS pre jednotlivé subjekty, či už úspešných uchádzačov, alebo aj ich subdodávateľov, v aplikačnej praxi dochádza k porušeniu zákona o RPVS a súvisiacej právnej úpravy podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len „ZVO“).

V nadväznosti na skúsenosti z aplikačnej praxe a s cieľom eliminovať prípadný konflikt záujmov došlo k legislatívnym zmenám v rámci tzv. veľkej spoločnej novely ZVO schválenej Národnou radou SR dňa 7. októbra 2021 aj tých ustanovení, ktoré súvisia so zákazom pre verejného obstarávateľa a obstarávateľa uzavrieť zmluvu, koncesnú zmluvu alebo rámcovú dohodu s uchádzačom a jeho subdodávateľmi, ktorí nie sú zapísaní v RPVS, napriek tomu, že sa na nich táto povinnosť vzťahuje. V tomto článku bližšie rozoberáme povinnosť zápisu subdodávateľov do RPVS, tzv. subdodávateľské doložky a v neposlednom rade sa stručne dotkneme aj zmien obsiahnutých vo veľkej spoločnej novele ZVO.
ZODPOVEDNOSŤ ZA SPLNENIE PODMIENKY ZÁPISU SUBDODÁVATEĽA V RPVS PRED UZAVRETÍM ZMLUVY
Povinnosť zápisu jednotlivých subjektov do RPVS je upravená v zákone o RPVS. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba spĺňa podmienky ustanovené v § 2 ods. 1 písm. a) zákona o RPVS, prekročila hodnotu prijímaných plnení podľa § 2 ods. 2 a 3 tohto zákona a nie je vylúčená z pôsobnosti zákona o RPVS podľa § 2 ods. 5, má povinnosť zápisu do RPVS. Kritériá na určenie hodnoty prijímaného opakovaného plnenia sú uvedené v § 2 ods. 4 zákona o RPVS.
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.