Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Požiadavky na výpočtovú techniku určené prostredníctvom benchmarku, ktorého skóre sa môže v priebehu verejného obstarávania zmeniť

Dátum: Rubrika: Články

Výpočtovú techniku obstaráva s určitou pravidelnosťou každý verejný obstarávateľ a pokiaľ ide o väčšiu organizáciu, ktorá pri riešení tejto potreby prekročí finančný limit zákazky s nízkou hodnotou a nemôže napríklad notebooky nakúpiť cez webový prieskum trhu, treba pri nadlimitných a podlimitných postupoch zadávania zákazky opísať predmet zákazky nestranne na základe výkonnostných a funkčných parametrov, ktoré neodkazujú na konkrétneho výrobcu. Pre tieto účely (napr. zadefinovanie požadovanej výkonnosti procesora), slúžia tzv. benchmarky, ktoré predstavujú objektívny spôsob merania výkonnosti počítačov. Ako však postupovať, keď sa benchmarkové skóre môže meniť a jeho hodnota môže byť rôzna pri vyhlásení zákazky, hodnota môže byť iná k dátumu predloženia ponuky uchádzačov a iná v momente vyhodnocovania ponúk komisiou verejného obstarávateľa. Je možné, že väčšina verejných obstarávateľov si kolísavú úroveň skóre benchmarku neuvedomuje a aj preto je dôležité poukázať na tento problém v rámci tohto článku, a to s podporou metodického usmernenia Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „ÚVO“) č. 10311-5000-2020 z 29. júla 2020, ktoré tento problém rozobralo.

PRÁVNY ZÁKLAD VIAŽUCI SA K OPISU ZÁKAZKY
Medzi základné ustanovenia zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z. n. p. (ďalej len "ZVO") viažuce sa k potrebe opísania predmetu zákazky, ktorý má zabezpečiť širokú hospodársku súťaž, patria (okrem iných) najmä § 42 ods. 1 a ods. 3 ZVO.
Podľa § 42 ods. 1 písm. b) ZVO: 
"Predmet zákazky musí verejný obstarávateľ a obstarávateľ opísať jednoznačne, úplne a nestranne ... Technické požiadavky musia byť určené tak, aby bol zabezpečený rovnaký prístup pre všetkých uchádzačov alebo záujemcov a zabezpečená hospodárska súťaž."
Medzi základnú poučku k príprave opisu predmetu zákazky patrí určite aj § 42 ods. 3 ZVO, podľa ktorého: 
"Technické požiadavky sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, obchodné označenie, patent, typ, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, ak by tým dochádzalo k znevýhodneniu alebo k vylúčeniu určitých záujemcov alebo tovarov, ak si to nevyžaduje predmet zákazky. Takýto odkaz možno použiť len vtedy, ak nemožno opísať predmet zákazky podľa odseku 2 dostatočne presne a zrozumiteľne, a takýto odkaz musí byť doplnený slovami "alebo ekvivalentný"."
STANOVENIE TECHNICKÝCH ŠPECIFIKÁCIÍ POČÍTAČOVÝCH ZARIADENÍ
V kontexte témy tohto článku treba poukázať aj na staršie metodické usmernenie ÚVO, ktoré bolo vydané ešte v súvislosti s aplikáciou predchádzajúceho zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z. a týkalo sa stanovenia technických špecifikácií počítačových zariadení. V predmetnom metodickom usmernení je uvedené, že: 
"Výkon mikroprocesora môže byť ohodnotený použitím vhodných benchmarkov, ktoré boli vyvinuté priemyselným konzorciom, v ktorom sú zastúpené všetky hlavné hardwarové firmy alebo nezávislou benchmarkovou firmou špecializovanou na stanovenie výkonu elektronických zariadení. Vzhľadom na komplexnosť počítačov a existenciu alternatívnych a ekvivalentných riešení, ktoré môžu splniť požiadavky verejného obstarávateľa a obstarávateľa, jedným možným spôsobom identifikácie výkonu, ktorý sa požaduje od produktu je použitie špecializovaného benchmarku pre výkon počítačov."
Ďalej UVO dodáva, že: 
"Najväčšou výhodo
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.