Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Preukazovanie podmienky technickej alebo odbornej spôsobilosti

Dátum: Rubrika: Články

Vydávanie certifikátov a potvrdení má na našom území dlhú tradíciu. Administratíva „cisársko-kráľovskej monarchie“ bola založená na prísnom byrokratickom režime a socialistické zriadenie tiež vynikalo v zložitých povoľovacích procesoch. Ide o systém, ktorý je na jednej strane časovo a personálne náročný, no na druhej strane zabezpečuje účastníkom dôveryhodnosť, a teda istotu v rôznych konaniach. Oblasť verejného obstarávania sa nemôže na nedostatok formálnych povinností sťažovať, no rozhodovanie, predovšetkým jeho revízne postupy, sú postavené na rešpektovaní základných princípov.1 Inými slovami, prílišný dôraz na formálnu stránku môže popierať zamýšľané ciele. Aké problémy vznikajú pri preukazovaní podmienky technickej alebo odbornej spôsobilosti? Kde nastávajú problémy pri predkladaní certifikátov kľúčových expertov? 

ODBORNÉ PREUKÁZANIE SPLNENIA PODMIENKY ÚČASTI
Technická
1) 
spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť sa preukazuje podľa druhu, množstva, dôležitosti alebo využitia dodávky tovaru, stavebných prác alebo služieb, a to doložením jedného alebo niekoľkých dokladov, ktoré predpisuje zákon.
2) 
Pri službách, ale aj stavebných prácach je to doklad s údajmi o vzdelaní a 
odbornej praxi alebo o odbornej kvalifikácii osôb určených na plnenie zmluvy 
alebo koncesnej zmluvy alebo riadiacich zamestnancov, ak nie sú kritériom na vyhodnotenie ponúk.
3)
V praxi predovšetkým IT projektov sa vyskytujú prípady, keď verejný obstarávateľ vyžaduje preukázanie splnenia podmienky účasti u kľúčových expertov. Od uchádzačov preto často žiada predloženie profesijného životopisu a platného certifikátu alebo dokladu o vykonaní skúšky v oblasti súvisiacej s obstarávanými službami.
Snahou obstarávateľa je preveriť pripravenosť uchádzača na plnenie zákazky prostredníctvom skúmania odbornej a technickej spôsobilosti kľúčových expertov. No kým na preukazovanie podmienok v podobe predloženia certifikátu systému manažérstva kvality alebo systému environmentálneho manažérstva sa predkladajú certifikáty vydané akreditovanými certifikačnými inštitúciami,
4) 
tak posudzovanie dokladov o technickej a odbornej spôsobilosti je plne v rukách obstarávateľa.
Kritériá pre posudzovanie takýchto dokladov sú formované súdnymi rozhodnutiami a stále sa vyvíjajúcou praxou. Neľahká úloha obstarávateľov vyplýva aj zo skutočnosti, že takéto doklady sú vydávané často súkromnými spoločnosťami. Z toho vyplývajú viaceré nedostatky, napríklad vo vedení evidencie vydaných certifikátov, zabezpečenie dôveryhodnosti celého systému, ale aj vylúčenia konfliktu záujmov, ak pôsobia uchádzači na rovnakých trhoch, resp. sú dokonca účastní v rovnakej súťaži.
FORMALISTICKÝ PRÍSTUP VERZUS VECNÁ STRÁNKA
Ak si na jednej strane uvedomujeme, že vydávané 
"súkromné" 
certifikáty majú viacero nedostatkov, tak sa priamo úmerne zvyšuje náročnosť obstarávateľa pri ich posudzovaní. Riadne preskúmanie uchádzačmi predložených ponúk, a teda overovanie pravosti a pravdivosti všetkých dokladov v nich obsiahnutých, je zákonnou povinnosťou obstarávateľa. Cieľom je zabezpečiť, že z verejnej súťaže vzíde úspešný uchádzač, ktorý bude schopný riadne plniť predmet zákazky. Nechceným dôsledkom je však formalistický prístup, keď zjavné c
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.