Portál pre širokú právnickú aj neprávnickú verejnosť zaujímajúcu sa o verejné obstarávanie

Online časopis

Remeselné činnosti verzus stavbyvedúci a § 32 ods. 1 písm. e) ZVO

Dátum: Rubrika: Aktuality

Ak sú obsahom predmetu zákazky čiastkové stavebné práce, ktoré majú byť zrealizované hospodárskym subjektom ako samostatné činnosti, a predmet zákazky nepredstavuje zhotovenie stavby ako celku, uvedený výkon stavebných prác si vyžaduje existenciu a dispozíciu s osobitným živnostenským oprávnením na čiastkové samostatné stavebné práce kategorizované ako oprávnenie na výkon remeselných živností podľa platnej legislatívy. Živnostenské oprávnenie v rozsahu voľnej živnosti na „uskutočňovanie stavieb“, resp. inej voľnej živnosti je v danom prípade nepostačujúce a uchádzač musí disponovať s osobitným živnostenským oprávnením na vykonávanie remeselných živností. Ak však má uchádzač k dispozícii stavbyvedúceho, uvedené odborné činnosti na realizáciu daných činností je uchádzač oprávnený, keďže tieto činnosti „pokryje“ stavbyvedúci.

Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie č. 5841-6000/2020-OD/6:
37. Úrad uvádza, že v zmysle ustanovenia § 112 ods. 4 zákona o verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ je pri podlimitných zákazkách povinný určiť podmienky osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ nemôže kontrahovať zmluvu s hospodárskym subjektom, ktorý nedisponuje oprávnením na výkon všetkých činností, ktorých výkon je obsahom predmetu zákazky. Každý uchádzač predkladajúci ponuku musí spĺňať podmienku účasti osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní, pričom splnenie predmetnej podmienky účasti uchádzač preukazuje dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, t.j. činnostiam zodpovedajúcim predmetu zákazky.
38. V nadväznosti na uvedené úrad uvádza, že preukázanie podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 112 ods. 4 v nadväznosti na § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je nevyhnutné pre posúdenie, či je uchádzač spôsobilý riadne plniť predmet zákazky, t.j. či disponuje potrebnými oprávneniami na činnosti, ktoré bude realizovať a sú u neho predpoklady na úspešné realizovanie predmetu zákazky, čo vychádza z racionálneho základu, že bez relevantného oprávnenia na výkon určitej činnosti v zmysle platných právnych predpisov nie je možné zákonným spôsobom vykonávať dané činnosti.
39. Uchádzač XX vo svojej ponuke predložil za účelom preukázania podmienok účasti osobného postavenia náhľad do zoznamu hospodárskych subjektov vedenom Úradom pre verejné obstarávanie a podľa výpisu z obchodného registra má v predmete podnikania zapísané oprávnenie na výkon nasledovných činností:
-
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod),
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu,
-
sprostredkovateľská činnosť v oblasti služieb,
-
prípravné práce k realizácii stavby,
-
Pre zobrazenie článku nemáte dostatočné oprávnenia.

Odomknite si prístup k odbornému obsahu na portáli.
Prístup k obsahu portálu majú len registrovaní používatelia portálu. Pokiaľ ste už zaregistrovaný, stačí sa prihlásiť.

Ak ešte nemáte prístup k obsahu portálu, využite 10-dňovú demo licenciu zdarma (stačí sa zaregistrovať).Bezplatný odpovedný servis pre predplatiteľov

Vaše otázky môžete zadať na www.otazkyodpovede.sk.